Đông Anh: Nhiều giải pháp khắc phục hạn chế trong Chỉ số cải cách hành chính (20:39 17/07/2019)


HNP - Thành phố Hà Nội vừa công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 của các Sở, cơ quan ngang Sở và các quận, huyện, thị xã trực thuộc Thành phố. Từ kết quả này, huyện Đông Anh xác định chỉ số CCHC của huyện ở một số tiêu chí còn chưa cao, cần có những giải pháp đột phá, sáng tạo.

Theo kết quả tổng hợp chung, điểm CCHC của huyện năm 2018 đạt 81,38/100 điểm (xếp thứ 21/30 quận, huyện, thị xã). Trong đó, nhóm 1 kết quả thực hiện 9 lĩnh vực là 51,75/65,5 điểm (đạt 79%). Cụ thể, lĩnh vực 1 về công tác chỉ đạo điều hành, tổng điểm 13.42/15.5 đạt 86,58%. Huyện đã được Thành phố đánh giá cao ở công tác chỉ đạo điều hành, có sáng kiến đem lại hiệu quả cao trong công việc, chú trọng công tác kiểm tra CCHC và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Lĩnh vực 2 về công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật chỉ đạt 8,45/12 điểm đạt 70,42%. Lĩnh vực 3 về công tác cải cách TTHC chỉ đạt 3,75/6 điểm đạt 62,50%. Lĩnh vực 4 về công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đạt 9,02/9,5 điểm đạt 94,95%. Lĩnh vực 5 về công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt 15,81/17,5 điểm đạt 90,34%. Lĩnh vực 6 về cải cách tài chính công đạt 5,66/8 điểm đạt 70,75%. Lĩnh vực 7 về hiện đại hóa hành chính đạt 9,53/12,5 điểm, đạt 76,24%. Lĩnh vực 8 về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đạt 68,73%. Lĩnh vực 9 về đánh giá tác động của CCHC đạt 4,36/4,5 điểm, đạt 96,89%.

Nhận định chỉ số CCHC của huyện ở một số tiêu chí còn chưa cao, UBND huyện Đông Anh đã đề ra nhiều giải pháp đột phá, sáng tạo cùng những chỉ đạo quyết liệt hơn trong công tác CCHC để nâng cao năng lực, hoạt động hiệu lực hiệu quả của bộ máy chính quyền từ huyện tới cơ sở nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan, đơn vị thuộc huyện đối với người dân, tổ chức và doanh nghiệp, nâng cao chỉ số CCHC của huyện trong những năm tiếp theo.

Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu được huyện Đông Anh xác định là về công tác chỉ đạo, điều hành. Các phòng chuyên môn, UBND các xã thị trấn thuộc huyện cần nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý theo quy định. Các phòng chuyên môn cần tiếp tục duy trì công tác tham mưu để huyện giữ nguyên các điểm số đã đạt được đồng thời liên hệ với sở, ngành chuyên môn phụ trách để được hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ theo tiêu chí chấm điểm và xây dựng Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao Chỉ số CCHC của huyện năm 2019 và những năm tiếp theo. Các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thuộc huyện tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao. Các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn thuộc huyện nghiêm túc khắc phục nhũng tồn tại, hạn chế đã được các đoàn kiểm tra CCHC của huyện chỉ ra tại các cuộc kiểm tra CCHC, kiểm tra công vụ tại các xã, thị trấn.

Trong công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL, Phòng Tư pháp huyện tích cực tham mưu UBND huyện xây dựng và hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn áp dụng văn bản QPPL theo đúng quy định, đảm bảo hợp lý, hợp lệ và phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh địa phương.

Về công tác cải cách TTHC, Văn phòng HĐND & UBND huyện tham mưu UBND chỉ đạo Bộ phận một cửa của huyện và Bộ phận một cửa UBND các xã, thị trấn bố trí, sắp xếp và thực hiện công khai danh mục, quy trình TTHC đảm bảo khoa học, dễ tiếp cận cho người dân theo đúng quy định. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện cập nhật thường xuyên các TTHC cấp huyện và cấp xã để công khai đầy đủ, đúng quy định trên cổng thông tin điện tử của huyện.

Trong công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Phòng Nội vụ tiếp tục tham mưu UBND huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá định kỳ tình hình tổ chức và hoạt động của các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện. Các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính và văn hóa ứng xử.

Trong công tác đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu UBND hướng dẫn các đơn vị dự toán của huyện tiết kiệm kinh phí, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức và lao động hợp đồng của đơn vị. Xây dựng báo cáo đánh giá hiệu quả của việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với đơn vị hành chính và việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiêp công lập và gửi Sở Tài chính theo đúng thời gian quy định. Tham mưu cho UBND huyện để tăng số đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên (đảm bảo chi thường xuyên 100%).

Trong hiện đại hóa hành chính, Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND các biện pháp thực hiện đảm bảo 100% văn bản trong giao dịch hành chính trên địa bàn huyện phải được gửi qua đường mạng điện tử. Phòng Kinh tế tham mưu UBND huyện công bố, duy trì, cải thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý tại huyện; tổ chức tập huấn cho các đơn vị vận hành hệ thống ISO 9001:2015.

Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông Văn phòng HĐND & UBND huyện tiếp tục rà soát và tham mưu cho UBND huyện phương án để xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và các xã, thị trấn hiện đại theo quy định. Các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thuộc huyện có trách nhiệm giải quyết trước và đúng hạn 100% hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Nếu có hồ sơ bị chậm, muộn phải có văn bản xin lỗi trong quá trình giải quyết hồ sơ hành chính gửi tới công dân và gửi về Phòng Nội vụ để tổng hợp theo quy định.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t