Hoàn Kiếm nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân (09:53 15/07/2019)


HNP - Quận ủy Hoàn Kiếm vừa ban hành Kế hoạch số 120-KH/QU về thực hiện Quy định 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019, của Bộ Chính trị “Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”.

Để triển khai thực hiện, các cấp ủy, tổ chức đảng nhất là người đứng đầu cấp ủy trực thuộc Quận ủy chỉ đạo phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Quy định 11-QĐi/TW và các văn bản của Trung ương, Thành phố và Quận ủy, UBND Quận về công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư tại địa phương, đơn vị thông qua sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ, phương tiện thông tin đại chúng; phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Trong quá trình tiếp dân, đối thoại và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân, phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của dân; dân chủ, công tâm, khách quan, kịp thời, trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn, đúng phạm vi thẩm quyền; trình tự, thủ tục đơn giản, tạo thuận lợi cho người dân; bảo mật thông tin, bảo đảm an toàn cho người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân: Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền bảo đảm trật tự, an toàn cho việc tiếp dân, bảo vệ người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn được phân công phụ trách theo đúng quy định.

Thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu cấp ủy.  Người đứng đầu các cấp ủy trực thuộc Quận ủy trực tiếp tiếp nhận, xử lý và chỉ đạo giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định, đảm bảo thời gian. Cấp ủy các cấp chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tiếp dân, xử lý đơn thư phải có phẩm chất đạo đức, có hiểu biết pháp luật các lĩnh vực nhằm phục vụ có hiệu quả công tác tham mưu và trực tiếp giải quyết vụ việc. Đồng thời, thực hiện tốt các chế độ chính sách để chăm lo, động viên đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân, tiếp nhận xử lý đơn thư, xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Người đứng đầu cấp ủy tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, xác minh về tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Hằng năm, tiến hành sơ, tổng kết việc thực hiện Quy định 11-QĐi/TW và Kế hoạch của Thành ủy, Kế hoạch của Quận ủy về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Quá trình sơ kết các cấp ủy, tổ chức đảng cần làm rõ những vi phạm, có hình thức xử lý nghiêm minh và động viên, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân tại cơ quan, đơn vị hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t