Quận ủy Đống Đa đẩy mạnh tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh (15:21 11/07/2019)


HNP - Ngày 5/7, Quận ủy Đống Đa có Hướng dẫn số 60-HD/QU về việc tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2019).

Theo đó, Quận ủy đề nghị các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Di chúc, khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong Di chúc. Tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc của Nhân dân ta.
 
Tuyên truyền những thành tựu to lớn, bài học kinh nghiệm được đúc rút qua 50 năm thực hiện Di chúc, tập trung tuyên truyền thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nước và những thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế mà Đảng và Nhân dân ta đang tiến hành; những kết quả đạt được qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những hiếu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; khẳng định ý chí, quyết tâm của Đảng bộ, Nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô phấn đấu thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.
 
Tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, đồng thời, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Di chúc và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Thủ đô Hà Nội được UNESCO vinh danh “Thành phố Vì hòa bình” (1999 - 2019), 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019), chủ đề năm 2019 của Thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị", đề xuất nội dung và giải pháp mới, góp phần vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng Thủ đô và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và phủ định ý nghĩa, giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và Di chúc nói riêng.
 
Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm của Trung ương, Thành phố và Quận tổ chức; phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thủ đô và Quận; chú trọng tuyên truyền các hoạt động lớn, trọng tâm, nhất là ở những nơi có di tích lịch sử - cách mạng, khu di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t