HĐND quận Đống Đa: Phát huy vai trò đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân (16:14 13/07/2019)


HNP - 6 tháng đầu năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Đống Đa đã nỗ lực trong các hoạt động, phát huy vai trò đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được pháp luật quy định. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời những nhiệm vụ phát sinh từ thực tiễn cuộc sống, động viên các tầng lớp nhân dân phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nghị quyết HĐND quận đề ra. 

Theo đó, thường trực HĐND Quận đã ban hành Chương trình công tác năm số 01/CTr-HĐND ngày 03/01/2019 của Thường trực, các Ban. Trên cơ sở đó Thường trực, các Ban đã xây dựng các kế hoạch để triển khai thực hiện, cơ bản đảm bảo đúng thời gian, tiến độ, chất lượng. Bám sát nhiệm vụ trọng tâm và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy, sự phối hợp chặt chẽ của UBND, Ủy ban MTTQ, HĐND đã triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất theo đúng các nội dung, yêu cầu đặt ra. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật, Thường trực, các Ban đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan, chỉ đạo điều hành quyết liệt, sâu sát và hiệu quả; phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đề cao trách nhiệm cá nhân; tăng cường công tác giám sát, khảo sát, đôn đốc, rút kinh nghiệm kịp thời. Đặc biệt, đã vào cuộc một cách tích cực, chủ động, ngay từ sớm để cùng với UBND tháo gỡ khó khăn vướng mắc và giải quyết các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và tình hình dân sinh bức xúc, góp phần vào việc triển khai, thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019.
 
Bên cạnh đó, HĐND Quận đã tích cực, chủ động, sắp xếp khoa học trong công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 9 HĐND khóa XIX để xem xét, đánh giá tĩnh hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, quyết định các giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 và những vấn đề khác thuộc thẩm quyền. Nội dung kỳ họp được Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ sớm thống nhất trên cơ sở quy định của pháp luật, bám sát sự chỉ đạo của Thành phố, nhiệm vụ trọng tâm của Quận và những vấn đề đang được nhiều cử tri và nhân dân quan tâm. Các nội dung trình tại kỳ họp thứ 9 được Thường trực HĐND, UBND chỉ đạo chuẩn bị nghiêm túc, đúng luật, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn của UBND với các Ban HĐND.
 
Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri được thực hiện nghiêm túc, đổi mới. Thường trực đã chủ trì, tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề “Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, lễ hội trên địa bàn quận Đống Đa". Kết luận của chủ tọa đã nêu bật được ý nghĩa, tác động của buổi tiếp xúc, đã tổng hợp đầy đủ và chuyển đến UBND quận 9 kiến nghị của cử tri để chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan nghiên cứu, xem xét, bổ sung, hoàn thiện chuyên đề để trình HĐND tại kỳ họp thứ 9. Các cuộc tiếp xúc cử tri đã từng bước đổi mới theo hướng tăng số lượng cử tri, giảm thời gian đọc báo cáo, tăng phần giải trình, trả lời của các phòng, ban, ngành và UBND các phường có liên quan. Các đồng chí Thường trực HĐND quận đã tiếp công dân theo định kỳ hàng tháng tại Trụ sở Tiếp công dân. Thường trực HĐND đã có Phiếu chuyển đề nghị UBND quận chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền tập trung giải quyết đảm bảo đúng quy định của pháp, luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân. Đến nay, các vụ việc đã cơ bản hoàn thành hoặc đang trong thời hạn giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền. Các đại biểu HĐND quận, trong đó, có đồng chí Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND đã tiến hành tiếp công dân theo lịch định kỳ hàng tháng tại trụ sở tiếp công dân của 21 phường. Qua đó, tiếp thu ý kiến, kiến nghị, các nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân để chuyển tới các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật tới công dân và lắng nghe, tiếp thu tình hình cơ sở.
 
Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 được HĐND quận xác định tập trung tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền và giám sát để thực hiện tốt chủ đề của năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, tiếp tục duy trì việc thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận. Phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo nội dung các kỳ họp của HĐND quận. Chuẩn bị tốt các nội dung và tổ chức phiên họp giải trình thứ 2 năm 2019 của Thường trực HĐND (dự kiến tháng 10/2019). Bám sát chương trình công tác năm 2019 Thường trực, các Ban HĐND quận xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát, khảo sát theo các chuyên đề. Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của đại biểu HĐND quận, tăng cường các cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề. Tổng hợp đầy đủ ý kiến đóng góp, kiến nghị của cử tri với quận. Đôn đốc cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhanh, đúng quy định và thông báo kết quả tới cử tri, nhân dân. Triển khai có hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Thường trực, các đại biểu HĐND quận theo đúng quy chế; duy trì nề nếp việc tiếp công dân và theo dõi, đôn đốc kết quả giải quyết của Thường trực HĐND quận hàng tháng theo quy định.
 
Tiếp tục duy trì tổ chức các hội nghị giao ban chuyên đề của HĐND cấp quận, phường về trao đổi kỹ năng, tình hình hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan và đại biểu dân cử. Triển khai hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động của HĐND quận; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của HĐND các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng; mở rộng các kênh tiếp nhận, đối thoại, trao đổi, giám sát giữa HĐND với cử tri và các cơ quan, đơn vị.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t