Huyện Chương Mỹ: Triển khai nhiều giải pháp trọng tâm để có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới (13:58 21/05/2019)


HNP - Huyện Chương Mỹ vừa triển khai một số giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm 2019, thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020”.

Theo đó, để thực hiện hiệu quả Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy, từ nay đến cuối năm 2019, huyện Chương Mỹ tập trung vào 4 giải pháp. Cụ thể, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, phát huy cao độ sự tham gia của các tầng lớp nhân dân và sự quan tâm của toàn xã hội đối với công tác xây dựng nông thôn mới. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành phối hợp với các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động tới cộng đồng dân cư, từng người dân trực tiếp tham gia bàn bạc, thực hiện và giám sát việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch để người dân thực sự là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới.

Huyện Chương Mỹ chỉ đạo các ngành, các xã phối hợp tổ chức tốt công tác đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật cho nông dân, tạo thêm nhiều việc làm mới nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nông dân. Tăng cường chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu của thành phố về xóa đói giảm nghèo, về giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi.

Bên cạnh đó, huyện Chương Mỹ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trong việc thực hiện chương trình. Bố trí cán bộ có năng lực, chuyên môn tham gia Ban chỉ đạo, Bộ phận giúp việc; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ở các xã. Huyện phân công phụ trách các xã tập trung nắm bắt tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của xã được giao phụ trách, báo cáo Thường trực Ban chỉ đạo để kịp thời tháo gỡ.

Các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị của huyện Chương Mỹ tổ chức phong trào thi đua phấn đấu đạt tiêu chí và mục tiêu của ngành, đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên nhân rộng cách làm hay, mô hình tốt, khen thương kịp thời, thỏa đáng các điển hình tiên tiến, nhất là các cá nhân có đóng góp tích cực trong thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy.

Đến nay, huyện Chương Mỹ đã có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 5 xã còn lại đều và cơ bản đạt từ 15 tiêu chí trở lên. Năm 2019, huyện Chương Mỹ phấn đấu thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật