Hoàn Kiếm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tiêu cực (13:58 21/05/2019)


HNP - Quận ủy Hoàn Kiếm vừa ban hành Kế hoạch số 114-KH/QU về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019, của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực" trên địa bàn quận.

Theo đó, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện việc bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Đồng thời, tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định về bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường công tác quản lý Nhà nước để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo.

Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân về hành vi trả thù, trù dập người tố cáo; khắc phục tình trạng quan liêu xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân đôi với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với công tác bảo vệ người tố cáo: Ủy ban kiểm tra Quận ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy các phường, Thanh tra nhà nước quận đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra để kịp thời phát hiện các cơ quan, chức năng, tổ chức, cá nhân không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao trong việc bảo vệ người tố cáo, người phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin về những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, đảng viên, các cơ quan, tổ chức,... phát hiện, làm rõ và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo và công khai kết quả xử lý; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận, cơ sở vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giám sát, phản biện và kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập, chưa thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ người tố cáo; thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo theo quy định.

Tăng cường công tác bảo vệ người tố cáo, phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo; Tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu quả và khắc phục những yếu kém trong công tác bảo vệ người tố cáo.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật