Chương Mỹ: Đăng ký phấn đấu đạt huyện nông thôn mới năm 2019 (21:06 19/05/2019)


HNP - Huyện Chương Mỹ vừa rà soát kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu trong thời gian tới.

Qua rà soát, đánh giá, đối chiếu với Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí huyện NTM và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM đến nay, huyện Chương Mỹ vẫn còn một số tiêu chí chưa đạt. Theo đó, tỷ lệ số xã đạt xã NTM của huyện đến nay mới đạt 25/30 xã, bằng 83,3% (theo yêu cầu của Quyết định 558/QDD-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 100%).

Về tỷ lệ km đường huyện do huyện quản lý được bảo trì hằng năm của huyện Chương Mỹ cũng chưa đảm bảo (theo yêu cầu của tiêu chí tỷ lệ này phải đạt 100%). Tương tự, hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện chưa đạt tiêu chuẩn; tỷ lệ cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ (công nghiệp, làng nghề, chăn nuôi, chế biến lương thực - thực phẩm) thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường chưa cao.

Kết quả chấm điểm các tiêu chí huyện NTM theo Hướng dẫn số 108/HD-UBND ngày 24/5/2017 của UBND thành phố, huyện Chương Mỹ được 91/100 điểm. Huyện Chương Mỹ đã có công văn đăng ký với UBND thành phố phấn đấu đạt huyện NTM năm 2019.

Theo UBND huyện Chương Mỹ, để đạt mục tiêu huyện NTM năm 2019, huyện cần nỗ lực rất lớn để hoàn thành những tiêu chí chưa đạt. Cụ thể đối với tiêu chí tỷ lệ số xã đạt NTM là 100%, Ban chỉ đạo huyện Chương Mỹ đã xây dựng lộ trình tập trung chỉ đạo trong năm 2019 có thêm 5 xã đạt xã NTM, nâng tỷ lệ số xã được công nhận xã NTM của huyện lên 100%. Đồng thời, tập trung tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức của người dân, chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường; tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân tại các xã Tân Tiến, Trần Phú để hoàn thành công tác xây dựng bãi rác tập trung tại núi Thoong theo chỉ đạo của UBND thành phố, góp phần đảm bảo cho công tác thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn đạt tỷ lệ 100%. Tập trung rà soát tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện, có giải pháp thực hiện để hoàn thành mục tiêu huyện không có nợ đọng xây dựng cơ bản.

Qua thống kê, tổng số kinh phí huy động để thực hiện đề án xây dựng NTM trên địa bàn huyện Chương Mỹ từ năm 2016 đến quý I/2019 là hơn 2.440 tỷ đồng. Tổng số kinh phí đã giải ngân để thực hiện đề án trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến quý I/2019 là gần 1.213 tỷ đồng.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật