Chương Mỹ: Nhiều tiêu chí về xây dựng nông thôn mới đạt và cơ bản đạt (14:05 17/05/2019)


HNP - Bằng nhiều nỗ lực, đến nay, nhiều tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới của huyện Chương Mỹ đạt và cơ bản đạt. Đây là nền tảng vững chắc để địa phương này tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới thời gian tới.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Minh Ngọc, về kết quả thực hiện tiêu chí quy hoạch của huyện trong xây dựng nông thôn mới, đến nay, đã có 30/30 xã trên địa bàn huyện đạt, bằng 100% tổng số xã trên địa bàn huyện.

Tương tự, kết quả đạt được của các tiêu chí trong nhóm tiêu chí về xây dựng cơ sở hạ tầng đến nay: Giao thông có 30/30 xã đạt và cơ bản đạt; thủy lợí có 30/30 xã đạt và cơ bản đạt; điện nông thôn có 30/30 xã đạt và cơ bản đạt; trường học có 22/30 xã đạt vả cơ bản đạt, 8 xã chưa đạt; cơ sở vật chất văn hóa có 26/30 xã đạt và cơ bản đạt, 4 xã chưa đạt; cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn có 13 xã đạt và cơ bản đạt, 17 xã chưa đạt; thông tin và truyền thông có 30/30 đạt và cơ bản đạt; nhà ở dân cư trên địa bàn huyện có 30/30 xã được đánh giá đạt và cơ bản đạt.

Đối với nhóm tiêu chí về phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất, về thu nhập, trên địa bàn huyện Chương Mỹ có 30/30 xã được đánh gíá đạt và cơ bản đạt; hộ nghèo có 30/30 xã đạt và cơ bản đạt; lao động có việc làm có 30/30 đạt và cơ bản đạt; tổ chức sản xuất có 27/30 xã của huyện đạt và cơ bản đạt, có 3/30 xã chưa đạt.

Đối với nhóm tiêu chí về văn hóa - xã hội - môi trường, trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của huyện Chương Mỹ có 30/30 xã đạt và cơ bản đạt; y tế có 30/30 xã đạt và cơ bản đạt; văn hóa có 19/30 xã đạt và cơ bản đạt, có 11/30 xã chưa đạt; môi trường và an toàn thực phẩm của huyện Chương Mỹ có 30/30 xã đạt và cơ bản đạt.

Nhóm tiêu chí về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, trong đó: Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật của huyện Chương Mỹ có 30/30 xã đạt và cơ bản đạt; quốc phòng và an ninh có 30/30 xã đạt và cơ bản đạt.

Tổng hợp kết quả thực hiện các tiêu chí xây xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Chương Mỹ đánh giá theo Hướng dẫn số 48/HD-SNX ngày 27/6/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới thành phố phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020, đến nay: Số xã đã được công nhận xã chuẩn nông thôn mới của huyện Chương Mỹ là 25 xã; số xã đã đạt và cơ bản đạt từ 15 đến 17 tiêu chí gồm 5 xã.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t