Hai Bà Trưng tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới (21:07 14/04/2019)


HNP - Ngày 9/4, Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch số 136-KH/QU về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới.

Theo đó, việc tổng kết nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư; đồng thời, chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân; rút ra những bài học kinh nghiệm; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về bảo hiểm y tế. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW trên địa bàn quận. Thông qua tổng kết, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyên các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của bảo hiểm y tế, là chính sách xã hội quan trọng góp phần đảm bảo an sinh xã hội và công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Quận ủy Hai Bà Trưng yêu cầu việc tổ chức tổng kết Chỉ thị cần đưọc thực hiện nghiêm túc từ cơ sở đến quận. Quá trình triển khai thực hiện, các cấp ủy cần chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt việc tổng kết, xây dựng báo cáo đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Về nội dung tổng kết: Đánh giá kết quả công tác phổ biến, quán triệt và ban hành các văn bản, các cơ chế chính sách, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW; Đánh giá nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về bảo hiểm y tế; Đánh giá sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể liên quan ở địa phương trong triển khai thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW.

Bên cạnh đó, nêu kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo hiểm y tế tại địa phương, đánh giá những kết quả đạt được; những hạn chế; yếu kém (cụ thể) theo từng nhiệm vụ được nêu trong Chỉ thị; rút ra bài học, kinh nghiệm và nguyên nhân; xác định những khó khăn, thách thức; đề ra những giải pháp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 38-CT/TW trong thời gian tới.

Ngoài ra, nêu đề xuất, kiến nghị của cấp ủy địa phương đối với Trung ương, Thành phố và Quận về tổ chức thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW; Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t