Huyện Mỹ Đức: Tăng cường chấn chỉnh việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí (21:05 14/04/2019)


HNP - Ngày 12/4, UBND huyện Mỹ Đức ban hành Văn bản số 502/UBND-VHTT về tăng cường chấn chỉnh việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của CB, CC, VC thuộc huyện.

Theo đó, UBND huyện Mỹ Đức đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quán triệt đến từng CB, CC, VC, người lao động nội dung Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội tại Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND thành phố Hà Nội, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của CB, CC, VC, người lao động và Quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Nội dung phát ngôn và người phát ngôn, ngữ cảnh khi phát ngôn phải phù hợp với Quy tắc ứng xử của CB, CC, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội.

Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 21/01/2014 của Thành ủy Hà Nội về việc cung cấp thông tin và trả lời báo chí và các văn bản mới liên quan đến công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Chủ động cập nhật, theo dõi những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý được báo chí phản ánh và dư luận quan tâm để tham mưu cho người phát ngôn thông tin kịp thời cho báo chí theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị tạo đồng thuận trong nhân dân.

Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, cung cấp và xử lý phản hồi thông tin báo chí, cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử huyện và của cơ quan, đơn vị,...


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật