Hai Bà Trưng triển khai tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TVV về công tác dân tộc (21:00 14/04/2019)


HNP - Ngày 8/4, Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch số 135-KH/QU về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TVV, ngày 12/3/2003, của BCH TW Đảng (khóa IX) gắn với Kết luận số 57-KL/TW ngày 03/11/2009 của Bộ Chính trị về công tác dân tộc.

Việc tổng kết nhằm đánh giá việc quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 24-NỌ/TW gắn với Kết luận số 57-KL/TW của các cấp ủy đảng, chính quyền, ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị - xã hội, các phòng, ban, ngành liên quan và 20 phường. Phân tích làm rõ những kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của cấp ủy đảng, chính quyền, ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các phòng, ban, ngành, các phường và cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị; đồng thời tạo sự chuyến biến về nhận thức của cả hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở trong việc thực hiện Nghị quyết.

Về nội dung tổng kết, quận sẽ đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết: Việc quán triệt và xây dựng, kế hoạch, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của hệ thống, chính trị các cấp, các phòng, ban, ngành và các tầng lớp nhân dân về công tác dân tộc; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện và phối hợp trong triển khai thực hiện Nghị quyết; Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết thông qua đánh giá các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, cấp bách; Phân tích rõ những ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện; Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới. Ngoài ra, đề xuất, kiến nghị đối với Trung ương, Thành phố về tổ chức thực hiện Nghị quyết.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t