Mỹ Đức đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ lớn (14:58 12/04/2019)


HNP - Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019), 133 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886-01/5/2019), 65 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2019) và 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019), ngày 11/4, UBND huyện Mỹ Đức ban hành Kế hoạch số 494/KH-UBND để tổ chức triển khai, thực hiện.

Theo đó, huyện tập trung tuyên truyền đường lối kháng chiến của Đảng và nhân dân ta; khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối vói chiến dịch Đông - Xuân 1953 - 1954 và Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta. Tuyên truyền giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đường lối cách mạng Việt Nam, đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Tuyên truyền những thành tựu của đất nước sau 44 năm thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
 
Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và ý chí quật cường của nhân dân ta; tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang, của các tầng lớp nhân dân cũng như sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là về bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong tình hình mới. Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, vu khống của các phần tử cơ hội chính trị, thế lực thù địch, không để kẻ xấu lợi dụng lôi kéo, kích động, xúi giục tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
 
Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, hoạt động cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế. Lòng biết ơn vô hạn của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các phong trào thi đua, những mô hình và điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t