Quận Long Biên thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên (22:06 09/04/2019)


HNP - Ngày 5/4, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 184-KH/QU về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Theo đó, quận sẽ nâng cao nhận thức về công tác kết nạp đảng, trong đó, tuyên truyền, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, các cấp các ngành trong công tác kết nạp đảng từ khâu lựa chọn, giới thiệu, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, đặc biệt vai trò của cấp ủy đảng trong việc giới thiệu và quyết định kết nạp đảng, đảm bảo đúng đối tượng, đủ tiêu chuẩn, chặt chẽ về trình tự, thủ tục; vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội trong việc giới thiệu quần chúng ưu tú để bồi dưỡng phát triên đảng; vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong việc phát hiện, hướng dẫn, giúp đỡ, bồi dưỡng, rèn luyện quần chúng ưu tú để phát triển đảng viên mới. Đồng thời, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đa dạng hóa các kênh thông tin tuyên truyền nhằm cung cấp đầy đủ thông tin đến các tổ chức và cá nhân, nhất là các tố chức, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Thực hiện đồng bộ đầy đủ trình tự các bước phát triển Đảng, bắt đầu từ việc nâng cao chất lượng công tác tạo nguồn kết nạp Đảng; Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các bước trình tự, thủ tục kết nạp Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng, đảm bảo đảng viên mới kết nạp có đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

Bên cạnh đó, thực hiện hiệu quả công tác quản lý đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ đối với đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, thực hiện sinh hoạt đảng và đóng đảng phí. Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát để đánh giá xếp loại chất lượng đối với đảng viên hằng năm; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đảng viên; khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu đảng viên theo hướng dẫn của cấp trên.

Ngoài ra, rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng, thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng phát hiện, kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Xử lý nghiêm đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy định về đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật