Đống Đa triển khai thực hiện tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) (15:59 11/04/2019)


HNP - Nhằm tiếp tục thưc hiện các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), UBND quận Đống Đa vừa ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND để tổ chức thực hiện.

Theo đó, quận yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các phường tiếp tục tập trung chỉ đạo khắc phục dứt điểm các hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau hội nghị kiểm điểm của Quận; xác định cụ thể các nội dung nhiệm vụ đã thực hiện xong, đang thực hiện, chưa thực hiện; hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ tồn đọng.
 
Đồng thời, yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các phường chịu trách nhiệm cá nhân trước Quận ủy, UBND quận và trực tiếp chỉ đạo, tham mưu tổ chức triển khai các nhóm giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế; đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ UBND quận giao. Hoàn thành việc ban hành kế hoạch khắc phục trước 15/4/2019; phân công cụ thể cán bộ, công chức trực tiếp theo dõi, thực hiện, chịu trách nhiệm các phần việc, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần khắc phục các hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau hội nghị kiểm điểm của Thành phố.
 
UBND các phường báo cáo Đảng ủy phường kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm của đơn vị để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Thường xuyên rà soát, phân tích, đánh giá cụ thể những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục dứt điểm; tăng cường công tác kiểm tra các cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
 
Lấy kết quả việc triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế là một tiêu chí về mức độ hoàn thành công việc phục vụ cho công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức người lao động hằng tháng, hằng năm. Các phòng, ban, đơn vị được giao nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ thực tiễn quản lý đối với từng nội dung, tổ chức thực hiện công việc được phân công. Các phòng, ban, đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện đảm bảo thời hạn và chủ trì tổng hợp, đề xuất biện pháp, nội dung cần thực hiện tiếp theo; định kỳ cập nhật báo cáo UBND quận tiến độ, kết quả thực hiện.

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật