Quận Hà Đông: Hoàn tất công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024 (16:01 04/04/2019)


HNP - Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hà Đông lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ được tổ chức trong 02 ngày 16, 17/4/2019. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Đại hội đã cơ bản hoàn tất.

Đại hội nhiệm kỳ này có chủ đề “Tiếp tục phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hà Đông trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hà Đông lần thứ XXI sẽ diễn ra trong 02 ngày 16,17/4 với 155 đại biểu chính thức.

Theo dự kiến, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của MTTQ các cấp trên địa bàn quận nhiệm kỳ 2019 - 2024 đó là tiếp tục nâng cao chất lượng tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. MTTQ quận sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng sát dân, trọng dân, vì dân, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Cùng với đó, phối hợp thực hiện, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với xây dựng đô thị văn minh, tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư để không ngừng khơi dậy truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân ở cộng đồng dân cư. Đổi mới nội dung và phương thức triển khai cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội. Thực hiện dân chủ, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Triển khai thực hiện tốt các hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217, 218-QĐ/TW Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Bên cạnh đó, MTTQ quận chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức, kịp thời bổ sung, phát triển thành viên mới; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo; chú trọng công tác bồi dưỡng, bố trí ổn định cán bộ làm công tác Mặt trận. Thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQ với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và những nhiệm vụ quan trọng ở địa phương.

Một số chỉ tiêu chính mà Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ tới:
1. Phấn đấu hàng năm Ủy ban MTTQ quận đạt vững mạnh; 100% Ủy ban MTTQ các phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có từ 87% trở lên đạt vững mạnh; 95% trở lên Ban công tác Mặt trận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có Ban công tác Mặt trận yếu kém.
2. 100% Ban công tác Mặt trận tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân và hội nghị đại biểu nhân dân đầu năm.
3. Hàng năm có từ 89,7% trở lên số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; từ 73,6% trở lên số tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa.
4. Tích cực vận động xây dựng “Quỹ vì người nghèo”, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu Thành phố giao hàng năm; góp phần giữ vững hộ nghèo dưới 0,23%; không có hộ gia đình chính sách thuộc diện nghèo.
5. Thực hiện tốt Chỉ thị 11 của Thành ủy, Chương trình 06 của Quận ủy, trong đó: Thực hiện tốt việc cưới là 98,5% trở lên, việc tang là 97,1% trở lên; người qua đời thực hiện hình thức hỏa táng đầu nhiệm kỳ là 78,81% trở lên, cuối nhiệm kỳ là 81,2% trở lên.
6. Ủy ban MTTQ quận và phường: 100% xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-TW ngày 12/12/2013 của BCH Trung ương và Nghị quyết Liên tịch số 05/2006/NQLT-CP-UBMTTQ ngày 21/4/2006 giữa Chính phủ và Trung ương MTTQ Việt Nam về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội và đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
7. Phối hợp với Thanh tra quận giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền đạt tỷ lệ từ 95% trở lên; không có đơn thư tồn đọng kéo dài.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t