Quận Đống Đa chú trọng công tác giảm nghèo năm 2019 (15:59 04/04/2019)


HNP - Ngày 29/3, UBND quận Đống Đa ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND về việc triển khai chương trình giảm nghèo năm 2019.

Theo đó, quận đặt mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với giảm nghèo bền vững; tăng cường khả năng tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân; từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của hộ nghèo; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác giảm nghèo. Thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo; tạo điều kiện, khuyến khích các hộ thoát nghèo vươn lên mức sống khá; hạn chế thấp nhất số hộ tái nghèo, hộ nghèo mới phát sinh. Tập trung nguồn lực, giải pháp hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có đối tượng bảo trợ xã hội, phấn đấu không còn hộ nghèo diện chính sách người có công. Phấn đấu cuối năm 2019, giảm được 43 hộ nghèo và 29 hộ cận nghèo.
 
Để thực hiện tốt mục tiêu trên, quận sẽ tập trung thực hiện cập nhật thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo, xây dựng hệ thống dữ liệu quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo; Khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo. Phân tích nguyên nhân nghèo và phân loại các hộ nghèo theo nhóm nhu cầu trợ giúp để có các chính sách hỗ trợ giảm nghèo phù hợp, hiệu quả.
 
Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo Quận giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2019 và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nâng cao trách nhiệm các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc thực hiện chương trình giảm nghèo; tăng cường khả năng tiếp cận thông tin, nhận thức pháp luật của người nghèo; tạo điều kiện người nghèo tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý nhanh chóng, thuận tiện. Tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ nghèo chủ động, quyết tâm phấn đấu thoát nghèo, vươn lên mức sống khá, không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ từ bên ngoài. Vận động người dân thực hiện tốt chính sách kế hoạch hóa gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, cờ bạc...).
 
Tăng cường truyền thông, vận động các hộ nghèo chủ động, nỗ lực, có ý chí tự vươn lên thoát nghèo. Xây dựng các giải pháp giảm nghèo hiệu quả, gương người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững... Đẩy mạnh các chương trình tín dụng ưu đãi bằng nguồn vốn do ngân sách Nhà nước ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phát triển sản xuất kinh doanh; tập trung cho vay vốn đối với nhóm hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình. Tham gia các sàn giao dịch việc làm và phiên giao dịch việc làm của Thành phố để tạo điều kiện cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhiều cơ hội tìm việc làm, tăng thu nhập. Tăng cường vận động các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tiếp nhận lao động nghèo, cận nghèo vào làm việc.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t