Thường Tín Triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 (13:58 01/04/2019)


HNP - UBND huyện Thường Tín vừa ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018.

Theo đó, huyện giao các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật về Luật Cảnh sát biển Việt Nam và văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, báo cáo về UBND Thành phố Hà Nội; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật. Tổ chức tập huấn Luật cho cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn, đơn vị lực lượng vũ trang nhằm nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thi hành Luật.
 
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và trách nhiệm xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tương xứng với vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam trong tình hình mới.
 
Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp với các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn trong triển khai thực hiện các nhiệm được giao; hằng năm tổng hợp, báo cáo UBND huyện, Bộ Tư lệnh Thủ đô kết quả thực hiện Kế hoạch và đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện. Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện chủ trì, phối hợp với các các cơ quan có liên quan tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện; phối hợp với Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Thường Tín tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018.
 
Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, UBND các xã, thị trấn bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Huyện đoàn thông qua hoạt động của tổ chức mình tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 đến hội viên và nhân dân.

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật