Hoàn Kiếm thực hiện chủ đề công tác năm 2019 gắn với khắc phục các hạn chế, tồn tại (12:19 13/03/2019)


HNP - Quận ủy Hoàn Kiếm vừa ban hành Kế hoạch số 106-KH/QU về thực hiện chủ đề công tác năm 2019 gắn với khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm công tác năm 2018.

Theo đó, năm 2019, quận Hoàn Kiếm lựa chọn chủ đề hành động là “Kỷ cương - Phát triển”; Ban Thường vụ Quận ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện nhiêm vụ, chủ động làm tôt công tác nắm tình hình cơ sở, tầng cường đối thoại, lắng nghe tiếp thu ý kiến góp ý tích cực của tổ chức, đảng viên và nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung vào chương trình làm việc những vấn đề quan trọng mới phát sinh về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh... để chủ động bàn bạc, xử lý, không để xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ.

Đồng thời, tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh: Đổi mới công tác tổ chức, cán bộ; chú trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng; Tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW ngày 22/3/2018 của UBKT Trung ương về “xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm”. Triển khai và thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2019, trọng tâm là kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Tập trung kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhằm thúc đẩy thực hiện 06 chương trình công tác của Quận ủy.

Phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội trong tuyên truyền, vận động tạo đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội MTTQ quận lần thứ XV nhiệm kỳ 2019-2024, Đại hội Hội LHTN quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của HĐND các cấp, trọng tâm là tổ chức tốt các kỳ họp HĐND, các phiên giải trình giữa 2 kỳ họp; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, chất vấn, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp theo hướng sâu sát, quyết liệt theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”; "Một việc-một đầu mối xuyên suốt” gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Ngoài ra, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng năm 2019; Tập trung khắc phục những tồn tại, khuyết điểm trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật