Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND huyện Sóc Sơn (12:16 13/03/2019)


HNP - Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, HĐND huyện Sóc Sơn hoạt động ngày càng dân chủ, thực chất, chất lượng và hiệu quả. Có được điều đó là do HĐND huyện luôn tìm giải pháp phù hợp với thực tiễn.

Nhiệm kỳ này, HĐND huyện Sóc Sơn có 40 đại biểu, trong đó, có 10 đại biểu nữ, 01 người dân tộc thiểu số. Số lượng đại biểu chuyên trách là 06 đại biểu, bao gồm 02 Phó Chủ tịch HĐND, 02 Trưởng ban và 02 Phó trưởng ban. Trong thời gian qua, HĐND huyện Sóc Sơn đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động. Trước hết, đó là sự đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với HĐND. HĐND huyện đã chăm lo kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ làm công tác HĐND, đồng thời, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ HĐND bảo đảm về số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu. Chú trọng quy hoạch, bố trí nhân sự Thường trực, lãnh đạo các Ban HĐND tham gia Ban Thường vụ và cấp ủy cùng cấp. Cơ chế hoạt động của HĐND cũng thường xuyên được đổi mới toàn diện thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước đã đề ra. Hoạt động của HĐND tại kỳ họp và giữa hai kỳ họp, thông qua các hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và của đại biểu HĐND đảm bảo tính thực quyền.

Trong hoạt động giám sát, HĐND huyện thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động giám sát đạt hiệu quả cao. Thể hiện ở việc đổi mới phương thức giám sát của HĐND thông qua việc thu thập nắm bắt những thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin từ nhân dân. Hoạt động giám sát cũng được tiến hành thường xuyên nhằm tạo nên sự đồng bộ giữa pháp luật và thi hành pháp luật. Trong các kỳ họp, HĐND huyện dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu tài liệu trình tại kỳ họp. Trên cơ sở nắm bắt thông tin, tiếp xúc cử tri, qua khảo sát và các tài liệu trình tại kỳ họp các đại biểu HĐND huyện tiến hành giám sát, chất vấn các nội dung cần thiết.

Cùng với đó, hoạt động giám sát của HĐND chủ yếu được thực hiện bởi hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, vì vậy, hoạt động giám sát của HĐND có hiệu quả hay không phụ thuộc vào hoạt động giám sát của Thường trực HĐND. Xác định rõ điều đó, trong những năm qua, Thường trực HĐND huyện luôn chủ động đề ra các chương trình theo đúng kế hoạch, đồng thời, lựa chọn nội dung trọng tâm, bức xúc, phù hợp với tình hình địa phương để có kế hoạch cụ thể, hướng dẫn chi tiết các đợt giám sát theo chuyên đề. Đồng thời, thông báo rõ về nội dung, cách thức, phương pháp thực hiện đối với tổ chức, đơn vị được giám sát.

Căn cứ vào Nghị quyết của HĐND về chương trình giám sát của HĐND hàng năm, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện chủ động xây dựng chương trình công tác, trong đó, có kế hoạch giám sát, chất vấn hàng năm, 6 tháng, quý, hàng tháng. Tập trung giám sát, chất vấn kết quả giải quyết kiến nghị cử tri, giải quyết kiếu nại, tố cáo của công dân, những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương. Mỗi Tổ đại biểu HĐND giám sát, chất vấn ít nhất 01 nội dung trong một quý. Trước khi tiến hành cuộc giám sát đều xem xét đánh giá lĩnh vực được giám sát xem có cần thiết không tránh hình thức, khi giám sát phải có kế hoạch chi tiết, có thể khảo sát trước.

Đồng thời, Thường trực, các Ban, các tổ đại biểu HĐND, Ủy ban MTTQ và một số cơ quan liên quan cũng thường xuyên phối hợp trong công tác giám sát. Việc giám sát, chất vấn có thể yêu cầu các cơ quan, tổ chức, lãnh đạo đơn vị đến báo cáo, hoặc tổ chức Đoàn đi giám sát, chất vấn, khảo sát tình hình. Khi tiến hành giám sát, chất vấn, tùy theo chuyên đề, có thể giám sát, chất vấn tại đơn vị được giám sát trước, sau đó, đi sâu từng đơn vị, từng địa phương cụ thể hoặc ngược lại. Sau mỗi lần giám sát, chất vấn, phải có báo cáo, có kiến nghị các giải pháp để thực hiện cho các đơn vị được giám sát, chất vấn tiếp thu, giải quyết.

Cùng với các giải pháp trên, trong thời gian qua, để nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn, HĐND huyện cũng chú trọng nâng cao kỹ năng chất vấn của đại biểu HĐND, đó là đại biểu HĐND chọn lọc những vấn đề bức xúc ở địa phương, những vấn đề được nhiều cử tri quan tâm. Nội dung vấn đề chất vấn cụ thể và chính xác, tránh tình trạng nghe dư luận chung chung rồi chất vấn hoặc chất vấn chỉ mang tính chất tìm hiểu thông tin… Đại biểu HĐND xác định đó là nhiệm vụ thường xuyên được pháp luật quy định, không chất vấn theo kiểu tra hỏi dẫn đến né tránh.

Để tạo điều kiện cho nhân dân, cử tri theo dõi hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, HĐND huyện cũng tổ chức phát thanh trực tiếp phiên họp khi chất vấn và trả lời chất vấn. Qua đó, nhân dân thực hiện được quyền giám sát của mình. Các cơ quan thông tin đại chúng đảm bảo việc đưa tin kịp thời, chính xác về nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tạo điều kiện cho việc theo dõi và kiểm tra của của cử tri và nhân dân được tốt hơn. Sau mỗi kỳ họp của HĐND, thường trực HĐND đều họp với lãnh đạo các Ban của HĐND, rút kinh nghiệm trong việc điều hành phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn.

Ngoài ra, HĐND huyện Sóc Sơn cũng luôn chú trọng tăng cường công tác tập huấn cho đại biểu HĐND và bộ phận giúp việc, nâng cao kỹ năng xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, chất vấn; Tăng cường hiệu quả sự phối hợp giám sát, chất vấn giữa các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể;  Nâng cao chất lượng Nghị quyết của HĐND. Những Nghị quyết của HĐND huyện được ban hành đã phù hợp với Hiến pháp, pháp luật, có tính thống nhất nội tại cao, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phù hợp thực tế, giải quyết đúng các yêu cầu cụ thể của địa phương và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Có thể khẳng định, HĐND huyện Sóc Sơn từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, thể hiện được vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong huyện.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t