Cầu Giấy: Khắc phục khó khăn trong công tác HĐND (12:22 13/03/2019)


HNP - Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hoạt động của HĐND quận Cầu Giấy đã từng bước được đổi mới và nâng cao, đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, tuy nhiên cũng còn nhiều khó khăn cần được khắc phục kịp thời.

Theo đánh giá của HĐND quận, công tác chuẩn bị văn bản, tài liệu cho kỳ họp của các ngành chuyên môn tham mưu cho UBND quận còn chậm so với quy định, dẫn đến việc thẩm tra, cho ý kiến bằng văn bản của Thường trực HĐND vào các Báo cáo, Tờ trình của UBND còn gặp khó khăn. Một số ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết dứt điểm, có việc còn chung chung, nhưng chưa được Đại biểu quan tâm có ý kiến chất vấn hoặc phản biện. Đại biểu HĐND khi đi tiếp xúc cử tri, chưa kịp thời giải đáp, tổng hợp đầy đủ các ý kiến của cử tri gửi về Thường trực HĐND.

Bên cạnh đó, cơ chế mời chuyên gia trong công tác thẩm tra, giám sát chưa được thực hiện, số lượng chuyên viên giúp việc cho Thường trực, các Ban HĐND còn mỏng. Hầu hết đại biểu HĐND quận đều kiêm nhiệm, phải tham gia quản lý công việc chuyên môn nên có ít có thời gian dành cho việc nghiên cứu, thu thập các thông tin phục vụ các hoạt động của HĐND. Hoạt động giám sát của các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND còn hạn chế, chưa phát huy hiệu quả.

Từ thực tiễn hoạt động, để khắc phục những tồn tại hạn chế, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND quận Cầu Giấy cho rằng, việc bố trí cán bộ Đảng giữ các chức danh Thường trực HĐND, đặc biệt là đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư Thường trực cấp ủy giữ chức danh Chủ tịch HĐND là hết sức cần thiết, nhằm bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với HĐND và nâng cao vai trò, vị thế của HĐND, các hoạt động của HĐND được quan tâm, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cùng với đó, phải không ngừng nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND các cấp, bởi Thường trực HĐND giữ vai trò nòng cốt, chủ động trong công tác điều hành hoạt động của các Ban, các Tổ và các đại biểu HĐND, nhất là trong các hoạt động thẩm tra, giám sát. Các Ban HĐND nêu cao trách nhiệm của mình trong công tác thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, chủ động rà soát kỹ nội dung, đưa ra những vấn đề còn vướng mắc, chưa đúng quy định của pháp luật để giúp cho đại biểu có thêm thông tin, định hướng trong việc xem xét, thảo luận và quyết định. Sau khi nghị quyết được ban hành, Thường trực và các Ban HĐND thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ việc tổ chức triển khai thực hiện, kịp thời phát hiện và đề xuất biện pháp chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế. Các đại biểu HĐND tăng cường đi thực tế tại địa phương, theo dõi giám sát các cơ quan chức năng trong việc thực hiện quy định của pháp luật, nghị quyết HĐND, việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; nghiên cứu sớm các tài liệu, văn bản trình tại các kỳ họp HĐND để tham gia ý kiến thảo luận có chất lượng; tích cực tham gia các hoạt động giám sát, hoạt động tiếp xúc cử tri theo quy định...

Ngoài ra, phải phối hợp chặt chẽ  giữa Thường trực HĐND với Lãnh đạo UBND, Thường trực UB MTTQ và các cơ quan liên quan khác. Thường trực HĐND chủ động xây dựng Quy chế phối hợp với UBND, UB MTTQ cùng cấp để tổ chức triển khai thực hiện, nhất là việc thống nhất một số nội dung như: Dự kiến nội dung, chương trình các kỳ họp, hoạt động tiếp xúc cử tri, chất vấn, giám sát, giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp...

Cùng với đó, phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện chức năng quyết định và giám sát của HĐND. Bám sát vào nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tế, khả năng thực hiện của địa phương để xác định đúng các nội dung, vấn đề cần quyết định để ban hành nghị quyết và chương trình công tác để nâng cao hiệu lực, hiệu quả các nghị quyết của HĐND. Chất lượng công tác thông tin phục vụ cho HĐND ra quyết định được nâng lên; cơ quan tham mưu, giúp việc cho HĐND chuẩn bị tài liệu, văn bản quy định và cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho đại biểu HĐND nghiên cứu, có những thông tin cần thiết trước khi biểu quyết thông qua. Đổi mới công tác điều hành của chủ tọa kỳ họp theo hướng tạo môi trường cho đại biểu phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm tham gia thảo luận, góp ý thẳng thắn về nội dung các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết; gợi ý, định hướng những vấn đề còn những ý kiến khác nhau để tạo sự đồng thuận; các báo cáo trình bày tóm tắt, dành nhiều thời gian cho thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn...

Trong hoạt động giám sát, nội dung tập trung vào những lĩnh vực bức xúc đang được cử tri quan tâm. Thường trực HĐND tham gia cùng Đoàn giám sát của các Ban HĐND để nắm bắt tình hình, chỉ đạo kịp thời nên kết quả giám sát có chất lượng và hiệu quả hơn. Sau giám sát, Thường trực, các Ban HĐND thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát của các cơ quan, đơn vị, tránh để xảy ra tình trạng các kiến nghị sau giám sát không được thực hiện. Đối với kiến nghị chậm giải quyết, Thường trực HĐND tiếp tục có văn bản nhắc nhở, đôn đốc giải quyết.

Cũng theo HĐND quận Cầu Giấy, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp phụ thuộc rất lớn vào chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đại biểu HĐND, nhất là đại biểu chuyên trách. Vì vậy, việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu HĐND phải được đặt lên hàng đầu, đây là một giải pháp cơ bản góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương. Kết hợp với không ngừng kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức của Văn phòng, đại biểu chuyên trách các Ban HĐND đảm bảo về số lượng và chất lượng để thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho HĐND, Thường trực. Công tác đào tạo, tập huấn đối với đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc cho HĐND được quan tâm và thực hiện thường xuyên.

Với những kinh nghiệm được đúc kết trong quá trình hoạt động, HĐND quận Cầu Giấy sẽ không ngừng đổi mới để nâng cao hiệu quả trong thực tiễn, góp phần vào công cuộc phát triển quận văn minh, giàu đẹp.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật