Sơn Tây: Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra công vụ, chú trọng kiểm tra chuyên đề, đột xuất (20:36 11/03/2019)


HNP - Ngày 8/3, UBND thị xã Sơn Tây ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về tuyên truyền thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" năm 2019.

Theo đó, tuyên truyền đến toàn bộ CB, CC, VC từ thị xã đến xã, phường thực hiện có hiệu quả các nội dung đã đề ra. Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tuyên truyền đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo thực hiện đầy đủ, toàn diện các nội dung CCHC theo Chương trình, Kế hoạch của Thành phố, Chương trình số 03-CTr/TU của Thị ủy Sơn Tây, Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch CCHC năm 2019 của thị xã Sơn Tây; Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra công vụ; chú trọng kiểm tra chuyên đề, đột xuất.

Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng đội ngũ CB, CC, VC từ thị xã đến xã, phường có thái độ giao tiếp, ứng xử chuẩn mực; có năng lực và tính chuyên nghiệp cao trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao trên tinh thần “lấy sự hài lòng của người dân và sự phát triển của doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc”.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia của cộng đồng đối với hoạt động quản lý, điều hành của các cấp chính quyền thị xã; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, quán triệt nội dung thực hiện chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2019” tới toàn thể CB, CC, VC, người lao động qua các hội nghị, trên các kênh thông tin.

Xây dựng các tin bài tuyên truyền chuyên trang trên Cổng thông tin điện tử thị xã và các xã, phường về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã về chủ đề năm; Tuyên truyền về các mục tiêu, giải pháp xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, phục vụ nhân dân; hướng dẫn cách thức để công dân, tổ chức sử dụng dịch vụ hành chính công, các dịch vụ công trực tuyến; các khẩu hiệu nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân của công chức, viên chức...


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t