Quận Hà Đông: Chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên (21:26 10/03/2019)


HNP - Ngày 8/3, Quận ủy Hà Đông ban hành Kế hoạch số 228/KH-/QU, triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”.

Theo đó, đi đôi với công tác quán triệt, tuyên truyền, chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên, Quận ủy Hà Đông tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên. Đơn cử, các cấp ủy Đảng quận Hà Đông tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị, học tập nghị quyết đối với đảng viên; sau mỗi đợt học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận phải tổ chức cho đảng viên viết thu hoạch, đánh giá nhận thức làm cơ sở khắc phục những biểu hiện phai nhạt lý tưởng, chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, vụ lợi, cá nhân...

Cấp ủy các cấp của quận cũng sẽ rà soát, bổ sung, hoàn thiện Quy chế làm việc để thực hiện tốt việc phân công cấp ủy viên phụ trách chi bộ, địa bàn, đơn vị, lĩnh vực công tác, đảm bảo 100% chi bộ tổ dân phố, địa bàn khu dân cư, đơn vị, lĩnh vực công tác đều có cấp ủy viên phụ trách; thường xuyên làm việc với chi ủy, chi bộ và tiếp xúc với đảng viên để nắm bắt, có hướng giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của đảng viên, của quần chúng nhân dân kiến nghị đề xuất...

Bên cạnh đó, Quận ủy Hà Đông tăng cường chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt việc phân công công tác cho đảng viên, bảo đảm mọi đảng viên trong chi bộ đều được phân công công tác phù hợp. Đối với những đảng viên là người hưởng chế độ hưu có nơi sinh hoạt chi bộ và nơi cư trú khác nhau thì chi bộ hướng dẫn cho đảng viên hoàn thiện thủ tục chuyển sinh hoạt đảng về nơi cư trú sinh hoạt; đối với những đảng viên tuổi cao, sức khỏe yếu và tự nguyện thì cho miễn sinh hoạt đảng và công tác theo đúng quy định...

Đáng chú ý, Quận ủy Hà Đông thực hiện nghiêm công tác rà soát, sàng lọc đảng viên; kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Theo đó, ngoài việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chú trọng sinh hoạt chuyên đề, các cấp ủy quận Hà Đông tăng cường làm tốt công tác quản lý đảng viên, đề cao tính kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị quận kết hợp tăng cường kiểm tra, giám sát trọng tâm trọng điểm, theo chuyên đề đối với đảng viên trong việc chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ được phân công. Qua đó, làm cơ sở cho việc rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên ngay từ các chi bộ, kịp thời phát hiện và kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng bằng các hình thức thích hợp...


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t