Hoàn Kiếm tiếp tục CCHC, bảo đảm nguyên tắc “một đầu mối - một việc xuyên suốt” (15:36 08/03/2019)


HNP - UBND quận Hoàn Kiếm vừa ban hành Báo cáo số 53/BC-UBND về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của quận quý I/2019.

Năm 2019, công tác CCHC tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền quận, phường. UBND quận đã chỉ đạo triển khai toàn diện, bài bản và sâu rộng các nội dung CCHC theo Chương trình, Kế hoạch về CCHC nhà nước năm 2019 của UBND Thành phố tới các cấp ủy đảng cơ sở, các đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận. Đội ngũ CB, CC, VC tại các cơ quan, đơn vị, UBND các phường thuộc quận đã chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm và thái độ trong việc thực thi nhiệm vụ, phục vụ nhân dân có sự tiến bộ. Việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC phục vụ yêu cầu của tổ chức, công dân được thực hiện nghiêm túc.

Trong thời gian tới, quận sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND Thành phố, UBND quận về CCHC năm 2019 và thực hiện chủ đề công tác năm 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác cải cách TTHC; nâng cao tỷ lệ hồ sơ đăng ký trực tuyến qua mạng đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đã triển khai. Rà soát, kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận, UBND các phường; Tiếp tục tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối các tổ chức của hệ thống chính trị, trong đó, tập trung rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tăng dần tự chủ kinh phí, giảm chi ngân sách; sắp xếp các cơ quan chuyên môn theo tinh thần sửa đổi Nghị định số 37/2014/NĐ-CP về tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện, bảo đảm nguyên tắc “một đầu mối - một việc xuyên suốt”.

Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính và cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác kiểm soát đối với các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả sử dụng tài sản, kinh phí từ ngân sách nhà nước.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành nội bộ của UBND quận, phường; tiếp tục duy trì thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuân ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan chuyên môn, UBND các phường, chuyển đổi dần sang hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, triển khai thí điểm ISO điện tử theo chỉ đạo của Thành phố.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật