Nâng cao hiệu quả công tác tổng hợp, tham mưu phục vụ hoạt động HĐND quận Nam Từ Liêm (15:38 08/03/2019)


HNP - Trong những năm qua, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với phương châm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, HĐND quận Nam Từ Liêm đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp của Văn phòng, đặc biệt là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Để góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, Văn phòng HĐND quận đã chú trọng tham mưu đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; đầu tư nâng cấp trang thiết bị và phương tiện làm việc, nâng cấp hệ thống mạng; xây dựng triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử. Xác định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành là một trong những khâu đột phá, Văn phòng HĐND-UBND quận đã tham mưu Thường trực HĐND quận chỉ đạo và định hướng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi thông tin giữa Thường trực HĐND quận, các đại biểu HĐND quận, các Ban HĐND quận với các cơ quan, đơn vị; tăng cường cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của quận để đáp ứng kịp thời yêu cầu khai thác thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo; rà soát, mở rộng hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo các công việc đều được xử lý theo quy trình chặt chẽ, khoa học, hiệu quả.

Những cách làm cụ thể, những giải pháp khả thi, những đề xuất kịp thời của Văn phòng HĐND-UBND quận đã phục vụ đắc lực cho Thường trực quận và các Ban HĐND quận trong công tác phối hợp, giám sát, khảo sát và quyết định các vấn đề quan trọng của bộ máy chính quyền quận Nam Từ Liêm đảm bảo thông suốt, hiệu quả. Có được kết quả đó chính là nhờ sự phân công, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các chuyên viên, các bộ phận trong quá trình xử lý công việc; chuyên viên văn phòng nắm chắc các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của ngành, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, củng cố và tăng cường mối quan hệ công tác với các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc quận cũng như các đơn vị có quan hệ công tác. Bên cạnh đó, Văn phòng HĐND-UBND quận luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, định hướng kịp thời từ phía Thường trực HĐND quận, nhất là trong công tác củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, lựa chọn, bố trí cán bộ có khả năng làm công tác văn phòng. Khi văn phòng được tổ chức một cách khoa học, văn minh, làm việc theo quy chế, có nề nếp, cán bộ, nhân viên văn phòng có trình độ, có năng lực, làm việc có trách nhiệm, năng động, sáng tạo, thì công việc của cơ quan, đơn vị sẽ chạy đều, lãnh đạo điều hành được thông suốt, có hiệu quả.

Để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, thời gian tới, Thường trực HĐND quận sẽ tăng cường hơn nữa sự hướng dẫn, hỗ trợ đối với hoạt động của Ban Kinh tế - xã hội, Ban Pháp chế, các Tổ đại biểu HĐND và Văn phòng HĐND-UBND quận, trong đó, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ Thường trực HĐND quận. Cùng với đó, quan tâm việc quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ có năng lực, tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ của công tác tổng hợp, tham mưu. Tăng cường đào tạo bồi dưỡng để đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn đạt tiêu chuẩn, có tinh thần trách nhiệm, có năng lực phân tích, tổng hợp ở lĩnh vực được phân công nhằm đáp ứng nhiệm vụ được giao. Có chính sách thu hút những cán bộ có năng lực, có kinh nghiệm công tác từ các ngành chuyên môn về Văn phòng để nâng cao hiệu quả tham mưu, phục vụ cho lãnh đạo quận. Đồng thời, cần thiết đề xuất thực hiện thi tuyển công chức đối với các chỉ tiêu của bộ phận tổng hợp, bảo đảm ổn định tư tưởng, vị trí công tác cho các đồng chí làm công tác tổng hợp, tham mưu của Văn phòng.

Bên cạnh đó, HĐND quận sẽ tăng cường củng cố bộ máy Lãnh đạo Văn phòng đủ sức tham mưu, giúp việc cho hoạt động của HĐND quận. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, kiến thức quản lý Nhà nước, trình độ lý luận chính trị cho các đồng chí làm công tác tham mưu, tổng hợp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổ chức giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm hoạt động Văn phòng với các địa phương khác để qua đó nâng cao trình độ, học hỏi những kinh nghiệm hay, áp dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác tổng hợp, tham mưu tại cơ quan.

Đồng thời, quan tâm, xây dựng cơ chế, chính sách về tài chính, hỗ trợ đời sống của cán bộ; tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng trong cơ quan để thi đua khen thưởng thực sự là động lực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức; khuyến khích, động viên kịp thời, xứng đáng đối với những đồng chí có nhiều nỗ lực, sáng tạo trong công tác tham mưu, tạo động lực góp phần thúc đẩy khả năng hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh, góp phần từng bước đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND quận nói riêng và hoạt động của Chính quyền địa phương cấp quận nói chung.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t