Gia Lâm đẩy mạnh cải cách hành chính (12:23 13/03/2019)


HNP - Năm 2018, công tác tuyên truyền, thông tin về CCHC được huyện Gia Lâm đẩy mạnh góp phần nâng cao nhận thức của người dân về CCHC. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được duy trì; ý thức, trách nhiệm của đội ngũ CB, CC, VC, chất lượng phục vụ nhân dân được nâng lên.

Đến nay, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện là 318 TTHC, của cấp xã, thị trấn là 174 TTHC. 100% TTHC được xây dựng quy trình giải quyết theo ISO đảm bảo rõ người, rõ thành phần hồ sơ, rõ địa điểm tiếp nhận và thời gian thực hiện. 100% TTHC và quy trình giải quyết theo ISO được niêm yết công khai trên Cổng thông tin điện tử của huyện đảm bảo thuận tiện cho công dân và tổ chức khai thác, tiếp cận thông tin và thiết lập hồ sơ giải quyết TTHC.

Công tác đơn giản hóa TTHC được UBND huyện quan tâm, chỉ đạo sát sao. Qua rà soát, đã thực hiện đơn giản hóa 54 TTHC cấp huyện, rút ngắn thời gian giải quyết 186 ngày. Tại cấp xã, căn cứ vào tình hình thực tế tiến hành đơn giản hóa từ 16-21 TTHC, trong đó, chủ yếu là rút ngắn thời gian giải quyết TTHC có thành phần hồ sơ phức tạp, thời gian giải quyết dài ngày và phát sinh số lượng giao dịch nhiều. Đồng thời, tổ chức thực hiện và vận hành tốt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 do Thành phố giao đối với TTHC lĩnh vực Tư pháp, Văn hóa, Tài chính, Quản lý đô thị cấp huyện. Triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện thí điểm phần mềm điện tử một cửa 3 cấp tiến tới đồng bộ hóa các phần mềm chỉ thực hiện duy nhất 1 phần mềm tại bộ phận 1 cửa.

Về cải cách tổ chức bộ máy, huyện tiếp tục tiến hành rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện; chỉ đạo 100% các đơn vị phân công nhiệm vụ theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên cơ sở vị trí việc làm, năng lực và sở trường công tác của đội ngũ CB, CC, VC. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế theo hướng tinh gọn, hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải, trùng lắp theo nguyên tắc “Một đầu mối, một việc xuyên suốt”. Theo đó, huyện đã tiếp nhận Đội thanh tra xây dựng thuộc Thanh tra Sở Xây dựng về huyện theo nguyên tắc bàn giao nguyên trạng và thí điểm thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện Gia Lâm trực thuộc UBND huyện; tiến hành bàn giao Trung tâm DS-KHHGĐ huyện về Sở Y tế để tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện thuộc Sở Y tế. Trong năm 2018, đã thực hiện tinh giản biên chế 4 CC, VC tại các đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, thị trấn.

Để xây dựng đội ngũ CB, CC, VC đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong năm 2018, huyện đã tổ chức 32 lớp bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn với 4.533 học viên tham dự; xây dựng Đề án “Vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức theo ngạch, chức danh nghề nghiệp trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện Gia Lâm giai đoạn 2018-2021". Đồng thời, thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn huyện; một số xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả: Thị trấn Trâu Quỳ từ 13 chức danh xuống còn 9 chức danh; xã Đông Dư từ 15 chức danh xuống còn 8 chức danh; xã Dương Xá từ 15 chức danh xuống còn 13 chức danh và đang kiện toàn lại một số chức danh; xã Yên Thường từ 15 chức danh xuống còn 10 chức danh.

Về cải cách tài chính công, tính đến hết tháng 12/2018, có 100% các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND xã, thị trấn thực hiện tiết kiệm chi bình quân 9% kinh phí chi thường xuyên để thực hiện tăng thu nhập cho người lao động. Đồng thời, thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe công đối với các chức danh lãnh đạo Huyện ủy, UBND Huyện. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động chỉ đạo, điều hành góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhằm đạt mục tiêu 100% CB, CC, VC khai thác, sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc, sử dụng các phần mềm nghiệp vụ trong quản lý và giải quyết công việc hàng ngày. Đến nay, huyện đã lắp đặt Camera giám sát tại Bộ phận Một cửa 22/22 xã, thị trấn. Thực hiện kết nối giữa 22 xã, thị trấn với máy chủ tại Huyện, với màn hình tại Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ.

Hiện nay, 100% các phòng chuyên môn thuộc huyện và 22/22 xã, thị trấn đã thực hiện việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào quản lý. 318/318 TTHC cấp huyện và 174/174 TTHC cấp xã được xây dựng quy trình giải quyết theo ISO. 10 trường tiểu học và mầm non áp dụng thí điểm Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 vào quản lý. Việc áp dụng hệ thống quản lý nhà nước trên địa bàn huyện đã có bước tiến rõ rệt, góp phần đáng kể vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Được Sở Khoa học và Công nghệ TP đánh giá cao về chất lượng xây dựng hệ thống và hiệu quả áp dụng.

Năm 2019, huyện Gia Lâm tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung CCHC gắn với thực hiện nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đồng thời, thực hiện tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Bên cạnh đó, tập trung thực hiện rà soát đơn giản hóa TTHC theo nguyên tắc đúng pháp luật, đơn giản hóa, minh bạch, rút gọn đầu mối và rút ngắn thời gian giải quyết. Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận Một cửa huyện, xã, thị trấn, nâng cao sự hài lòng của tổ chức, công dân khi yêu cầu giải quyết TTHC, nhất là trên lĩnh vực đất đai, xây dựng, LĐTBXH…

Ngoài ra, quan tâm đầu tư, đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành từ huyện tới cơ sở và ứng dụng trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Tăng cường công tác kiểm tra công vụ thường xuyên, đột xuất, kiểm tra công vụ chuyên đề theo kế hoạch; xử lý nghiêm hành vi vi phạm, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu tại các đơn vị; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t