Phúc Thọ tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị (21:20 13/06/2018)


HNP - Nhằm tiếp tục chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; góp phần củng cố chất lượng, nâng cao uy tín của bộ máy chính quyền, UBND huyện Phúc Thọ vừa ban hành Kế hoạch số 552/KH-UBND để tổ chức thực hiện.

Theo đó, huyện tiếp tục tổ chức, quán triệt nghiêm túc các nội dung, yêu cầu của Chỉ thị tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, định kỳ sơ kết, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của huyện, của cơ quan, đơn vị. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả năm chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”; Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 20/3/2017 của UBND thành phố về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội.
 
Quán triệt, triển khai đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử ở cơ quan, nơi công cộng với phương châm “Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”. Khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế để tạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các trường hợp tái phạm, có tổ chức, có tính chất nghiêm trọng; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các vấn đề xã hội quan tâm.
 
Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo phương châm 5 rõ: "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”, “một đầu mối - một việc xuyên suốt”; đôn đốc, giám sát việc thực thi công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nghiêm túc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, vi phạm quy tắc ứng xử trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.
 
Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; triển khai đánh giá, xếp loại hàng tháng, quý, năm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị. Kiên quyết loại khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức không đủ phẩm chất, năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ; nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát về việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính dưới hình thức kiểm tra đột xuất, không báo trước.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật