Phúc Thọ triển khai rà soát, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước (21:33 13/06/2018)


HNP - Ngày 12/6, UBND huyện Phúc Thọ ban hành Văn bản số 592/UBND-TP, triển khai rà soát, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước.

Để việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện đạt chất lượng, hiệu quả và đảm bảo không trái các quy định của pháp luật, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, nếp sống văn hóa của địa phương, đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội đối với cộng đồng dân cư trước yêu cầu thực tiễn hiện nay, UBND huyện Phúc Thọ yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp với Phòng Tư pháp huyện thẩm định, tham mưu UBND huyện phê duyệt các bản hương ước, quy ước đảm bảo chất lượng đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của pháp luật; các hương ước, quy ước, kịp thời xử lý các vi phạm trong xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước đặc biệt là những hương ước, quy ước có dấu hiệu xâm phạm hoặc hạn chế các quyền con người, quyền công dân; bảo đảm cho hương ước, quy ước phát huy vai trò là công cụ tự quản của cộng đồng dân cư, góp phần hỗ trợ pháp luật trong điều chỉnh các mối quan hệ nội bộ của cộng đồng dân cư trước yêu cầu thực tiễn hiện nay về quản lý xã hội, trên địa bàn huvện.
 
UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các thôn, làng tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung các hương ước, quy ước hoặc ban hành mới bảo đảm nội dung phù hợp với các quy định của Hiến pháp 2013 về quyền con người, quyền công dân; thực hiện dân chủ ở cơ sở; chính sách dân số trong tình hình mới; xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, quy tắc ứng xử nơi công cộng; phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự ở cộng đồng dân cư; chương trình xây dựng nông thôn mới… Nội dung hương ước, quy ước cần sát với đặc thù văn hóa, phong tục tập quán của địa phương; chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, loại bỏ nội dung trái pháp luật, không phù hợp với phong tục, tập quán tốt đẹp trong cộng đồng dân cư, không bảo đảm bình đẳng giới và phân biệt đối xử với phụ nữ trong các bản hương ước, quy ước của thôn, làng; tăng cường phổ biến, kiểm tra việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn.

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật