Ứng Hòa phát triển toàn diện sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính (21:19 13/06/2018)


HNP - Trong 10 năm qua, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Ứng Hòa đã có nhiều chuyển biến tích cực: Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư, nâng cấp, hệ thống trường, trạm, trụ sở làm việc đáp ứng với nhu cầu trong thời kỳ đổi mới, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện nâng lên.


Trong 10 năm qua, nền kinh tế của huyện có những bước phát triển lớn, trong đó, tổng giá trị sản xuất 10 năm ước đạt 85.583 tỷ đồng, trong đó: Giá trị sản xuất Nông nghiệp ước đạt 32.759 tỷ đồng; giá trị sản xuất Công nghiệp – Xây dựng ước đạt 27.118 tỷ đồng; giá trị sản xuất Thương mại - Dịch vụ ước đạt 25.706 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân 10 năm: Tổng giá trị sản xuất ước đạt tăng 5,5%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực giảm tỷ trọng ngành Nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành Công nghiệp-xây dựng và ngành Thương mại-Dịch vụ. Cơ cấu kinh tế Ngành Nông nghiệp giảm từ 42,3% xuống còn 39%; Ngành Công nghiệp-Xây dựng từ 34,3% giảm còn 26,7%; Ngành Thương mại-Dịch vụ tăng mạnh từ 23,4% tăng lên 34,3%.
 
Trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trước khi thực hiện xây dựng nông thôn mới, đánh giá chung toàn huyện mới đạt 01 tiêu chí (An ninh trật tự xã hội), chiếm 5,2%; có 06 tiêu chí cơ bản đạt (gồm: Hệ thống tổ chức chính trị xã hội, Nhà ở dân cư, Y tế, Giáo dục, Tổ chức sản xuất, Bưu điện), chiếm 31,5%. Đến nay đã có 12 tiêu chí đạt, chiếm 63% (gồm: Quy hoạch, Thủy lợi; Điện, Thông tin và truyền thông, Nhà ở dân cư, Tổ chức sản xuất, Tỷ lệ lao động có việc làm, Giáo dục và đào tạo, Y tế; Văn hóa, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, Quốc phòng và an ninh). 4 tiêu chí cơ bản đạt chiếm 21% (gồm: Giao thông, Cơ sở vật chất văn hóa, Môi trường và an toàn thực phẩm, Hộ nghèo). Còn lại 03 tiêu chí chưa đạt, chiếm 16% (gồm: Trường học, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Thu nhập). Hiện toàn huyện có 12 xã đã được Thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
 
Về đời sống của nhân dân, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện tăng từ 11,7 triệu đồng/người/năm (năm 2010) lên 32,3 triệu đồng/người/năm (năm 2017); tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 14,09% năm 2010 xuống còn 2,56% (ước đạt 2018), năm 2018 ước đạt 36,5 triệu đồng/người/năm. 100% số hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. Các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, đời sống tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao. An ninh trật tự, an toàn xã hội nông thôn được giữ vững, công tác quân sự quốc phòng địa phương được tăng cường, ổn định.
 
Năm 2008, toàn huyện có 80,9% gia đình văn hóa, đến nay, ước thực hiện năm 2018 đạt  91% gia đình văn hóa (tăng 10,1% so với năm 2008). Trong công tác giáo dục, năm 2008, trên địa bàn huyện có 18/90 trường học đạt chuẩn quốc gia chiếm tỷ lệ 20%, đến nay (ước thực hiện năm 2018) toàn huyện đã có 58/90 trường đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia, chiếm tỷ lệ 64,44% tăng 44,44% so với năm 2008. Công tác an ninh quốc phòng được củng cố và giữ vững, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo, không để tệ nạn xã hội phát triển.
 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, huyện Ứng Hòa vẫn gặp một số tồn tại hạn chế như việc thực hiện cải cách hành chính ở một số cơ sở còn chưa đi vào nền nếp; việc ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc của một số cơ quan, đơn vị còn chưa đạt hiệu quả cao; việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đến người dân còn hạn chế. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp còn chưa đồng bộ. Cán bộ chuyên môn cấp huyện và cấp xã còn hạn chế về chuyên môn công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp do vậy việc tổ chức triển thực hiện có những khó khăn. Sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn chưa được nhiều, chủ yếu vẫn là các hộ tự phát. Hàng hóa nông sản chưa có thương hiệu, sản phẩm sản xuất ra hầu như chưa được chế biến, giá trị sản phẩm còn thấp, giá bán bấp bênh, chưa có tính cạnh tranh; chưa thu hút được các doanh nghiệp đầu tư nhất là lĩnh vực chế biến, bảo quản nông sản sau thu hoạch, giết mổ gia súc, gia cầm, tiêu thụ sản phẩm.
 
Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, huyện Ứng Hòa tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đảm bảo an sinh xã hội. Quan tâm chỉ đạo tích cực Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức để tích cực tham gia thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào huyện.
 
Bên cạnh đó, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng các đề án chuyển đổi đa canh phù hợp với tình hình thực tế; các mô hình trồng rau sạch, rau an toàn để đáp ứng xu thế và nhu cầu hiện tại của thị trường. Đẩy nhanh tiến độ Chương trình xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn huyện.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật