Huyện Chương Mỹ: Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (17:24 16/05/2018)


HNP - Ngày 15/5, UBND huyện Chương Mỹ ban hành Kế hoạch số 151/KH-UBND, triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.


Theo đó, trọng tâm là hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa to lớn của Lời kêu gọi thi đua ái quốc, khẳng định Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu vào mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam, biến thành sức mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Về nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, trong đó nhấn mạnh giá trị trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Cùng với đó, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng; về kết quả tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thuởng ở các cấp, các ngành. Từ đó, chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập, nguyên nhân, kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, quyết định về công tác thi đua, khen thưởng.

Ngoài ra, tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thông qua các hoạt động trên, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, ý chí tự lực, tự cường niềm tự hào dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân huyện Chương Mỹ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực lao động, sản xuất, công tác, học tập, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật