Long Biên đổi mới phương thức cung cấp dịch vụ công cho công dân (05:51 14/02/2018)


HNP - UBND quận Long Biên vừa ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018.


Theo đó, năm 2018, quận Long Biên sẽ tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể CCHC của Chính phủ giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch CCHC của Thành phố năm 2018. Hoàn thiện các nội dung cơ quan điện tử quận, phường, trường học điện tử, mở rộng các ứng dụng phục vụ tổ chức, công dân theo hướng xây dựng chính quyền điện tử. Nâng cao chi số CCHC của quận và các phường. Đẩy mạnh đổi mới, phương thức cung cấp dịch vụ công, nâng cao chất lượng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp.

Cụ thể, quận sẽ xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong công tác CCHC. Quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm cá nhân trước lãnh đạo Quận về toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của mình, ngay cả khi đã phân công hoặc ủy nhiệm cho cấp phó, quán triệt đầy đủ sự chỉ đạo của lãnh đạo Quận và chức trách thực thi công vụ tại cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, tổ chức có hiệu quả các buổi tiếp xúc, đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC. Tăng cường sự giám sát của Nhân dân trong việc thúc đẩy CCHC và nâng cao trách nhiệm giải trình, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. UBND các quận, phường tổ chức lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp về chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công bằng nhiều hình thức thích hợp, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tổ chức biên soạn và phát hành rộng rãi các tài liệu thông tin về CCHC phù hợp với từng mục tiêu, yêu câu, nội dung tuyên truyền, phổ biến đến từng đối tượng; Xây dựng và triển khai Mô hình “Bộ phận TN&TKQ thân thiện, gần dân”, Mô hình “Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo” giai đoạn 2018-2020.

Ngoài ra, tiếp tục triển khai thực hiện kiểm soát TTHC, kịp thời phát hiện các TTHC không phù hợp, TTHC có sự điều chỉnh, thay đổi của cấp có thẩm quyền, TTHC phát sinh... đề xuất cấp có thẩm quyền loại bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế. Tiếp tục rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC; xây dựng quy trình nội bộ, điều chỉnh kịp thời quy trình giải quyết TTHC trên phần mềm ứng dụng CNTT đảm bảo phù hợp với quy trình thực tế, minh bạch, chính xác, rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cán bộ, công chức tham gia tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật