Fixed Dimensions

Vẻ đẹp huyền ảo cầu Nhật Tân
 1. Nét mới Hà Nội hôm nay

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 2. Cầu Nhật Tân lung linh huyền ảo trong đêm..

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 3. Vẻ đẹp huyền ảo cầu Nhật Tân

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 4. Bến sông xưa

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 5. Nhật Tân ngày mới

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 6. Cầu Nhật Tân lung linh huyền ảo trong đêm!

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 7. Cầu Nhật Tân từ trên cao

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 8. Cầu Nhật Tân từ trên cao

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 9. Cầu Nhật Tân lung linh huyền ảo trong đêm.

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 10. Cầu Nhật Tân lung linh huyền ảo trong màu áo mới

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 11. Cầu Nhật Tân vào đêm

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 12. Chiều Nhật Tân

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 13. Chiều Nhật Tân

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 14. Dòng sông và cây cầu

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 15. Cầu Nhật Tân lung linh huyền ảo trong đêm

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 16. Khi Thành phố lên đèn

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 17. Xanh mướt bên Cầu Nhật Tân

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 18. Xuân về trên đất Nhật Tân

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 19. Mùa Xuân bên những nhịp cầu

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 20. Cầu Nhật Tân

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội