Fixed Dimensions

Hà Nội mười hai mùa hoa
 1. Rực rỡ cuối đông cải vàng ven sông

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 2. Tháng mười: Mùa hoa Cúc đến

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 3. Tháng mười: Mùa hoa Cúc đến

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 4. Tháng mười: Mùa hoa Cúc đến

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 5. Mùa hoa Sữa rơi tháng chín nồng nàn

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 6. Ngập tràn lối đi hoa Sấu tháng bảy

 7. Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

 8. Hồ tây ngát hương mùa sen tháng sáu

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 9. Hồ tây ngát hương mùa sen tháng sáu

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 10. Mùa hoa tháng năm cháy rực phượng đỏ

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 11. Mùa hoa tháng năm cháy rực phượng đỏ

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 12. Mùa hoa tháng năm cháy rực phượng đỏ

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 13. Mùa hoa tháng năm cháy rực phượng đỏ

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 14. Mùa hoa tháng năm cháy rực phượng đỏ

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 15. Mùa hoa tháng năm cháy rực phượng đỏ

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 16. Mùa hoa tháng năm cháy rực phượng đỏ

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 17. Mùa hoa tháng năm cháy rực phượng đỏ

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 18. Tháng tư Loa kèn mỏng manh

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 19. Tháng tư Loa kèn mỏng manh

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 20. Hồ Gươm: Hoa Gạo nở

 21. Trên dòng suối Yến

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 22. Tháng ba: Hoa sưa

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 23. Tháng ba: Hoa sưa

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 24. Tháng hai hoa ban ngập tràn

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 25. Tháng hai hoa ban ngập tràn

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 26. Tháng Giêng hoa đào bừng nở

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 27. Tháng Giêng hoa đào bừng nở

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 28. Tháng Giêng hoa đào bừng nở

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 29. Tháng Giêng hoa đào bừng nở

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 30. Tháng Giêng hoa đào bừng nở

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội