Ban hành đề ám luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý của kiểm toán Nhà nước

Xem chi tiết...

Quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của cán bộ, công chức trong các cơ quan Thanh tra Nhà nước phải định kỳ chuyển đổi

Xem chi tiết...

Về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã thuộc 61 huyện nghèo và chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã thuộc 61 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP  ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ

Xem chi tiết...

Hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân

Xem chi tiết...

Về việc ban hành danh mục các vị trí công tác của cán bộ ,công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc ngành Thông tin và Truyền thông phải thực hiện định kỳ chuyển đổi

Xem chi tiết...

Bài viết Xem