Ban hành quy định về quản lý công chức, viên chức

Xem chi tiết...

Quy định mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức

Xem chi tiết...

Ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

Xem chi tiết...

Bài viết Xem