Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thanh tra.

Xem chi tiết...

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 94/2007/QĐ-BTC ngày 16/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

Xem chi tiết...

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của khoản 2, điều 2 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBDT ngày 19/7/2007 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban Dân tộc về việc ban hành chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thực hiện chương trình 135 giai đoạn II.

Xem chi tiết...

Về việc Ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II

Xem chi tiết...

Quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước” 

Xem chi tiết...

Bài viết Xem