Về viếc hướng dẫn nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên chuyên môn, kỹ thuật ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn công tác trên địa bàn cấp xã

Xem chi tiết...

Về việc đẩy mạnh phong trào cán bộ viên chức lao động thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2010-2020

Xem chi tiết...

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự

Xem chi tiết...

Về việc phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, cán bộ của Thanh tra Bộ Tư pháp

Xem chi tiết...

Phê duyệt chương trình xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính nhà nước giai đoạn 2008-2010

Xem chi tiết...

Bài viết Xem