Danh sách người phát ngôn các cơ quan Thành phố Hà Nội ( )


HNP - Danh sách người phát ngôn các cơ quan Thành phố Hà Nội

 

STT Tên cơ quan/người đứng đầu Cổng TTĐT/Chức danh Điện thoại Email
I ỦY BAN NHÂN DÂN https://www.thudo.gov.vn/ 04.3825.3536 vanthu@hanoi.gov.vn;  
  Trương Việt Dũng Chánh Văn phòng UBND Thành phố 0983588885 truongvietdung_vpubtp@hanoi.gov.vn;
II SỞ CHỨC NĂNG      
1 Sở Công Thương http://congthuong.hanoi.gov.vn/ (024) 62691256 vanthu_soct@hanoi.gov.vn
  Trần Thị Phương Lan Quyền Giám đốc 0968812266 lanhuesct@gmail.com;
2 Sở Du lịch https://sodulich.hanoi.gov.vn/ 043.7339.898 vanthu_sodl@hanoi.gov.vn;
  Đặng Hương Giang Giám đốc 0913249418 danghuonggiang_sodl@hanoi.gov.vn;
3 Sở Giáo dục và Đào tạo  https://hanoi.edu.vn/homegdhn2 02439363611 vanthu_sogddt@hanoi.gov.vn;
  Phạm Xuân Tiến Phó Giám đốc 0982089999 phamxuantien_sogddt@hanoi.gov.vn;
4  Sở Giao thông Vận tải    https://sogtvt.hanoi.gov.vn/     vanthu_sogtvt@hanoi.gov.vn; 
  Nguyễn Phi Thường Giám đốc 02433821688 nguyenphithuong_sogtvt@hanoi.gov.vn;
5 Sở Kế hoạch và Đầu tư http://www.hapi.gov.vn/vi-VN/   vanthu_sokhdt@hanoi.gov.vn;
  Lê Anh Quân Giám đốc 02438250477 leanhquan_sokhdt@hanoi.gov.vn
6 Sở Khoa học và Công nghệ https://dost.hanoi.gov.vn/   vanthu_sokhcn@hanoi.gov.vn;
  Nguyễn Hồng Sơn Giám đốc 0914939914 nguyejnhongson_sokhcn@hanoi.gov.vn;
7 Sở Lao động TBXH https://solaodong.hanoi.gov.vn/   vanthu_soldtbxh@hanoi.gov.vn;
  Bạch Liên Hương Giám đốc 0912 081 311 bachlienhuong_soldtbxh@hanoi.gov.vn; 
8 Sở Ngoại Vụ https://dfa.hanoi.gov.vn/vi (024) 38267570 vanthu_songv@hanoi.gov.vn;
  Ngô Minh Hoàng Giám đốc 0949922688 ngominhhoang_songv@hanoi.gov.vn;
9 Sở Nội Vụ  https://sonoivu.hanoi.gov.vn/ 0243.933.5176 vanthu_sonv@hanoi.gov.vn; 
  Vũ Thu Hà Giám đốc 0915135555 vuthuha_sonv@hanoi.gov.vn;
10 Sở Nông nghiệp PTNT https://sonnptnt.hanoi.gov.vn/   vanthu_sonnptnt@hanoi.gov.vn;
  Chu Phú Mỹ Giám đốc 024.3355.3189 chuphumy_sonnptnt@hanoi.gov.vn; 
11 Sở Quy hoạch kiến trúc http://qhkt.hanoi.gov.vn/   vanthu_soqhkt@hanoi.gov.vn;
  Nguyễn Trúc Anh Giám đốc 0903201498 nguyentrucanh_soqhkt@hanoi.gov.vn; 
12 Sở Thông tin & Truyền thông https://sotttt.hanoi.gov.vn/    
   Nguyễn Việt Hùng Phó Giám đốc 0243.512.3536 nguyenviethung_sotttt@hanoi.gov.vn.
13 Sở Tư pháp  http://sotuphap.hanoi.gov.vn/Portalview/trangchu.aspx   vanthu_sotp@hanoi.gov.vn;
  Ngô Anh Tuấn Giám đốc 0975181133 ngoanhtuan_sotp@hanoi.gov.vn;
14 Sở Văn hóa, Thể Thao http://sovhtt.hanoi.gov.vn/   vanthu_sovhtt@hanoi.gov.vn
  Đỗ Đình Hồng Giám đốc 0913.533.477 giamdoc_sovhtt@hanoi.gov.vn
   Võ Nguyên Phong Giám đốc   024. 39747353 vonguyenphong_soxd@hanoi.gov.vn
15 Sở Y tế https://soyte.hanoi.gov.vn/   vanthu_soyt@hanoi.gov.vn;
  Trần Thị Nhị Hà Giám đốc 0913219888 tranthinhiha_soyt@hanoi.gov.vn;
III NGÀNH - ĐOÀN THỂ      
16 Ban Dân tộc Thành phố Hà Nội http://bandantoc.hanoi.gov.vn/    
  Nguyễn Phúc Hải Phó Trưởng ban 0912047351 nguyenphuchai_bdthn@hanoi.gov.vn;
17 Cục Hải Quan https://hanoi.customs.gov.vn/    
  Hoàng Quốc Quang Phó Cục trưởng 090.5859399 Quanghq@customs.com;
18 Cục Thuế https://hanoi.gdt.gov.vn/wps/portal    
  Nguyễn Tiến Trường Phó Cục trưởng    
19 Thanh tra Thành phố https://thanhtra.hanoi.gov.vn/ '02439425863  
  Nguyễn An Huy Chánh thanh tra 0903412709 nguyenanhuy_tttp@hanoi.gov.vn;
20 Ban Quản lý đường sắt đô thị https://mrb.hanoi.gov.vn/    
  Nguyễn Cao Minh Trưởng ban 0989982958 minhnc.mrb@gmail.com;
21 Công an thành phố https://congan.hanoi.gov.vn/    
  Nguyễn Hải Trung Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội 0692196231 nguoiphatngon_catp@hanoi.gov.vn
IV QUẬN - HUYỆN - THỊ XÃ      
1 Quận Ba Đình  http://www.badinh.gov.vn/   vanthu_badinh@hanoi.gov.vn;
  Tạ Nam Chiến Chủ tich UBND 0913207202  
2 Quận Đống Đa  http://www.dongda.hanoi.gov.vn   vanthu_dongda@hanoi.gov.vn;
  Lê Tuấn Định Chủ tich UBND 0912 265 858 letuandinh_dongda@hanoi.gov.vn;
3 Quận Hà Đông  https://hadong.hanoi.gov.vn/   vanthu_hadong@hanoi.gov.vn;
  Cấn Thị Việt Hà Chủ tịch UBND 0916.390.919 canthivietha_hadong@hanoi.gov.vn;
4 Quận Hai Bà Trưng  http://haibatrung.hanoi.gov.vn/   vanthu_haibatrung@hanoi.gov.vn;
  Nguyễn Quang Trung Chủ tịch UBND 0903207498 Nguyenquangtrung_haibatrung@hanoi.gov.vn;
5 Quận Hoàn Kiếm  http://hoankiem.hanoi.gov.vn/   vanthu_hoankiem@hanoi.gov.vn;
  Phạm Tuấn Long Chủ tịch UBND 0912101929 Tuanlongpham2002@gmail.com;
6 Quận Long Biên  http://longbien.hanoi.gov.vn/ 0243.6525.539 vanthu_longbien@hanoi.gov.vn;
  Nguyễn Mạnh Hà Chủ tich UBND (024)36525539 nguyenmanhha_longbien@hanoi.gov.vn;
7 Quận Tây Hồ  http://tayho.hanoi.gov.vn/   vanthu_tayho@hanoi.gov.vn;
  Nguyễn Đình Khuyến Chủ tịch UBND Quận Tây Hồ 0912175566 nguyendinhkhuyen_tayho@hanoi.gov.vn;
  Đặng Hữu Tiến Chủ tịch UBND phường Nhật Tân 0913239763  danghuutien_tayho@hanoi.gov.vn;
  Nguyễn Hưng Quốc Chủ tịch UBND phường Yên Phụ 0913220931  nguyenhungquoc_tayho@hanoi.gov.vn;
  Lê Văn Thủy Chủ tịch UBND phường Thụy Khuê 0982171465 levanthuy_tayho@hanoi.gov.vn;
  Nguyễn Công Quảng Chủ tịch UBND phường Phú Thượng 0935223388  nguyencongquang_tayho@hanoi.gov.vn;
  Phạm Thế Vinh Chủ tịch UBND phường Quảng An 0979708090 phamthevinh_tayho@hanoi.gov.vn;
  Đoàn Văn Dương Chủ tịch UBND phường Tứ Liên 0935414688  doanvanduong_tayho@hanoi.gov.vn;
  Nguyễn Đình Hà Chủ tịch UBND phường Xuân La 0903210666 nguyendinhha_tayho@hanoi.gov.vn;
  Hoàng Thanh Hải Chủ tịch UBND phường Bưởi 0982056577  hoangthanhhai_tayho@hanoi.gov.vn;
8 Quận Thanh Xuân  https://thanhxuan.hanoi.gov.vn/   vanthu_thanhxuan@hanoi.gov.vn;
  Võ Đăng Dũng Chủ tịch UBND Quận Thanh Xuân 0983612899 vodangdung_quthanhxuan@hanoi.gov.vn;
  Trần Thị Nga Chủ tịch UBND phường Kim Giang 0388113388 tranthinga_quthanhxuan@hanoi.gov.vn;
  Nguyễn Thắng Toàn Chủ tịch UBND phường Phương Liệt 0969126666 nguyenthangtoan_quthanhxuan@hanoi.gov.vn;
  Thái Minh Tuấn Chủ tịch UBND phường Hạ Đình 0913332868 thaiminhtuan_quthanhxuan@hanoi.gov.vn;
  Nguyễn Hoàng Điệp Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc 0903447229 nguyenhoangdiep_quthanhxuan@hanoi.gov.vn;
  Đặng Minh Tuấn Chủ tịch UBND phường Khương Trung 0904862332 dangminhtuan_quthanhxuan@hanoi.gov.vn;
  Phạm Thanh Nam Chủ tịch UBND phường Thượng Đình 0988554486 phamthanhnam_quthanhxuan@hanoi.gov.vn;
  Lưu Đình Lượng Chủ tịch UBND phường Khương Mai 0986993388 luudinhluong_quthanhxuan@hanoi.gov.vn;
  Nguyễn Tuấn Anh Chủ tịch UBND phường Khương Đình 0903474459 nguyentuananh_quthanhxuan@hanoi.gov.vn;
  Chu Xuân Sơn Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Nam 0947276757 chuxuanson_quthanhxuan@hanoi.gov.vn;
  Nguyễn Mạnh Đạt Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung 0915575252 nguyenmanhdat_quthanhxuan@hanoi.gov.vn;
  Nguyễn Kiều Hưng Chủ tịch UBND phường Nhân Chính 0986608660 nguyenkieuhung_quthanhxuan@hanoi.gov.vn;
9 Thị Xã Sơn Tây  http://sontay.hanoi.gov.vn/   vanthu_sontay@hanoi.gov.vn;
  Ngô Đình Ngũ Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây 02433832255/ 0983940368 vanthu_sontay@hanoi.gov.vn/ ngodinhngu_sontay@hanoi.gov.vn
  Phạm Thị Lệ Thủy Chủ tịch UBND phường Sơn Lộc 02433832193/ 0982110971 psl_sontay@hanoi.gov.vn/ phamthilethuy_sontay@hanoi.gov.vn
  Phùng Văn Phúc Chủ tịch UBND phường Xuân Khanh 0975394069 phungvanphuc_sontay@hanoi.gov.vn
  Chu Thị Hà Chủ tịch UBND phường Lê Lợi 0976959714 pll_sontay@hanoi.gov.vn/ chuthiha_sontay@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Thị Mùi Chủ tịch UBND phường Viên Sơn 0912442314 pvs_sontay@hanoi.gov.vn/ nguyenthimui_sontay@hanoi.gov.vn
  Vũ Tiến Quang Chủ tịch UBND phường Ngô Quyền 0986230472 vutienquang_sontay@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Thị Bích Hường Chủ tịch UBND phường Trung Hưng 0385228873 nguyenthibichhuong_sontay@hanoi.gov.vn
  Đỗ Anh Tuấn Chủ tịch UBND phường Phú Thịnh 0932277722 doanhtuan_sontay@hanoi.gov.vn
  Trần Đức Dũng Chủ tịch UBND phường Trung Sơn Trầm 02433838342 tranducdung_sontay@hanoi.gov.vn
  Trương Quang Vinh Chủ tịch UBND phường Quang Trung 02433832174 pqt_sontay@hanoi.gov.vn/ truongquangvinh_sontay@hanoi.gov.vn
  Hoàng Văn Vân Chủ tịch UBND phường Xuân Sơn 0398875968 hoangvanvan_sontay@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Mạnh Hùng Chủ tịch UBND phường Sơn Đông 0915919955 xsd_sontay@hanoi.gov.vn/ nguyenmanhhung_sontay@hanoi.gov.vn
  Phùng Trọng Dũng Chủ tịch UBND phường Thanh Mỹ 0973246075 xtm_sontay@hanoi.gov.vn/ phungtrongdung_sontay@hanoi.gov.vn
  Phan Văn Hòa Chủ tịch UBND phường Đường Lâm 0982270168 xdl_sontay@hanoi.gov.vn/ phanvanhoa_sontay@hanoi.gov.vn
  Khuất Văn Xuyên Chủ tịch UBND phường Cổ Đông 0985269973 xcd_sontay@hanoi.gov.vn/ khuatvanxuyen_sontay@hanoi.gov.vn
  Lê Thị Chính Chủ tịch UBND phường Kim Sơn 0963102002 lethichinh_sontay@hanoi.gov.vn
10 Huyện Chương Mỹ  https://chuongmy.hanoi.gov.vn/   vanthu_chuongmy@hanoi.gov.vn; 
  Nguyễn Đình Hoa Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ 0913360665 nguyendinhhoa_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Phan Ngọc Huấn Chủ tịch UBND xã Đông Phương Yên 0986090929 phanngochuan_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Lê Văn Bộ Chủ tịch UBND xã Phú Nam An 0326152368 levanbopna@gmail.com
  Nguyễn Văn Mạnh Chủ tịch UBND xã Thủy Xuân Tiên 0912357846 vanmanh309@gmail.com
  Phạm Văn Hải Chủ tịch UBND xã Đồng Phú 0985439223 phamvanhai_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Vũ Văn Mạnh Chủ tịch UBND xã Quảng Bị 0979449681 vuvanmanh_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Trần Trọng Luyện Chủ tịch UBND xã Trung Hòa 0985036310 trantrongluyen_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Duy Hánh Chủ tịch UBND xã Đồng Lạc 0387444074 nguyenduyhanh_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Văn Long Chủ tịch UBND xã Trần Phú 0984888559 nguyenvanlong_xtphu_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Đặng Tiến Hoàng Chủ tịch UBND xã Đại Yên 0988084527 dangtienhoang_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Phạm Thị Thanh Huyền Chủ tịch UBND xã Thượng Vực 0345164788 phamthithanhhuyen_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Vương Danh Quang Chủ tịch UBND xã Phụng Châu 0983439328 vuongdangquang_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Tống Văn Thái Chủ tịch UBND xã Tiên Phương 0865839119 tongvanthai_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Trần Văn Hiển Chủ tịch UBND xã Trường Yên 0902141418 tranvanhien_xty_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch UBND xã Xuân Mai 0983720966 nguyenmanhha_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Tiến Hạnh Chủ tịch UBND xã Chúc Sơn 0915451884 nguyentienhanh_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Phùng Xuân Toàn Chủ tịch UBND xã Tốt Động 0977201968 phungxuantoan_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Mặc Đình Được Chủ tịch UBND xã Thụy Hương 0987277872 macdinhduoc_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Minh Đạt Chủ tịch UBND xã Mỹ Lương 0983936168 nguyenminhdat_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Hoàng Bá Phích Chủ tịch UBND xã Nam Phương Tiến 0987411268 hoangbaphichxnpt_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Trần Văn Trung Chủ tịch UBND xã Hoà Chính 0989390079 tranvantrung_hđndchuongmy@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Văn Doanh Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa 0982356067 nguyenvandoanh_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Phùng Xuân Thư Chủ tịch UBND xã Hữu Văn 0967061970 phungxuanthu_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Đặng Văn Hùng Chủ tịch UBND xã Lam Điền 0988703618 dangvanhung_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Trần Bá Xiêm Chủ tịch UBND xã Thanh Bình 0904047334 tranbaxiem_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Trịnh Duy Hòa Chủ tịch UBND xã Ngọc Hoà 0936370389 trinhduyhoa_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Đỗ Hữu Hóa Chủ tịch UBND xã Đông Sơn 0904001018 dohuuhoa_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Văn Mạnh Chủ tịch UBND xã Tân Tiến 0987898128 nguyenvanmanh_xtt_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Lê Hoài Thi Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Thụ 0979560667 lehoaithi1972@gmail.com
  Đào Minh Tuấn Chủ tịch UBND xã Hồng Phong 0379064095 daominhtuann@chuongmy.gov.vn
  Đào Danh Dũng Chủ tịch UBND xã Hoàng Diệu 0977616955 daodanhdung_huchuongmy@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Duy Phố Chủ tịch UBND xã Hợp Đồng 0386487223 nguyenduypho_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Đỗ Hữu Toan Chủ tịch UBND xã Văn Võ 0982540305 toandaixavanvo@gmail.com
11 Huyện Đan Phượng  https://danphuong.hanoi.gov.vn/ 0243.388.6430 vanthu_danphuong@hanoi.gov.vn;
  Lê Thanh Nam Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng 0913218088 Lethanhnam_danphuong@hanoi.gov.vn
  Hoàng Văn Thái Chủ tịch UBND thị trấn Phùng 0868855678 Hoangthaittp1981@gmail.com
  Lê Văn Vinh Chủ tịch UBND xã Đồng Tháp 0982886732 levanvinh201166@gmail.com
  Bùi Anh Tùng Chủ tịch UBND xã Song Phượng 0915231979 anhtungctg79@gmail.com
  Nguyễn Văn Thông Chủ tịch UBND xã Đan Phượng 0914558908 nguyenvanthongdp@gmail.com
  Nguyễn An Sơn Chủ tịch UBND xã Liên Trung 0974251579 sonlientrung@gmail.com
  Nguyễn Quang Lục Chủ tịch UBND xã Liên Hà 0969512233 nguyenquangluc_hdnddanphuong@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Đức Toàn Chủ tịch UBND xã Liên Hồng 0973761066 nguyenductoanlhong@gmail.com
  Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch UBND xã Hồng Hà 0936366326 manhhahongha@gmail.com
  Nguyễn Khắc Quang Chủ tịch UBND xã Thọ An 0904585170 NguyenKhacQuang1971@gmail.com
  Lê Xuân Hưng Chủ tịch UBND xã Thọ Xuân 0393468441 lexuanhung_danphuong@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Xuân Khăng Chủ tịch UBND xã Phương Đình 0976932637 Nguyenxuankhangubnd@gmail.com
  Đỗ Trung Thành Chủ tịch UBND xã Trung Châu 0989645718 DothanhCAX@gmail.com
  Đỗ Văn Mười Chủ tịch UBND xã Tân Hội 0968665266 dmuoi1978@gmail.com
  Bùi Tất Thêm Chủ tịch UBND xã Hạ Mỗ 0388677322 buitatthem1401@gmail.com
  Nguyễn Văn Học Chủ tịch UBND xã Tân Lập 0838201809 Van.hoc.888@gmail.com
  Nguyễn Văn Hùng Chủ tịch UBND xã Thượng Mỗ 0978885737 Btnguyenvanhung@gmail.com
12 Huyện Đông Anh  https://donganh.hanoi.gov.vn/ (024)38832214 vanthu_donganh@hanoi.gov.vn;
  Nguyễn Xuân Linh Chủ tịch UBND 0933295568 nguyenxuanlinh_donganh@hanoi.gov.vn
13 Huyện Gia Lâm  http://gialam.hanoi.gov.vn/ 0243.6760.105 vanthu_gialam@hanoi.gov.vn;
  Đặng Thị Huyền Chủ tịch UBND 0912206258 dangthihuyen_gialam@hanoi.gov.vn
14 Huyện Phú Xuyên http://phuxuyen.hanoi.gov.vn/   vanthu_phuxuyen@hanoi.gov.vn;
  Nguyễn Xuân Thanh Chủ tich UBND 0915043349 nguyenxuanthanh_phuxuyen@hanoi.gov.vn
15 Huyện Mỹ Đức  http://myduc.hanoi.gov.vn/ 02433.847.235 vanthu_myduc@hanoi.gov.vn;
  Đặng Văn Triều Chủ tịch UBND 0982699696 dangvantrieu_myduc@hanoi.gov.vn/ dangvantrieu_myduc@hanoi.gov.vn
16 Huyện Quốc Oai  https://quocoai.hanoi.gov.vn/   vanthu_quocoai@hanoi.gov.vn;
  Nguyễn Trường Sơn Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai 0989090998 nguyentruongson_quocoai@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Văn Tuấn Chủ tịch UBND xã Yên Sơn 0386242793 nguyenvantuan_quocoai@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Văn Nghĩa Chủ tịch UBND xã Thạch Thán 0338110294 nguyenvannghia_quocoai@hanoi.gov.vn
  Vương Duy Hùng Chủ tịch UBND xã Đồng Quang 0975112781 vuongduyhung_quocoai@hanoi.gov.vn
  Đinh Ngọc Sơn Chủ tịch UBND xã Phú Mãn 0987898118 dinhngocson_quocoai@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Thiên Mạch Chủ tịch UBND xã Phượng Cách 0982565136 nguyenthienmach_quocoai@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Công Thanh Chủ tịch UBND xã Tân Phú 0917902424 nguyenconthanh_quocoai@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Quang Tuấn Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hương 0985434707 nguyenquangtuan_quocoai@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Danh Thuận Chủ tịch UBND xã Ngọc Liệp 0912772188 nguyendanhthuan_quocoai@hanoi.gov.vn
  Đỗ Văn Dương Chủ tịch UBND xã Hoà Thạch 0333539666 dovanduong1973@gmail.com
  Bùi Tiến Linh Chủ tịch UBND xã Đông Xuân 0962168980 buitienlinh_quocoai@gmail.com
  Nguyễn Quang Khải Chủ tịch UBND xã Cấn Hữu 0984154973 nguyenquangkhai71@gmail.com
  Ngô Văn Tuyên Chủ tịch UBND xã Phú Cát 0984582868 ngovantuyen_quocoai@hanoi.gov.vn
  Tạ Đình Quý Chủ tịch UBND xã Đông Yên 0936510001 tadinhquy_quocoai@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Tiến Dũng Chủ tịch UBND xã Ngọc Mỹ 0978034560 Nguyentiendung_hdndquocoai@hanoi.gov.vn
  Vương Sỹ Trung Chủ tịch UBND xã Tân Hoà 0987305566 vuongsytrung_@hanoi.gov.vn
  Đỗ Văn Tâm Chủ tịch UBND xã Sài Sơn 0985961409 dovantam_huquocoai@hanoi.gov.vn
  Lý Đình Quang Chủ tịch UBND xã Đại Thành 0399660528 lydinhquang_quocoai@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Đức Tiến Chủ tịch UBND xã Liệp Tuyết 0969061964 nguyenductien_quocoai@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Đức Phương Chủ tịch UBND thị trấn Quốc Oai 0915912848 Nguyenducphuong_ttqo_quocoai@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Văn Hạnh Chủ tịch UBND xã Tuyết Nghĩa 0385033696 hanh25@gmail.com
  Hương Quý Hùng Chủ tịch UBND xã Cộng Hoà 0399660528 huongquyhung468@gmail.com
17 Huyện Sóc Sơn   https://socson.hanoi.gov.vn/    
  Phạm Văn Minh Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn 0913006697 vanthu_socson@hanoi.gov.vn;
  Nguyễn Bá Trung Chủ tịch UBND thị trấn Sóc Sơn 0846915999 chutich_ttss_socson@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Hữu Hùng Chủ tịch UBND xã Bắc Phú 0983028588 chutich_xbp_socson@hanoi.gov.vn
  Đặng Xuân Thụy Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn 0982431977 chutich_xbs_socson@hanoi.gov.vn
  Lê Xuân Quảng Chủ tịch UBND xã Đông Xuân 0989609515 chutich_xdx_socson@hanoi.gov.vn
  Trần Văn Hưng Chủ tịch UBND xã Đức Hòa 0969959973 chutich_xdh_socson@hanoi.gov.vn
  Ngô Văn Chuyên Chủ tịch UBND xã Hiền Ninh 0962275270 chutich_xhn_socson@hanoi.gov.vn
  Trần Ngọc Hà Chủ tịch UBND xã Hồng Kỳ 0985257280 chutich_xhk_socson@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Công Kết Chủ tịch UBND xã Kim Lũ 0865509775 chutich_xkl_socson@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Văn Thắng Chủ tịch UBND xã Mai Đình 02439914186 chutich_xmd_socson@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Huy Du Chủ tịch UBND xã Minh Phú 0989332678 chutich_xmp_socson@hanoi.gov.vn
  Đinh Văn Bảo Chủ tịch UBND xã Minh Trí 0987381255 chutich_xmt_socson@hanoi.gov.vn
  Hoàng Văn Chung Chủ tịch UBND xã Nam Sơn 0989993739 chutich_xns_socson@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Văn Huynh Chủ tịch UBND xã Phú Cường 0913032399 chutich_xpc_socson@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Văn Nam Chủ tịch UBND xã Phù Linh 0914385178 chutich_xpl_socson@hanoi.gov.vn
  Phùng Đức Trọng Chủ tịch UBND xã Phù Lỗ 0914622223 chutich_xplo_socson@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Kim Thanh Chủ tịch UBND xã Phú Minh 0947077390 chutich_xpm_socson@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Văn Thi Quyền Chủ tịch UBND xã Quang Tiến 0912378763 chutich_xqt_socson@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Văn Tuyết Chủ tịch UBND xã Tân Dân 0976871969 chutich_xtdan_socson@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Văn Nghi Chủ tịch UBND xã Tân Hưng 0974138491 chutich_xth_socson@hanoi.gov.vn
  Đàm Khắc Trường Chủ tịch UBND xã Tân Minh 0975778389 chutich_xtm_socson@hanoi.gov.vn
  Chu Văn Phương Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân 0989789851 chutich_xtx_socson@hanoi.gov.vn
  Đỗ Mạnh Hùng Chủ tịch UBND xã Tiên Dược 0904182526 chutich_xtd_socson@hanoi.gov.vn
  Khổng Văn Hoàn Chủ tịch UBND xã Trung Giã 0975268771 chutich_xtg_socson@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Văn Chung Chủ tịch UBND xã Việt Long  0983387486 chutich_xvl_socson@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Văn Hòa Chủ tịch UBND xã Xuân Giang 0978330590 chutich_xxg_socson@hanoi.gov.vn
  Hoàng Văn Luận Chủ tịch UBND xã Xuân Thu 0977708807 chutich_xxt_socson@hanoi.gov.vn
18 Huyện Thanh Trì  http://thanhtri.hanoi.gov.vn/   vanthu_thanhtri@hanoi.gov.vn;
  Nguyễn Tiến Cường Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì 0913217343 Nguyentiencuong_thanhtri@hanoi.gov.vn
  Tạ Đăng Doanh Chủ tịch UBND xã Tứ Hiệp 0975936899 Tadangdoanh78@gmail.com
  Nguyễn Tá Cường Chủ tịch UBND xã Hữu Hoà 0975876575 Nguyentacuong_thanhtri@hanoi.gov.vn
  Tạ Duy Đông Chủ tịch UBND xã Liên Ninh 0912068550 xalienninh@gmail.com
  Đỗ Văn Ấu Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp 0985868639 dovanau_thanhtri@hanoi.gov.vn
  Lê Thị Hồng Thu Chủ tịch UBND xã Đông Mỹ 0982744374 Lethihongthu_thanhtri@hanoi.gov.vn
  Lê Ngọc Thường Chủ tịch UBND thị trấn Văn Điển 0912185970 Khanglengoc2015@gmail.com
  Chử Mạnh Thắng Chủ tịch UBND xã Vạn Phúc 0964530832 xavanphuc@gmail.com
  Nguyễn Hồng Dương Chủ tịch UBND xã Yên Mỹ 0914777171 Quangduong68@gmail.com
  Nguyễn Văn Sung Chủ tịch UBND xã Ngũ Hiệp 0949094688 Sung3032002@gmail.com
  Nguyễn Văn Hưởng Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt 0986658280 nguyenvanhuong_thanhtri@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Đình Thuật Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quỳnh 0912802847 MR.Nam1970@gmail.com
  Vũ Hoài Sơn Chủ tịch UBND xã Tả Thanh Oai 0966012468 Sonvh2009@gmail.com
  Nguyễn Viết Kiền Chủ tịch UBND xã Ngọc Hồi 0969203966 Nguyenvietkien_thanhtri@hanoi.gov.vn
  Võ Hồng Hải Chủ tịch UBND xã Duyên Hà 0904226848 Vohonghai_thanhtri@hanoi.gov.vn
  Đặng Ngọc Quyền Chủ tịch UBND xã Tân Triều 0987496470 quyendtn@gmail.com
  Nguyễn Thanh Toàn Chủ tịch UBND xã Đại Áng 0948411892 nguyenthanhtoan1892@gmail.com

 

STT Tên cơ quan/người đứng đầu Cổng TTĐT/Chức danh Điện thoại Email
I ỦY BAN NHÂN DÂN https://www.thudo.gov.vn/ 04.3825.3536 vanthu@hanoi.gov.vn;  
  Trương Việt Dũng Chánh Văn phòng UBND Thành phố 0983588885 truongvietdung_vpubtp@hanoi.gov.vn;
II SỞ CHỨC NĂNG      
1 Sở Công Thương http://congthuong.hanoi.gov.vn/ (024) 62691256 vanthu_soct@hanoi.gov.vn
  Trần Thị Phương Lan Quyền Giám đốc 0968812266 lanhuesct@gmail.com;
2 Sở Du lịch https://sodulich.hanoi.gov.vn/ 043.7339.898 vanthu_sodl@hanoi.gov.vn;
  Đặng Hương Giang Giám đốc 0913249418 danghuonggiang_sodl@hanoi.gov.vn;
3 Sở Giáo dục và Đào tạo  https://hanoi.edu.vn/homegdhn2 02439363611 vanthu_sogddt@hanoi.gov.vn;
  Phạm Xuân Tiến Phó Giám đốc 0982089999 phamxuantien_sogddt@hanoi.gov.vn;
4  Sở Giao thông Vận tải    https://sogtvt.hanoi.gov.vn/     vanthu_sogtvt@hanoi.gov.vn; 
  Nguyễn Phi Thường Giám đốc 02433821688 nguyenphithuong_sogtvt@hanoi.gov.vn;
5 Sở Kế hoạch và Đầu tư http://www.hapi.gov.vn/vi-VN/   vanthu_sokhdt@hanoi.gov.vn;
  Lê Anh Quân Giám đốc 02438250477 leanhquan_sokhdt@hanoi.gov.vn
6 Sở Khoa học và Công nghệ https://dost.hanoi.gov.vn/   vanthu_sokhcn@hanoi.gov.vn;
  Nguyễn Hồng Sơn Giám đốc 0914939914 nguyejnhongson_sokhcn@hanoi.gov.vn;
7 Sở Lao động TBXH https://solaodong.hanoi.gov.vn/   vanthu_soldtbxh@hanoi.gov.vn;
  Bạch Liên Hương Giám đốc 0912 081 311 bachlienhuong_soldtbxh@hanoi.gov.vn; 
8 Sở Ngoại Vụ https://dfa.hanoi.gov.vn/vi (024) 38267570 vanthu_songv@hanoi.gov.vn;
  Ngô Minh Hoàng Giám đốc 0949922688 ngominhhoang_songv@hanoi.gov.vn;
9 Sở Nội Vụ  https://sonoivu.hanoi.gov.vn/ 0243.933.5176 vanthu_sonv@hanoi.gov.vn; 
  Vũ Thu Hà Giám đốc 0915135555 vuthuha_sonv@hanoi.gov.vn;
10 Sở Nông nghiệp PTNT https://sonnptnt.hanoi.gov.vn/   vanthu_sonnptnt@hanoi.gov.vn;
  Chu Phú Mỹ Giám đốc 024.3355.3189 chuphumy_sonnptnt@hanoi.gov.vn; 
11 Sở Quy hoạch kiến trúc http://qhkt.hanoi.gov.vn/   vanthu_soqhkt@hanoi.gov.vn;
  Nguyễn Trúc Anh Giám đốc 0903201498 nguyentrucanh_soqhkt@hanoi.gov.vn; 
12 Sở Thông tin & Truyền thông https://sotttt.hanoi.gov.vn/    
   Nguyễn Việt Hùng Phó Giám đốc 0243.512.3536 nguyenviethung_sotttt@hanoi.gov.vn.
13 Sở Tư pháp  http://sotuphap.hanoi.gov.vn/Portalview/trangchu.aspx   vanthu_sotp@hanoi.gov.vn;
  Ngô Anh Tuấn Giám đốc 0975181133 ngoanhtuan_sotp@hanoi.gov.vn;
14 Sở Văn hóa, Thể Thao http://sovhtt.hanoi.gov.vn/   vanthu_sovhtt@hanoi.gov.vn
  Đỗ Đình Hồng Giám đốc 0913.533.477 giamdoc_sovhtt@hanoi.gov.vn
   Võ Nguyên Phong Giám đốc   024. 39747353 vonguyenphong_soxd@hanoi.gov.vn
15 Sở Y tế https://soyte.hanoi.gov.vn/   vanthu_soyt@hanoi.gov.vn;
  Trần Thị Nhị Hà Giám đốc 0913219888 tranthinhiha_soyt@hanoi.gov.vn;
III NGÀNH - ĐOÀN THỂ      
16 Ban Dân tộc Thành phố Hà Nội http://bandantoc.hanoi.gov.vn/    
  Nguyễn Phúc Hải Phó Trưởng ban 0912047351 nguyenphuchai_bdthn@hanoi.gov.vn;
17 Cục Hải Quan https://hanoi.customs.gov.vn/    
  Hoàng Quốc Quang Phó Cục trưởng 090.5859399 Quanghq@customs.com;
18 Cục Thuế https://hanoi.gdt.gov.vn/wps/portal    
  Nguyễn Tiến Trường Phó Cục trưởng    
19 Thanh tra Thành phố https://thanhtra.hanoi.gov.vn/ '02439425863  
  Nguyễn An Huy Chánh thanh tra 0903412709 nguyenanhuy_tttp@hanoi.gov.vn;
20 Ban Quản lý đường sắt đô thị https://mrb.hanoi.gov.vn/    
  Nguyễn Cao Minh Trưởng ban 0989982958 minhnc.mrb@gmail.com;
21 Công an thành phố https://congan.hanoi.gov.vn/    
  Nguyễn Hải Trung Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội 0692196231 nguoiphatngon_catp@hanoi.gov.vn
IV QUẬN - HUYỆN - THỊ XÃ      
1 Quận Ba Đình  http://www.badinh.gov.vn/   vanthu_badinh@hanoi.gov.vn;
  Tạ Nam Chiến Chủ tich UBND 0913207202  
2 Quận Đống Đa  http://www.dongda.hanoi.gov.vn   vanthu_dongda@hanoi.gov.vn;
  Lê Tuấn Định Chủ tich UBND 0912 265 858 letuandinh_dongda@hanoi.gov.vn;
3 Quận Hà Đông  https://hadong.hanoi.gov.vn/   vanthu_hadong@hanoi.gov.vn;
  Cấn Thị Việt Hà Chủ tịch UBND 0916.390.919 canthivietha_hadong@hanoi.gov.vn;
4 Quận Hai Bà Trưng  http://haibatrung.hanoi.gov.vn/   vanthu_haibatrung@hanoi.gov.vn;
  Nguyễn Quang Trung Chủ tịch UBND 0903207498 Nguyenquangtrung_haibatrung@hanoi.gov.vn;
5 Quận Hoàn Kiếm  http://hoankiem.hanoi.gov.vn/   vanthu_hoankiem@hanoi.gov.vn;
  Phạm Tuấn Long Chủ tịch UBND 0912101929 Tuanlongpham2002@gmail.com;
6 Quận Long Biên  http://longbien.hanoi.gov.vn/ 0243.6525.539 vanthu_longbien@hanoi.gov.vn;
  Nguyễn Mạnh Hà Chủ tich UBND (024)36525539 nguyenmanhha_longbien@hanoi.gov.vn;
7 Quận Tây Hồ  http://tayho.hanoi.gov.vn/   vanthu_tayho@hanoi.gov.vn;
  Nguyễn Đình Khuyến Chủ tịch UBND Quận Tây Hồ 0912175566 nguyendinhkhuyen_tayho@hanoi.gov.vn;
  Đặng Hữu Tiến Chủ tịch UBND phường Nhật Tân 0913239763  danghuutien_tayho@hanoi.gov.vn;
  Nguyễn Hưng Quốc Chủ tịch UBND phường Yên Phụ 0913220931  nguyenhungquoc_tayho@hanoi.gov.vn;
  Lê Văn Thủy Chủ tịch UBND phường Thụy Khuê 0982171465 levanthuy_tayho@hanoi.gov.vn;
  Nguyễn Công Quảng Chủ tịch UBND phường Phú Thượng 0935223388  nguyencongquang_tayho@hanoi.gov.vn;
  Phạm Thế Vinh Chủ tịch UBND phường Quảng An 0979708090 phamthevinh_tayho@hanoi.gov.vn;
  Đoàn Văn Dương Chủ tịch UBND phường Tứ Liên 0935414688  doanvanduong_tayho@hanoi.gov.vn;
  Nguyễn Đình Hà Chủ tịch UBND phường Xuân La 0903210666 nguyendinhha_tayho@hanoi.gov.vn;
  Hoàng Thanh Hải Chủ tịch UBND phường Bưởi 0982056577  hoangthanhhai_tayho@hanoi.gov.vn;
8 Quận Thanh Xuân  https://thanhxuan.hanoi.gov.vn/   vanthu_thanhxuan@hanoi.gov.vn;
  Võ Đăng Dũng Chủ tịch UBND Quận Thanh Xuân 0983612899 vodangdung_quthanhxuan@hanoi.gov.vn;
  Trần Thị Nga Chủ tịch UBND phường Kim Giang 0388113388 tranthinga_quthanhxuan@hanoi.gov.vn;
  Nguyễn Thắng Toàn Chủ tịch UBND phường Phương Liệt 0969126666 nguyenthangtoan_quthanhxuan@hanoi.gov.vn;
  Thái Minh Tuấn Chủ tịch UBND phường Hạ Đình 0913332868 thaiminhtuan_quthanhxuan@hanoi.gov.vn;
  Nguyễn Hoàng Điệp Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc 0903447229 nguyenhoangdiep_quthanhxuan@hanoi.gov.vn;
  Đặng Minh Tuấn Chủ tịch UBND phường Khương Trung 0904862332 dangminhtuan_quthanhxuan@hanoi.gov.vn;
  Phạm Thanh Nam Chủ tịch UBND phường Thượng Đình 0988554486 phamthanhnam_quthanhxuan@hanoi.gov.vn;
  Lưu Đình Lượng Chủ tịch UBND phường Khương Mai 0986993388 luudinhluong_quthanhxuan@hanoi.gov.vn;
  Nguyễn Tuấn Anh Chủ tịch UBND phường Khương Đình 0903474459 nguyentuananh_quthanhxuan@hanoi.gov.vn;
  Chu Xuân Sơn Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Nam 0947276757 chuxuanson_quthanhxuan@hanoi.gov.vn;
  Nguyễn Mạnh Đạt Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung 0915575252 nguyenmanhdat_quthanhxuan@hanoi.gov.vn;
  Nguyễn Kiều Hưng Chủ tịch UBND phường Nhân Chính 0986608660 nguyenkieuhung_quthanhxuan@hanoi.gov.vn;
9 Thị Xã Sơn Tây  http://sontay.hanoi.gov.vn/   vanthu_sontay@hanoi.gov.vn;
  Ngô Đình Ngũ Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây 02433832255/ 0983940368 vanthu_sontay@hanoi.gov.vn/ ngodinhngu_sontay@hanoi.gov.vn
  Phạm Thị Lệ Thủy Chủ tịch UBND phường Sơn Lộc 02433832193/ 0982110971 psl_sontay@hanoi.gov.vn/ phamthilethuy_sontay@hanoi.gov.vn
  Phùng Văn Phúc Chủ tịch UBND phường Xuân Khanh 0975394069 phungvanphuc_sontay@hanoi.gov.vn
  Chu Thị Hà Chủ tịch UBND phường Lê Lợi 0976959714 pll_sontay@hanoi.gov.vn/ chuthiha_sontay@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Thị Mùi Chủ tịch UBND phường Viên Sơn 0912442314 pvs_sontay@hanoi.gov.vn/ nguyenthimui_sontay@hanoi.gov.vn
  Vũ Tiến Quang Chủ tịch UBND phường Ngô Quyền 0986230472 vutienquang_sontay@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Thị Bích Hường Chủ tịch UBND phường Trung Hưng 0385228873 nguyenthibichhuong_sontay@hanoi.gov.vn
  Đỗ Anh Tuấn Chủ tịch UBND phường Phú Thịnh 0932277722 doanhtuan_sontay@hanoi.gov.vn
  Trần Đức Dũng Chủ tịch UBND phường Trung Sơn Trầm 02433838342 tranducdung_sontay@hanoi.gov.vn
  Trương Quang Vinh Chủ tịch UBND phường Quang Trung 02433832174 pqt_sontay@hanoi.gov.vn/ truongquangvinh_sontay@hanoi.gov.vn
  Hoàng Văn Vân Chủ tịch UBND phường Xuân Sơn 0398875968 hoangvanvan_sontay@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Mạnh Hùng Chủ tịch UBND phường Sơn Đông 0915919955 xsd_sontay@hanoi.gov.vn/ nguyenmanhhung_sontay@hanoi.gov.vn
  Phùng Trọng Dũng Chủ tịch UBND phường Thanh Mỹ 0973246075 xtm_sontay@hanoi.gov.vn/ phungtrongdung_sontay@hanoi.gov.vn
  Phan Văn Hòa Chủ tịch UBND phường Đường Lâm 0982270168 xdl_sontay@hanoi.gov.vn/ phanvanhoa_sontay@hanoi.gov.vn
  Khuất Văn Xuyên Chủ tịch UBND phường Cổ Đông 0985269973 xcd_sontay@hanoi.gov.vn/ khuatvanxuyen_sontay@hanoi.gov.vn
  Lê Thị Chính Chủ tịch UBND phường Kim Sơn 0963102002 lethichinh_sontay@hanoi.gov.vn
10 Huyện Chương Mỹ  https://chuongmy.hanoi.gov.vn/   vanthu_chuongmy@hanoi.gov.vn; 
  Nguyễn Đình Hoa Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ 0913360665 nguyendinhhoa_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Phan Ngọc Huấn Chủ tịch UBND xã Đông Phương Yên 0986090929 phanngochuan_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Lê Văn Bộ Chủ tịch UBND xã Phú Nam An 0326152368 levanbopna@gmail.com
  Nguyễn Văn Mạnh Chủ tịch UBND xã Thủy Xuân Tiên 0912357846 vanmanh309@gmail.com
  Phạm Văn Hải Chủ tịch UBND xã Đồng Phú 0985439223 phamvanhai_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Vũ Văn Mạnh Chủ tịch UBND xã Quảng Bị 0979449681 vuvanmanh_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Trần Trọng Luyện Chủ tịch UBND xã Trung Hòa 0985036310 trantrongluyen_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Duy Hánh Chủ tịch UBND xã Đồng Lạc 0387444074 nguyenduyhanh_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Văn Long Chủ tịch UBND xã Trần Phú 0984888559 nguyenvanlong_xtphu_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Đặng Tiến Hoàng Chủ tịch UBND xã Đại Yên 0988084527 dangtienhoang_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Phạm Thị Thanh Huyền Chủ tịch UBND xã Thượng Vực 0345164788 phamthithanhhuyen_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Vương Danh Quang Chủ tịch UBND xã Phụng Châu 0983439328 vuongdangquang_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Tống Văn Thái Chủ tịch UBND xã Tiên Phương 0865839119 tongvanthai_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Trần Văn Hiển Chủ tịch UBND xã Trường Yên 0902141418 tranvanhien_xty_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch UBND xã Xuân Mai 0983720966 nguyenmanhha_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Tiến Hạnh Chủ tịch UBND xã Chúc Sơn 0915451884 nguyentienhanh_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Phùng Xuân Toàn Chủ tịch UBND xã Tốt Động 0977201968 phungxuantoan_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Mặc Đình Được Chủ tịch UBND xã Thụy Hương 0987277872 macdinhduoc_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Minh Đạt Chủ tịch UBND xã Mỹ Lương 0983936168 nguyenminhdat_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Hoàng Bá Phích Chủ tịch UBND xã Nam Phương Tiến 0987411268 hoangbaphichxnpt_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Trần Văn Trung Chủ tịch UBND xã Hoà Chính 0989390079 tranvantrung_hđndchuongmy@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Văn Doanh Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa 0982356067 nguyenvandoanh_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Phùng Xuân Thư Chủ tịch UBND xã Hữu Văn 0967061970 phungxuanthu_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Đặng Văn Hùng Chủ tịch UBND xã Lam Điền 0988703618 dangvanhung_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Trần Bá Xiêm Chủ tịch UBND xã Thanh Bình 0904047334 tranbaxiem_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Trịnh Duy Hòa Chủ tịch UBND xã Ngọc Hoà 0936370389 trinhduyhoa_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Đỗ Hữu Hóa Chủ tịch UBND xã Đông Sơn 0904001018 dohuuhoa_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Văn Mạnh Chủ tịch UBND xã Tân Tiến 0987898128 nguyenvanmanh_xtt_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Lê Hoài Thi Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Thụ 0979560667 lehoaithi1972@gmail.com
  Đào Minh Tuấn Chủ tịch UBND xã Hồng Phong 0379064095 daominhtuann@chuongmy.gov.vn
  Đào Danh Dũng Chủ tịch UBND xã Hoàng Diệu 0977616955 daodanhdung_huchuongmy@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Duy Phố Chủ tịch UBND xã Hợp Đồng 0386487223 nguyenduypho_chuongmy@hanoi.gov.vn
  Đỗ Hữu Toan Chủ tịch UBND xã Văn Võ 0982540305 toandaixavanvo@gmail.com
11 Huyện Đan Phượng  https://danphuong.hanoi.gov.vn/ 0243.388.6430 vanthu_danphuong@hanoi.gov.vn;
  Lê Thanh Nam Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng 0913218088 Lethanhnam_danphuong@hanoi.gov.vn
  Hoàng Văn Thái Chủ tịch UBND thị trấn Phùng 0868855678 Hoangthaittp1981@gmail.com
  Lê Văn Vinh Chủ tịch UBND xã Đồng Tháp 0982886732 levanvinh201166@gmail.com
  Bùi Anh Tùng Chủ tịch UBND xã Song Phượng 0915231979 anhtungctg79@gmail.com
  Nguyễn Văn Thông Chủ tịch UBND xã Đan Phượng 0914558908 nguyenvanthongdp@gmail.com
  Nguyễn An Sơn Chủ tịch UBND xã Liên Trung 0974251579 sonlientrung@gmail.com
  Nguyễn Quang Lục Chủ tịch UBND xã Liên Hà 0969512233 nguyenquangluc_hdnddanphuong@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Đức Toàn Chủ tịch UBND xã Liên Hồng 0973761066 nguyenductoanlhong@gmail.com
  Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch UBND xã Hồng Hà 0936366326 manhhahongha@gmail.com
  Nguyễn Khắc Quang Chủ tịch UBND xã Thọ An 0904585170 NguyenKhacQuang1971@gmail.com
  Lê Xuân Hưng Chủ tịch UBND xã Thọ Xuân 0393468441 lexuanhung_danphuong@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Xuân Khăng Chủ tịch UBND xã Phương Đình 0976932637 Nguyenxuankhangubnd@gmail.com
  Đỗ Trung Thành Chủ tịch UBND xã Trung Châu 0989645718 DothanhCAX@gmail.com
  Đỗ Văn Mười Chủ tịch UBND xã Tân Hội 0968665266 dmuoi1978@gmail.com
  Bùi Tất Thêm Chủ tịch UBND xã Hạ Mỗ 0388677322 buitatthem1401@gmail.com
  Nguyễn Văn Học Chủ tịch UBND xã Tân Lập 0838201809 Van.hoc.888@gmail.com
  Nguyễn Văn Hùng Chủ tịch UBND xã Thượng Mỗ 0978885737 Btnguyenvanhung@gmail.com
12 Huyện Đông Anh  https://donganh.hanoi.gov.vn/ (024)38832214 vanthu_donganh@hanoi.gov.vn;
  Nguyễn Xuân Linh Chủ tịch UBND 0933295568 nguyenxuanlinh_donganh@hanoi.gov.vn
13 Huyện Gia Lâm  http://gialam.hanoi.gov.vn/ 0243.6760.105 vanthu_gialam@hanoi.gov.vn;
  Đặng Thị Huyền Chủ tịch UBND 0912206258 dangthihuyen_gialam@hanoi.gov.vn
14 Huyện Phú Xuyên http://phuxuyen.hanoi.gov.vn/   vanthu_phuxuyen@hanoi.gov.vn;
  Nguyễn Xuân Thanh Chủ tich UBND 0915043349 nguyenxuanthanh_phuxuyen@hanoi.gov.vn
15 Huyện Mỹ Đức  http://myduc.hanoi.gov.vn/ 02433.847.235 vanthu_myduc@hanoi.gov.vn;
  Đặng Văn Triều Chủ tịch UBND 0982699696 dangvantrieu_myduc@hanoi.gov.vn/ dangvantrieu_myduc@hanoi.gov.vn
16 Huyện Quốc Oai  https://quocoai.hanoi.gov.vn/   vanthu_quocoai@hanoi.gov.vn;
  Nguyễn Trường Sơn Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai 0989090998 nguyentruongson_quocoai@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Văn Tuấn Chủ tịch UBND xã Yên Sơn 0386242793 nguyenvantuan_quocoai@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Văn Nghĩa Chủ tịch UBND xã Thạch Thán 0338110294 nguyenvannghia_quocoai@hanoi.gov.vn
  Vương Duy Hùng Chủ tịch UBND xã Đồng Quang 0975112781 vuongduyhung_quocoai@hanoi.gov.vn
  Đinh Ngọc Sơn Chủ tịch UBND xã Phú Mãn 0987898118 dinhngocson_quocoai@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Thiên Mạch Chủ tịch UBND xã Phượng Cách 0982565136 nguyenthienmach_quocoai@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Công Thanh Chủ tịch UBND xã Tân Phú 0917902424 nguyenconthanh_quocoai@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Quang Tuấn Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hương 0985434707 nguyenquangtuan_quocoai@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Danh Thuận Chủ tịch UBND xã Ngọc Liệp 0912772188 nguyendanhthuan_quocoai@hanoi.gov.vn
  Đỗ Văn Dương Chủ tịch UBND xã Hoà Thạch 0333539666 dovanduong1973@gmail.com
  Bùi Tiến Linh Chủ tịch UBND xã Đông Xuân 0962168980 buitienlinh_quocoai@gmail.com
  Nguyễn Quang Khải Chủ tịch UBND xã Cấn Hữu 0984154973 nguyenquangkhai71@gmail.com
  Ngô Văn Tuyên Chủ tịch UBND xã Phú Cát 0984582868 ngovantuyen_quocoai@hanoi.gov.vn
  Tạ Đình Quý Chủ tịch UBND xã Đông Yên 0936510001 tadinhquy_quocoai@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Tiến Dũng Chủ tịch UBND xã Ngọc Mỹ 0978034560 Nguyentiendung_hdndquocoai@hanoi.gov.vn
  Vương Sỹ Trung Chủ tịch UBND xã Tân Hoà 0987305566 vuongsytrung_@hanoi.gov.vn
  Đỗ Văn Tâm Chủ tịch UBND xã Sài Sơn 0985961409 dovantam_huquocoai@hanoi.gov.vn
  Lý Đình Quang Chủ tịch UBND xã Đại Thành 0399660528 lydinhquang_quocoai@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Đức Tiến Chủ tịch UBND xã Liệp Tuyết 0969061964 nguyenductien_quocoai@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Đức Phương Chủ tịch UBND thị trấn Quốc Oai 0915912848 Nguyenducphuong_ttqo_quocoai@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Văn Hạnh Chủ tịch UBND xã Tuyết Nghĩa 0385033696 hanh25@gmail.com
  Hương Quý Hùng Chủ tịch UBND xã Cộng Hoà 0399660528 huongquyhung468@gmail.com
17 Huyện Sóc Sơn   https://socson.hanoi.gov.vn/    
  Phạm Văn Minh Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn 0913006697 vanthu_socson@hanoi.gov.vn;
  Nguyễn Bá Trung Chủ tịch UBND thị trấn Sóc Sơn 0846915999 chutich_ttss_socson@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Hữu Hùng Chủ tịch UBND xã Bắc Phú 0983028588 chutich_xbp_socson@hanoi.gov.vn
  Đặng Xuân Thụy Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn 0982431977 chutich_xbs_socson@hanoi.gov.vn
  Lê Xuân Quảng Chủ tịch UBND xã Đông Xuân 0989609515 chutich_xdx_socson@hanoi.gov.vn
  Trần Văn Hưng Chủ tịch UBND xã Đức Hòa 0969959973 chutich_xdh_socson@hanoi.gov.vn
  Ngô Văn Chuyên Chủ tịch UBND xã Hiền Ninh 0962275270 chutich_xhn_socson@hanoi.gov.vn
  Trần Ngọc Hà Chủ tịch UBND xã Hồng Kỳ 0985257280 chutich_xhk_socson@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Công Kết Chủ tịch UBND xã Kim Lũ 0865509775 chutich_xkl_socson@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Văn Thắng Chủ tịch UBND xã Mai Đình 02439914186 chutich_xmd_socson@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Huy Du Chủ tịch UBND xã Minh Phú 0989332678 chutich_xmp_socson@hanoi.gov.vn
  Đinh Văn Bảo Chủ tịch UBND xã Minh Trí 0987381255 chutich_xmt_socson@hanoi.gov.vn
  Hoàng Văn Chung Chủ tịch UBND xã Nam Sơn 0989993739 chutich_xns_socson@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Văn Huynh Chủ tịch UBND xã Phú Cường 0913032399 chutich_xpc_socson@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Văn Nam Chủ tịch UBND xã Phù Linh 0914385178 chutich_xpl_socson@hanoi.gov.vn
  Phùng Đức Trọng Chủ tịch UBND xã Phù Lỗ 0914622223 chutich_xplo_socson@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Kim Thanh Chủ tịch UBND xã Phú Minh 0947077390 chutich_xpm_socson@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Văn Thi Quyền Chủ tịch UBND xã Quang Tiến 0912378763 chutich_xqt_socson@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Văn Tuyết Chủ tịch UBND xã Tân Dân 0976871969 chutich_xtdan_socson@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Văn Nghi Chủ tịch UBND xã Tân Hưng 0974138491 chutich_xth_socson@hanoi.gov.vn
  Đàm Khắc Trường Chủ tịch UBND xã Tân Minh 0975778389 chutich_xtm_socson@hanoi.gov.vn
  Chu Văn Phương Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân 0989789851 chutich_xtx_socson@hanoi.gov.vn
  Đỗ Mạnh Hùng Chủ tịch UBND xã Tiên Dược 0904182526 chutich_xtd_socson@hanoi.gov.vn
  Khổng Văn Hoàn Chủ tịch UBND xã Trung Giã 0975268771 chutich_xtg_socson@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Văn Chung Chủ tịch UBND xã Việt Long  0983387486 chutich_xvl_socson@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Văn Hòa Chủ tịch UBND xã Xuân Giang 0978330590 chutich_xxg_socson@hanoi.gov.vn
  Hoàng Văn Luận Chủ tịch UBND xã Xuân Thu 0977708807 chutich_xxt_socson@hanoi.gov.vn
18 Huyện Thanh Trì  http://thanhtri.hanoi.gov.vn/   vanthu_thanhtri@hanoi.gov.vn;
  Nguyễn Tiến Cường Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì 0913217343 Nguyentiencuong_thanhtri@hanoi.gov.vn
  Tạ Đăng Doanh Chủ tịch UBND xã Tứ Hiệp 0975936899 Tadangdoanh78@gmail.com
  Nguyễn Tá Cường Chủ tịch UBND xã Hữu Hoà 0975876575 Nguyentacuong_thanhtri@hanoi.gov.vn
  Tạ Duy Đông Chủ tịch UBND xã Liên Ninh 0912068550 xalienninh@gmail.com
  Đỗ Văn Ấu Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp 0985868639 dovanau_thanhtri@hanoi.gov.vn
  Lê Thị Hồng Thu Chủ tịch UBND xã Đông Mỹ 0982744374 Lethihongthu_thanhtri@hanoi.gov.vn
  Lê Ngọc Thường Chủ tịch UBND thị trấn Văn Điển 0912185970 Khanglengoc2015@gmail.com
  Chử Mạnh Thắng Chủ tịch UBND xã Vạn Phúc 0964530832 xavanphuc@gmail.com
  Nguyễn Hồng Dương Chủ tịch UBND xã Yên Mỹ 0914777171 Quangduong68@gmail.com
  Nguyễn Văn Sung Chủ tịch UBND xã Ngũ Hiệp 0949094688 Sung3032002@gmail.com
  Nguyễn Văn Hưởng Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt 0986658280 nguyenvanhuong_thanhtri@hanoi.gov.vn
  Nguyễn Đình Thuật Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quỳnh 0912802847 MR.Nam1970@gmail.com
  Vũ Hoài Sơn Chủ tịch UBND xã Tả Thanh Oai 0966012468 Sonvh2009@gmail.com
  Nguyễn Viết Kiền Chủ tịch UBND xã Ngọc Hồi 0969203966 Nguyenvietkien_thanhtri@hanoi.gov.vn
  Võ Hồng Hải Chủ tịch UBND xã Duyên Hà 0904226848 Vohonghai_thanhtri@hanoi.gov.vn
  Đặng Ngọc Quyền Chủ tịch UBND xã Tân Triều 0987496470 quyendtn@gmail.com
  Nguyễn Thanh Toàn Chủ tịch UBND xã Đại Áng 0948411892 nguyenthanhtoan1892@gmail.com

 Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t