Kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố, từ ngày 17/8 đến ngày 25/8/2020 (10:54 27/08/2020)


HNP - Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội cung cấp thông tin về một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố, từ ngày 17/8 đến ngày 25/8/2020, như sau:

1. Hoạt động chỉ đạo, điều hành chung

Tuần qua, UBND Thành phố đã tiếp nhận, xử lý công việc tại 1.296 văn bản hành chính nhà nước; giải quyết 52/76 hồ sơ TTHC tiếp nhận mới; tiếp 80 lượt công dân (113 người); tiếp nhận 373 đơn khiếu nại, tố cáo, đã xử lý: 336 đơn. Các đồng chí Lãnh đạo UBND Thành phố đã phê duyệt 687 văn bản chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực, cụ thể:

- Lĩnh vực kinh tế: chỉ đạo thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy về tình hình phân bổ, thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020, định hướng xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025; đôn đốc đẩy mạnh công tác quyết toán những tháng cuối năm 2020; triển khai thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ; Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA tại Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Phê duyệt các kế hoạch: phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021 - 2025; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021. Phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền thuê đất của một số đơn vị; giá đất cụ thể làm căn cứ thu tiền sử dụng đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án khu tái định cư xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức; giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ GPMB và thu tiền sử dụng đất tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện một số dự án.

- Lĩnh vực đô thị: chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ cho các hộ gia đình bị thu hồi đất khi thực hiện GPMB các dự án. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức thông xe công trình cầu vượt nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên. Tập trung rà soát, đánh giá phân loại mức độ ô nhiễm môi trường tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố. Cải tạo xây dựng lại nhà chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D, Tập thể Bộ Tư pháp tại phường Cống Vị, quận Ba Đình; cải tạo hệ thống chiếu sáng công cộng và cây xanh thảm cỏ trên dải phân cách giữa tuyến đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ. Phê duyệt các quyết định: điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dựng đất năm 2020 các quận, huyện, thị xã. Giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất. Giao đất tại một số huyện cho các chùa tiếp tục sử dụng vào mục đích tôn giáo (đất cơ sở tôn giáo).

- Lĩnh vực văn hóa - xã hội: Ban hành Công điện của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn Thành phố. Phê duyệt danh sách người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại Hà Nội. Chỉ đạo triển khai phương án cách ly các chuyên gia nước ngoài tại một số tỉnh, thành phố nhập cảnh tại Hà Nội; đón, cách ly 216 chuyên gia và thân nhân Hàn Quốc theo đề xuất của UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhập cảnh tại Hà Nội. Đón công dân tỉnh Bắc Giang từ Đà Nẵng về cách ly tại tỉnh Bắc Giang. Triển khai phát Wifi công cộng miễn phí tại các điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn Thành phố. Xem xét kế hoạch thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non, phổ thông thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2020 - 2025”. Phê duyệt Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố Hà Nội; Quy định khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Lĩnh vực nội chính: ban hành các quyết định: thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ; phê duyệt, bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT, UBND cấp huyện, xã trên địa bàn Thành phố; công bố danh mục thủ tục hành chính và nội dung TTHC lĩnh vực đất đai; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội; khen thưởng các tập thể, cá nhân tại một số đơn vị có thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020. Thông báo thụ lý giải quyết tố cáo và giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại tố cáo của công dân.

2. Một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 và năm 2020

Thực hiện Thông báo số 2558-TB/TU của Thành ủy về kết luận của Thường trực Thành ủy tại Hội nghị với Ban cán sự Đảng UBND Thành phố về tình hình phân bổ, thực hiện, giải ngân Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; định hướng xây dựng Kế hoạch giai đoạn 2021-2025, ngày 21/8/2020, UBND Thành phố ban hành văn bản 4058/UBND-KHĐT yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Giám đốc Kho bạc nhà nước Hà Nội và chủ đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công của Thành phố nghiêm túc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 và năm 2020:

+ Nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được UBND Thành phố chỉ đạo; quán triệt tới các đơn vị trực thuộc, cơ quan, đoàn thể từ thôn, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn, quận, huyện, thị xã đến Thành phố theo tinh thần “góp gió thành bão” để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố hoàn thiện đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo hoặc Tổ công tác đặc trách do lãnh đạo UBND Thành phố chủ trì, chỉ đạo đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từng dự án; kiểm điểm tiến độ giải quyết, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc về hồ sơ, trình tự, thủ tục, công tác bồi thường GPMB. Các chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, động viên các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, trang thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành các dự án; định kỳ báo cáo UBND Thành phố kết quả triển khai thực hiện.

+ Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị hướng dẫn các chủ đầu tư, nhà thầu tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, đảm bảo an toàn cho người, máy móc, trang thiết bị phục vụ thi công các dự án trong điều kiện bình thường và trong điều kiện phòng chống dịch bệnh.

+ Sở Nội vụ tham mưu UBND Thành phố rà soát, kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy và nhân sự tại các Ban quản lý dự án của Thành phố nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động theo hướng chuyên nghiệp hóa, đáp ứng yêu cầu về quản lý đầu tư xây dựng; chỉ đạo Ban Thi đua khen thưởng Thành phố đề xuất, hướng dẫn các quận, huyện, thị xã và các Ban quản lý dự án xây dựng chuyên ngành của Thành phố xác định danh mục các dự án, công trình (đặc biệt là công trình cấp bách, trọng điểm) khởi công hoặc hoàn thành chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố và Đại hội XIII của Đảng.

- Định hướng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025:

+ Về phương án cân đối nguồn vốn cho nhu cầu đầu tư phát triển của Thành phố giai đoạn giai đoạn 2021 - 2025: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị tham mưu UBND Thành phố phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước và xác định tỷ lệ điều tiết ngân sách cho Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 để đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Trước mắt, cần đánh giá thêm tác động của dịch bệnh Covid-19 tới khả năng cân đối ngân sách Thành phố.

+ Về thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án dự kiến đưa vào danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (để các dự án có thể triển khai ngay sau khi Kế hoạch được thông qua): Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 3277/UBND-KT ngày 21/7/2020.

Phấn đấu tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của khu vực DNNW chiếm trên 25% tổng kim ngạch xuất khẩu của Thủ đô

Nhằm hướng tới các mục tiêu: đẩy mạnh cải cách TTHC và ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp gia nhập thị trường, góp phần cải thiện chỉ số PCI của Thành phố; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), phấn đấu đạt tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới trong năm tăng thêm từ 10% (khoảng 30.000 doanh nghiệp); Hỗ trợ DNNVV thu hẹp khoảng cách về trình độ công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực cạnh tranh và nâng tỷ lệ DNNW tham gia mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu ngang bằng với các nước dẫn đầu trong khối ASEAN (ASEAN-4); Hỗ trợ DNNW góp phần đạt được các chỉ tiêu: (1) Tạo thêm 150.000 việc làm mới cho người lao động; (2) Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của khu vực DNNW chiếm trên 25% tổng kim ngạch xuất khẩu của Thủ đô; (3) Đóng góp khoảng 45% GRDP và trên 30% ngân sách Thành phố; hỗ trợ khoảng 100 DNNVV trong lĩnh vực sản xuất, chế biến thuộc các ngành: công nghệ thông tin, linh kiện điện tử, cơ khí chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, bảo quản và chế biến nông sản, thực phẩm tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị thành công. Hỗ trợ DNNW khởi nghiệp sáng tạo và phát triển các loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND, ngày 17/8/2020, chỉ đạo triển khai các giải pháp hỗ trợ DNNVV trên địa bàn Thành phố năm 2021 như sau:

- Cải cách TTHC: Đẩy mạnh cải cách tất cả TTHC liên quan đến doanh nghiệp; Thực hiện 100% dịch vụ công mức độ 3, 4 đối với TTHC về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đất đai, thuế, hải quan, BHXH... tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp gia nhập thị trường. Biên soạn các tài liệu, tờ rơi, cẩm nang hướng dẫn thực hiện quy trình đăng ký doanh nghiệp, về đầu tư, các kiến thức, pháp lý liên quan DN.

- Hỗ trợ tiếp cận tín dụng: Đẩy mạnh thực hiện các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện đơn giản hóa quy trình, thủ tục cho vay, bố trí các gói tín dụng cho DNNVV vay với lãi suất hợp lý. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp, đơn giản hóa quy trình, thủ tục thực hiện bảo lãnh, cấp bảo lãnh tín dụng cho DNNVV dựa trên tài sản bảo đảm hoặc phương án sản xuất, kinh doanh khả thi hoặc xếp hạng tín dụng của DNNVV.

- Hỗ trợ mặt bằng sản xuất: Hình thành, phát triển các cụm công nghiệp cho DNNW; khu chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung cho DNNW phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất đai của các doanh nghiệp; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thống kê và thu hồi đất đang để hoang hóa, sử dụng không đúng mục đích để tạo quỹ đất cho các DNNW thuê.

- Hỗ trợ mở rộng thị trường: Nghiên cứu thành lập hoặc tham gia thành lập chuỗi phân phối sản phẩm theo hình thức đối tác công tư. Triển khai thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của Thành phố năm 2021. Phối hợp Bộ, ngành tổ chức các Hội chợ thường niên có quy mô quốc tế tại thành phố Hà Nội. Hỗ trợ kinh phí cho các DNNVV tham gia vào kết nối doanh nghiệp quốc tế, hội chợ triển lãm, hội thảo, hội nghị kết nối kinh doanh, giới thiệu sản phẩm công nghệ để tìm kiếm cơ hội kinh doanh, mở rộng thị trường. Xây dựng và triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp về các hoạt động về phát triển thương mại điện tử, logistic và các hoạt động xúc tiến thương mại.

Ngoài ra là các hình thức hỗ trợ khác như: hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý; hỗ trợ tư vấn cho DNNVV (mạng lưới tư vấn viên); hỗ trợ kinh phí thực hiện hợp đồng tư vấn cho DNNVV; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV; hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh, hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo…

Phấn đấu đến năm 2025, thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 50%

Để phát triển các loại hình thương mại và dịch vụ thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó, trọng tâm phát triển thương mại điện tử, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 20/8/2020 về phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu sau:

- Về quy mô thị trường thương mại điện tử: đến năm 2025, doanh số thương mại điện tử B2C (tính cho cả hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trực tuyến) chiếm 10% so với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn Thành phố, tăng trưởng trung bình hằng năm so với năm trước khoảng 20%. Phấn đấu tỷ lệ dân số Hà Nội tham gia mua sắm trực tuyến đạt 55% vào năm 2025; tăng trưởng trung bình hằng năm so với năm trước khoảng 2%.

- Về hạ tầng các dịch vụ phụ trợ cho thương mại điện tử: đến năm 2025, thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) trong thương mại điện tử đạt 50%, trong đó thanh toán thực hiện qua các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán chiếm 80%. 70% các giao dịch mua hàng trên website/ứng dụng thương mại điện tử có hóa đơn điện tử. Phối hợp xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu dùng chung về thương mại điện tử.

- Về ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp, đến năm 2025, 80% website thương mại điện tử có tích hợp chức năng đặt hàng trực tuyến. 50% doanh nghiệp vừa và nhỏ tiến hành hoạt động kinh doanh trên các sàn giao dịch thương mại điện tử, bao gồm mạng xã hội có chức năng sàn giao dịch thương mại điện tử; 40% doanh nghiệp tham gia hoạt động thương mại điện tử trên các ứng dụng di động. 90% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông triển khai hợp đồng điện tử với người tiêu dùng.

- Đào tạo, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao cho phát triển thương mại điện tử của Thành phố. Giữ vững thứ hạng trong nhóm 2 địa phương dẫn đầu cả nước về Chỉ số Thương mại điện tử (EBI) hằng năm. Hình thành một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thương mại điện tử có uy tín trong khu vực; khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân khởi nghiệp kinh doanh bằng thương mại điện tử trong các lĩnh vực như: du lịch, đặt phòng khách sạn, tour trực tuyến, thực hiện số hóa một số điểm đến du lịch bằng giao diện 3D, công nghệ thực tế ảo. Hình thành, phát triển các sàn giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới. Phát triển nguồn nhân lực cho thương mại điện tử: 10.000 lượt doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cán bộ quản lý nhà nước, sinh viên được tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử.

Một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

1. Xây dựng, phát triển các hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ cho thương mại điện tử: Nâng cấp website “Bản đồ mua sắm thành phố Hà nội” và điều hành và quảng bá website “Bản đồ mua sắm thành phố Hà Nội” tại địa chỉ http://bandomuasam.hanoi.gov.vn. Phát triển Logistics điện tử phục vụ hoạt động thương mại điện tử; xây dựng và nâng cao năng lực mạng lưới dịch vụ vận chuyển, hạ tầng Logistics, giao nhận hàng hóa trong địa bàn Hà Nội và với các địa phương khác. Phát triển các hạ tầng, giải pháp hỗ trợ giao dịch điện tử tích hợp trong thương mại và dịch vụ công; chú trọng phát triển các tiện ích thanh toán trên nền tảng di dộng, ví điện tử, mã QR code, NFC, POS...; đảm bảo an ninh, an toàn thanh toán thúc đẩy thanh toán điện tử trong giao dịch thương mại điện tử.

2. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong thương mại điện tử thông qua báo giấy, báo điện tử, truyền thanh, truyền hình, ấn phẩm, mạng xã hội và các hình thức khác. Phối hợp Bộ Công Thương tổ chức thường niên Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam và các sự kiện thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố.

3. Nâng cao năng lực quản lý và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ thương mại điện tử.

4. Đẩy mạnh hoạt động khảo sát, thống kê về thương mại điện tử.

5. Tăng cường hợp tác giữa các địa phương và các tổ chức xã hội nghề nghiệp (hội, hiệp hội) trong quản lý và phát triển thương mại điện tử.

6. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành, định kỳ, đột xuất đối với hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố; đẩy mạnh xử lý vi phạm pháp luật về thương mại điện tử.

7. Thường xuyên phối hợp rà soát khung pháp lý, chính sách về thương mại điện tử trong nước với các cam kết trong các FTA, đặc biệt là các FTA thế hệ mới.

8. Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử hỗ trợ các ngành hàng xuất khẩu chủ lực, mở rộng tiêu thụ cho hàng hóa nội địa và thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố.

9. Đẩy mạnh sử dụng các phương tiện, hình thức, công nghệ TTKDTM trong mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại cơ sở phân phối, bán lẻ hiện đại, cửa hàng xăng dầu, đơn vị cung cấp điện, nước, dịch vụ viễn thông và trong mua sắm trực tuyến trên địa bàn Thành phố.

10. Đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ mới trong thương mại điện tử, hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp.

11. Tổ chức thực hiện các hoạt động, sự kiện thường niên nhằm thúc đẩy các nhiệm vụ trong Kế hoạch và hỗ trợ thương mại điện tử phát triển.

12. Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động thương mại điện tử hàng năm, định kỳ và đột xuất.

Đẩy mạnh tuyên tuyền người dân tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường”, từ ngày 01/8/2020 đến 17h00, ngày 10/10/2020

Ngày 28/7/2020, UBND thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn thành phố Hà Nội trên website: https://timhieuphapluatbaovemoitruong.hanoi.gov.vn/. Thời gian tham gia dự thi từ ngày 01/8/2020, kết thúc vào 17h00, ngày 10/10/2020. Cuộc thi nhằm phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, các quy định pháp luật về bảo vệ rừng, biển, hải đảo, đất đai, nước, không khí, tài nguyên, khoáng sản, quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường.... nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn Thành phố nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật về môi trường góp phần bảo vệ môi trường Thủ đô xanh, sạch, đẹp. Cuộc thi cũng nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11 trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

Đối tượng dự thi: Là công dân Việt Nam đủ 14 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ giúp việc và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia quá trình tổ chức Cuộc thi.

Để việc triển khai Cuộc thi được kịp thời, đảm bảo hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và người dân Thủ đô tham gia, UBND Thành phố đề nghị:

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai một số công việc sau: Có các hình thức phù hợp để tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, hội viên, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực tham gia Cuộc thi. Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức thành phố tham gia dự thi. Kết hợp triển khai Cuộc thi với việc tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng, biển, hải đảo, đất đai, nước, không khí, tài nguyên, khoáng sản và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường... đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn.

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã vận động cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị, địa phương mình tham gia Cuộc thi; xem xét đánh giá ý thức tham gia Cuộc thi của cán bộ, công chức, viên chức là một trong những tiêu chí xem xét đánh giá cán bộ, công chức hàng tháng.

- Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã, phường, thị trấn trực thuộc tổ chức triển khai rộng rãi Cuộc thi trên địa bàn; thực hiện các giải pháp phù hợp vận động, thu hút đông đảo người dân trên địa bàn tham gia Cuộc thi.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị-xã hội, Đoàn Luật sư, Hội luật gia Thành phố có hình thức tuyên truyền, vận động hội viên, thành viên các cấp tham gia Cuộc thi.

3. Đề nghị Tòa án nhân dân Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố có hình thức tuyên truyền, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đơn vị và ngành mình tham gia Cuộc thi.

4. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản chỉ đạo thông tin, hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc thi.

5. Các cơ quan Báo, Đài Thành phố tăng cường thời lượng, đưa tin, viết bài về Cuộc thi.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh, đề nghị phản ánh về Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Cuộc thi để phôi hợp tháo gỡ kịp thời. Tài liệu liên quan đến Cuộc thi được đăng tải tại website https://timhieuphapluatbaovemoitruong.hanoi.gov.vn/; được kết nối trên cổng giao tiếp điện tử Thành phố; Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật (https//:pbgdpl.hanoi.gov.vn), Báo Pháp luật và Xã hội, Báo Kinh tế và Đô thị.

Bãi bỏ 33 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND cấp huyện

Ngày 17/8/2020, UBND Thành phố đã phê duyệt Quyết định số 3594/QĐ-UBND về việc phê duyệt, bãi bỏ quy trình nội bộ giảỉ quyết TTHC thuộc thẩm quyền gỉảỉ quyết của Sở NN&PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội, cụ thể:

Phê duyệt kèm theo Quyết định 30 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

- Bãi bỏ 33 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT, UBND cấp huyện.

Giao Văn phòng UBND Thành phố chủ trì, phối hợp Sở NN&PTNT, cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Thành phố theo quy định.

Đơn giản hóa, tiết kiệm chi phí 47.769.700 đồng/năm đối với 3 TTHC thuộc lĩnh vực ngoại vụ

Ngày 26/02/2020, Chủ tịch UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND về việc rà soát, đánh giá TTHC năm 2020 trên địa bàn Thành phố, trong đó lĩnh vực Ngoại vụ có 09 TTHC được rà soát, đánh giá. Qua rà soát, đánh giá, ngày 17/8/2020, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 3595/QĐ-UBND thông qua Phương án đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội, đối với 3 TTHC thuộc lĩnh vực Ngoại vụ được giản hóa, tiết kiệm chi phí tuân thủ TTHC khoảng 47.769.700 đồng/năm như sau:

1. Thủ tục cấp mới, gia hạn, bổ sung, sửa đổi Giấy phép thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài:

- Nội dung đơn giản hóa: Giảm số lượng hồ sơ (từ 06 bộ giảm còn 03 bộ)

- Lợi ích phương án đơn giản hóa: Giảm số lượng, chi phí chuẩn bị hồ sơ.

2. Thủ tục gia hạn thị thực, lưu trú cho người nước ngoài vào làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp của Hà Nội.

- Nội dung đơn giản hóa: Giảm thành phần hồ sơ (giảm từ 05 danh mục hồ sơ còn 04 danh mục hồ sơ)

- Giảm 01 ngày giải quyết hồ sơ tại Sở Ngoại vụ (04 ngày giảm còn 03 ngày).

- Lợi ích phương án đơn giản hóa: giảm chi phí chuẩn bị hồ sơ, giảm thời gian giải quyết hồ sơ.

3. Thủ tục nhập cảnh cho người nước ngoài vào làm việc tại Hà Nội

- Nội đung đơn giản hóa: Giảm thành phần hồ sơ (Giảm từ 02 danh mục hồ sơ còn 01 danh mục).

- Lợi ích phương án đơn giản hóa: Giảm chi phí chuẩn bị hồ sơ.

Căn cứ quyết định trên, UBND Thành phố giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai kết quả rà soát, đánh giá TTHC đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết

14h00, ngày 21/8/2020, Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo Thành phố) đã tổ chức họp Phiên thứ 56 nghe báo cáo về tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố. Sau khi nghe Sở Y tế báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ý kiến phát biểu của các đại biểu, phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố chỉ đạo một số nội dung chính như sau:

1. UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn

- Phát huy vai trò các Tổ phòng, chống dịch bệnh để tuyên truyền và giám sát việc cách ly của người dân; việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của nhà hàng ăn uống, cơ sở sản xuất, kinh doanh… trên địa bàn. Tuyên truyền, khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết; đến cơ sở y tế khi có biểu hiện ho, sốt; đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng; không tập trung đông người và giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc. Tiếp tục tăng cường xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định.

- Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, cơ sở sản xuất…nhất là các cơ sở ăn uống, quán cà phê, giải khát…

- Tập trung tuyên truyền để người dân cài đặt ứng dụng Bluezone trên thiết bị di động, theo đúng chỉ đạo của Trung ương.

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chính quyền cơ sở chịu trách nhiệm khi để những tồn tại trong việc phòng, chống dịch bệnh tại địa bàn, đơn vị; khi nhận được phản ánh của cơ quan báo chí, người dân cần chủ động chỉ đạo xử lý, khắc phục ngay và chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về việc để xảy ra vi phạm trên địa bàn, đơn vị.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm và quyết liệt việc khoanh vùng, xử lý ngay khi phát hiện các ổ dịch mới, thực hiện đầy đủ các biện pháp ngăn chặn, phát hiện, khoanh vùng, cách ly; khẩn trương truy vết nhanh F1, F2 và tổ chức cách ly, xét nghiệm kịp thời.

2. Sở Y tế: Tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở y tế. Thực hiện việc mua sắm, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, vật tư, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND Thành phố. Tiếp tục hướng dẫn các quận, huyện, thị xã các biện pháp phòng chống dịch tại cơ quan, đoàn thể; các công trường, cơ sở sản xuất, kinh doanh… theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo: Thống nhất Sở Y tế ban hành văn bản hướng dẫn việc phòng, chống dịch bệnh phục vụ năm học mới. Trong đó, cần hướng dẫn cụ thể để các cơ sở giáo dục thống nhất thực hiện trên địa bàn Thành phố. Hoàn thành trước ngày 25/8/2020.

4. Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Y tế, quận, huyện, thị xã và đơn vị: Tiếp tục thực hiện tốt công tác cách ly tập trung theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.

5. Sở Thông tin và Truyền thông: Thường xuyên cập nhật nội dung tuyên truyền của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Trung ương để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố, người dân nâng cao cảnh giác và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tuân thủ quy định cách ly, không chủ quan, lơ là.

Giáo dục văn hóa ứng xử Nhân ái, Tôn trọng, Trách nhiệm, Hợp tác, Trung thực trong các cơ sở giáo dục thuộc Thành phố

Thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg, ngày 03/10/2018, của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025”, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 18/8/2020 về việc thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2020 - 2025”, tập trung các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học: tuyên truyền sâu rộng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên, học sinh, sinh viên, gia đình và cộng đồng về các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong trường học; mục đích, ý nghĩa, biện pháp, trách nhiệm của nhà trường, gia đình người học, tổ chức, đoàn thể, chính quyền địa phương đối với việc xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; thái độ, hành vi, ngôn ngữ, chuẩn mực của người học, người dạy, cán bộ, nhân viên trong trường học.

Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, tình yêu thương con người và truyền thống văn hóa ứng xử của dân tộc Việt Nam, nêu gương cán bộ, nhà giáo, nhân viên và người đứng đầu nhà trường trong xây dựng văn hóa ứng xử, các cá nhân điển hình, mô hình nhà trường thực hiện tốt công tác xây dựng văn hóa ứng xử.

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về văn hóa ứng xử trên báo chí, truyền hình và các phương tiện thông tin khác của Thành phố, nhà trường. Tuyên truyền thông qua tổ chức cuộc thi, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn về ứng xử văn hóa trong trường học cho nhà giáo, người học tham gia; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, internet và mạng xà hội trong hoạt động tuyên truyền.

2. Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học

a) Các sở, ban, ngành Thành phố chủ động phối hợp cùng ngành giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thị xã, các cơ sở giáo dục xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử với sự tham gia và cam kết của các bên liên quan (cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh...).

b) Nội dung thực hiện quy tắc ứng xử tại các cơ sở giáo dục, trong nhà trường cần nêu rõ những việc nên làm và không được làm trong các mối quan hệ ứng xử của các chủ thể trong nhà trường thể hiện thông qua trang phục, ngôn ngữ, thái độ, hành vi ứng xử, quy tắc ứng xử phải ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với lứa tuổi, các cấp học và văn hóa đặc trưng của Thủ đô (mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, đại học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên).

c) Người đứng đầu nhà trường có trách nhiệm quán triệt đến toàn thể cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và người học biết và thực hiện quy tắc ứng xử.

d) Quy tắc ứng xử được niêm yết tại các bảng tin, bảng thông báo, website nhà trường, trong phòng học, phòng làm việc và những nơi cần thiết khác của nhà trường; gửi tới từng thành viên nhà trường qua hệ thống email, hệ thống liên lạc điện tử, cha mẹ học sinh.

đ) Cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Đoàn - Hội - Đội, Công đoàn nhà trường thường xuyên phổ biến, quán triệt nội dung quy tắc ứng xử trong trường học trong các tiết học chính khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa, hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh...

e) Phát huy tính gương mẫu của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường trong xây dựng văn hóa ứng xử; chú trọng xây dựng nhân cách người thầy. Đẩy mạnh giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên; tạo nền tảng về nhận thức và hành động để xây dựng môi trường văn hóa và ứng xử văn hóa trong trường học.

3. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trưòng học: bổ sung, hoàn thiện nội dung giáo dục văn hóa ứng xử cho trẻ em, học sinh, học viên, sinh viên trong các cơ sở giáo dục; thể hiện được giá trị cốt lõi trong văn hóa ứng xử: Nhân ái, Tôn trọng, Trách nhiệm, Hợp tác, Trung thực phù hợp với tùng cấp học, trình độ đào tạo, vùng miền. Giáo dục nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nâng cao phẩm chất, năng lực ứng xử cho nhà giáo, người học. Đổi mới phương pháp, hình thức trong giáo dục văn hóa ứng xử, tăng cường sự phối họp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa ứng xử. Nội dung giáo dục văn hóa ứng xử phù hợp với từng đối tượng, cấp học, địa phương.

4. Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử

Cung cấp tài liệu bồi dưỡng, tập huấn về năng lực ứng xử văn hóa cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, đội ngũ cán bộ công tác giáo dục chính trị, học sinh, sinh viên, giáo viên chủ nhiệm. Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh, sinh viên đối với đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên, Hội Sinh viên trong trường học. Tổ chức các chuyên đề, các hoạt động về giáo dục văn hóa ứng xử trong chương trình đào tạo giáo viên trong các cơ sở đào tạo sư phạm để xây dựng đội ngũ nhà giáo gương mẫu, có lòng tự trọng, nhân cách và lối sống vãn hóa.

5. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa ứng xử: Tăng cường sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, tổ chức trong và ngoài nhà trường để xây dựng môi trường văn hóa đảm bảo đủ thiết chế văn hóa, kinh phí, thời gian tối thiểu cho hoạt động giáo dục và rèn luyện văn hóa ứng xử ngoài giờ lên lớp của nhà trường; xây dựng quy định cụ thể của môi trường văn hóa đạt tiêu chuẩn trường, lớp xanh, sạch, đẹp.

Khai giảng năm học 2020 - 2021 vào ngày 5/9/2020

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 3635/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội, quy định cụ thể như sau:

- Ngày tựu trường của tất cả các cấp học, ngành học sớm nhất vào ngày 01/9/2020 (thứ Ba).

- Ngày khai giảng: thống nhất toàn Thành phố tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2020 (thứ Bảy).

- Kết thúc học kỳ I trước ngày 16/01/2021, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2021 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2021.

- Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) trước ngày 15/6/2021.

- Hoàn thành tuyển sinh lớp 10 trước ngày 31/7/2021.

- Thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Ngày bắt đầu, ngày kết thúc học kỳ I (HKI); học kỳ II (HKII) và kết thúc năm học:

 

Cấp học

Học kỳ I

Học kỳ II

Ngày kết thúc năm học

Ngày bắt đầu HK I

Ngày kết thúc HK I

Nghỉ HK I

Ngày bắt đầu HK II

Ngày kết thúc HK II

Mầm non

7/9/2020

(thứ Hai)

14/01/2021

(thứ Năm)

15/01/2021 (thứ Sáu)

18/01/2021 (thứ Hai)

24/5/2021 (thứ Hai)

28/5/2021 (thứ Sáu)

Tiểu học

7/9/2020

(thứ Hai)

14/01/2021

(thứ Năm)

15/01/2021 (thứ Sáu)

18/01/2021 (thứ Hai)

24/5/2021 (thứ Hai)

28/5/2021 (thứ Sáu)

THCS, THPT

7/9/2020

(thứ Hai)

15/01/2021

(thứ Sáu)

16/01/2021 (thứ Bảy)

18/01/2021 (thứ Hai)

24/5/2021 (thứ Hai)

28/5/2021 (thứ Sáu)

GDTX (THCS và THPT)

7/9/2020

(thứ Hai)

30/12/2020 (thứ Tư)

31/12/2020 (thứ Năm)

04/01/2021 (thứ Hai)

10/5/2021 (thứ Hai)

14/5/2021 (thứ Sáu)

 

UBND Thành phố giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 tại Quyết định này; đề xuất UBND Thành phố quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt; quyết định và thực hiện trách nhiệm theo thẩm quyền quy định tại Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Triển khai Wifi công cộng miễn phí tại 14 điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn Thành phố

Xét báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND Thành phố đã ban hành văn bản số 3975/UBND-KGVX, ngày 18/8/2020, thống nhất chủ trương triển khai Wifi công cộng miễn phí tại 14 điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn Thành phố sau:

- Khu phố cổ Hà Nội (nhà cổ 87 Mã Mây, Ô Quan Chưởng, đền Quan Đế, đình Kim Ngân, các phố: Hàng Bạc, Hàng Gai, Tạ Hiện, Hàng Thiếc, Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ).

- Di tích nhà số 48 Hàng Ngang.

- Chùa Một Cột.

- Di tích Nhà tù Hỏa Lò.

- Di tích làng cổ xã Đường Lâm.

- Đền Quán Thánh (Tứ trấn Thăng Long).

- Chùa Trấn Quốc và cụm di tích khu vực Hồ Tây (phủ Tây Hồ, chùa Kim Liên, chùa Vạn Niên, chùa Thiên Niên, chùa Tảo Sách, chùa Tĩnh Lâu).

- Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam.

- Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

- Làng dệt lụa Vạn Phúc.

- Nhà hát lớn.

- Công viên Thống Nhất.

- Công viên Thủ Lệ.

- Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đảm bảo an toàn an ninh thông tin, quy định pháp luật và Thành phố; Nghiên cứu, tiếp tục lắp đặt phục vụ công nhân tại các Khu công nghiệp, báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo nội dung vượt thẩm quyền của đơn vị.

Khẩn trương hoàn thành việc di dời các chủ sở hữu căn hộ ra khỏi nhà chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D - Tập thể Bộ Tư pháp, quận Ba Đình

Sau khi Sở Quy hoạch - Kiến trúc có báo cáo về việc cải tạo xây dựng lại nhà chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D - Tập thể Bộ Tư pháp tại phường cống Vị, quận Ba Đình, tại văn bản số 6910/VP-ĐT ngày 18/8/2020, UBND Thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc xem xét phương án quy hoạch kiến trúc tỷ lệ 1/500 cải tạo xây dựng lại Khu Tập thể Bộ Tư pháp, hướng dẫn việc hoàn chỉnh Tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình để khẩn trương triển khai thủ tục dự án tạo xây dựng lại nhà chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D theo chỉ đạo của UBND Thành phố; báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 25/8/2020.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng UBND quận Ba Đình hướng dẫn chủ đầu tư thủ tục đầu tư xây dựng cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ Khu tập thể Bộ Tư pháp theo thẩm quyền, đúng quy định. UBND quận Ba Đình có trách nhiệm thực hiện theo thẩm quyền, khẩn trương hoàn thành việc di dời các chủ sở hữu căn hộ ra khỏi nhà chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D theo quy định.

Hỗ trợ cung cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời và hệ thống nưóc sạch tại xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 3760/QĐ-UBND, ngày 24/8/2020, về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án Hỗ trợ cung cấp hệ thống điện năng lương mặt trời và hệ thống nưóc sạch tại xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì do Tập đoàn Hanwha/Hàn Quốc tài trợ, nhằm cung cấp điện sinh hoạt qua hệ thống năng lượng mặt trời và nguồn nước uống, sinh hoạt đảm bảo an toàn thông qua hệ thống lọc nước cho giáo viên, học sinh Trường Mầm non Khánh Thượng A (khu Phú Thứ), Trường Mầm non Khánh Thượng B (khu Gò Đình Muôn) và nhân dân xung quanh trường thuộc xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì.

- Nội dung của Dự án như sau: Hỗ trợ cung cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Trường Mầm non Khánh Thượng A (khu Phú Thứ) công suất 6,31 KW và Trường Mầm non Khánh Thượng B (khu Gò Đình Muôn) công suất 11,9 KW. Hỗ trợ cung cấp hệ thống lọc nước sạch tại Trường Mầm non Khánh Thượng A (khu Phú Thứ) và Trường Mầm non Khánh Thượng B (khu Gò Đình Muôn). Đào tạo về hệ thống quản lý cho Ban Quản lý Dự án, bảo hành toàn bộ hệ thống trong 03 năm ngay sau khi bàn giao cho nhà trường quản lý, sử dụng. Hướng dẫn, quản lý vận hành hoạt động của hệ thống điện năng lượng mặt trời và hệ thống lọc nước sạch cho Ban quản lý Dự án quản lý, sử dụng, bảo quản. Thời gian thực hiện: 06 tháng kể từ ngày hoàn tất thủ tục phê duyệt dự án. - Địa điểm thực hiện: Trường Mầm non Khánh Thượng A (khu Phú Thứ) và Trường Mầm non Khánh Thượng B (khu Gò Đình Muôn), xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì.

- Trách nhiệm của các đơn vị như sau:

+ UBND huyện Ba Vì: chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND Thành phố về tính chính xác, hợp pháp của nội dung hồ sơ xin tiếp nhận Dự án. Chỉ đạo tiếp nhận Dự án đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, không mang tính thương mại, tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, mua sắm trang thiết bị, đầu tư xây dựng và các quy định liên quan. Chỉ đạo chủ Dự án kiểm tra và đánh giá chất lượng của hệ thống cấp, lọc nước, hệ thống điện mặt trời trước khi đưa vào sử dụng để đảm bảo hiệu quả sử dụng, an toàn sức khỏe cho cho người dùng. Báo cáo về tiếp nhận Dự án theo quy định, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

+ UBND xã Khánh Thượng: thực hiện dự án đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, không mang tính thương mại, tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các quy định liên quan. Thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng, đấu thầu mua sắm theo đúng các quy định của pháp luật và Thành phố về đầu tư xây dựng, đấu thầu mua sắm. Phối hợp nhà tài trợ làm rõ công nghệ sử dụng của hệ thống lọc nước, hệ thống điện năng lượng mặt trời phù hợp quy chuẩn chất lượng và các quy định của Việt Nam; chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng liên quan tổ chức kiểm tra và đánh giá chất lượng của hệ thống cấp, lọc nước, hệ thống điện mặt trời trước khi đưa vào sử dụng để đảm bảo hiệu quả sử dụng, an toàn sức khỏe cho cho người dùng; đảm bảo việc đấu nối, mua bán điện năng từ hệ thống điện mặt trời của Dự án phù hợp với thực tế và quy định hiện hành. Làm thủ tục xác nhận viện trợ theo quy định. Thực hiện báo cáo về tiếp nhận Dự án theo quy định, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chủ Dự án tiếp nhận Dự án đúng quy định pháp luật về quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

+ Sở Tài chính hướng dẫn chủ Dự án thực hiện thủ tục về vốn đối ứng cho Dự án, xác nhận viện trợ và các thủ tục tài chính liên quan đến việc tiếp nhận viện trợ phi Chính phủ nước ngoài đúng quy định pháp luật và Thành phố.

+ Sở Xây dựng hướng dẫn chủ Dự án thực hiện thủ tục về đầu tư xây dựng liên quan đến xây dựng công trình trong Dự án.

+ Sở Công thương hướng dẫn chủ Dự án thực hiện thủ tục lắp đặt, vận hành, đấu nối, mua bán điện năng từ hệ thống điện mặt trời được lắp đặt trong Dự án.

+ Công an thành phố Hà Nội hướng dẫn việc tiếp nhận và thực hiện Dự án đúng chức năng được giao.

+ Các Sở, ngành và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp và cộng tác chặt chẽ với chủ Dự án để triển khai tiếp nhận dự án hiệu quả, đảm bảo đúng quy định pháp luật và Thành phố.

Tháng 8/2020, Lãnh đạo UBND Thành phố đã chủ trì tiếp 37 lượt (75 công dân), tiếp nhận 60 đơn

Ngày 18/8/2020, tại Trụ sở Tiếp công dân Thành phố (34 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm và 20 Hoàng Diệu, quận Hà Đông), lãnh đạo UBND Thành phố đã chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 08 năm 2020 theo quy định của Luật Tiếp công dân. Kết thúc ngày làm việc, các đồng chí chủ trì đã tiếp 37 lượt (75 người) là công dân các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên, Thanh Xuân, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Trì, Đông Anh, Quốc Oai, Đan Phượng, Thanh Oai, Chương Mỹ, Thạch Thất, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Thường Tín và Ứng Hòa; có 02 đoàn khiếu kiện đông người: Đoàn 10 công dân Bằng B, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai và đoàn 10 công dân thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, nhận 60 đơn.

Căn cứ vào nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân, các đồng chí chủ trì buổi tiếp yêu cầu: Giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung xem xét, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng thẩm quyền, trình tự quy định của pháp luật và   ý kiến kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố (có văn bản chỉ đạo riêng đối với từng vụ việc). Đối với các vụ khiếu kiện đông người, cần tập trung rà soát, tổ chức tiếp, đối thoại với công dân, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, không để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị vượt cấp, kéo dài; kiểm tra, rà soát giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng; đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội tại địa phương. Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo kết quả giải quyết các vụ việc đã có ý kiến kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Thành phố tại các buổi tiếp công dân định kỳ hàng tháng theo quy định.

Giao Ban Tiếp công dân Thành phố tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện, tổng hợp kết quả giải quyết, báo cáo để phục vụ buổi tiếp công dân của Lãnh đạo UBND Thành phố tháng 9/2020.


Văn phòng UBND TP


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i mã b?o m?t