HNP - Văn phòng UBND Thành phố cung cấp thông tin về một số hoạt động chỉ đạo - điều hành của UBND Thành phố trong tuần 11 năm 2019.

Xem chi tiết...

HNP - Văn phòng UBND Thành phố cung cấp thông tin về một số hoạt động chỉ đạo - điều hành của UBND Thành phố trong tuần 10 năm 2019.

Xem chi tiết...

HNP - Thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 9/2/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 5/9/2018 của UBND Thành phố ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội, Văn phòng UBND Thành phố cung cấp thông tin về một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố trong tuần 9 năm 2019 như sau:

Xem chi tiết...

HNP - Văn phòng UBND Thành phố cung cấp kết quả chỉ đạo - điều hành của UBND Thành phố tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2019.

Xem chi tiết...

HNP - Văn phòng UBND Thành phố cung cấp thông tin kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 2/2019.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem