HNP - Quy định về thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.

Xem chi tiết...

HNP - Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực ngành thông tin và truyền thông giai đoạn 2011 – 2020.

Xem chi tiết...

HNP - Phê duyệt đề án “Xây dựng hệ thống thông tin và dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia”.

Xem chi tiết...

HNP - Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thiết bị công nghệ thông tin và hệ thống mạng nội bộ của Tòa án Nhân dân Tối cao.

Xem chi tiết...

HNP - Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem