HNP - Kế hoạch 166/KH-UBND ngày 14/6/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng thành phố Hà Nội năm 2022.

Xem chi tiết...

HNP - Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Xem chi tiết...

HNP - Chỉ thị số 2/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Xem chi tiết...

HNP - Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Xem chi tiết...

HNP - Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban Quốc gia  ban hành kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem