Sở Quy hoạch Kiến trúc: Triển khai thực hiện "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" (21:44 08/04/2018)


HNP - Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 1747/KH-QHKT, triển khai thực hiện "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018".

Theo đó, cùng với thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" và tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả..., Sở Quy hoạch Kiến trúc đẩy mạnh CCHC, thực hiện theo kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch CCHC năm 2018 của thành phố. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan có thái độ giao tiếp, ứng xử chuẩn mực; có năng lực và tính chuyên nghiệp cao trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao trên tinh thần "lấy sự hài hòng của người dân và sự phát triển của doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc"; tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra công vụ, chú trọng kiểm tra chuyên đề, đột xuất việc chấp hành công vụ, kỷ cương hành chính, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động...

Đi đôi với giám sát, thanh tra, kiểm tra công vụ, Sở Quy hoạch Kiến tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia của cộng đồng đổi với hoạt động quản lý, điều hành của Sở. Đơn cử như: Đổi mới, đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền tới người dân, tổ chức và doanh nghiệp để tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia của cộng đồng đối với hoạt động quản lý, điều hành của các cấp chính quyền thành phố, trong đó gắn với chủ đề công tác của thành phố “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”. Thường xuyên thông tin, tuyên truyền về CCHC, kỷ luật, kỷ cương hành chính, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến, những sáng kiến, giải pháp cải cách TTHC nhằm đơn giản hóa TTHC, bảo đảm tiết kiệm chi phí tuân thù cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC nhằm không ngừng cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh...


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật