Long Biên triển khai kế hoạch thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị quận" (15:29 30/03/2018)


HNP - UBND quận Long Biên vừa ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND triển khai “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị quận - năm 2018”.

Kế hoạch nhằm tập trung kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của đội ngũ lãnh đạo; năng lực và chất lượng công việc của đội ngũ CBCCVC, góp phần hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của chính quyền từ quận tới cơ sở.

Quận Long Biên yêu cầu việc thực hiện chủ đề công tác năm 2018 phải được triển khai đồng bộ từ quận tới cơ sở gắn với trách nhiệm từng cá nhân, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đồng thời, gắn triển khai chủ đề năm với các nội dung kế hoạch thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU, 02-CTr/QU của Quận ủy năm 2018. Trong đó lựa chọn một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai sâu, kiểm soát, đánh giá định kỳ nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thực thi công vụ của đội ngũ CBCCVC, đáp ứng mục tiêu “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Cụ thể, quận sẽ phân công nhiệm vụ tới từng cá nhân, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; bám sát khung năng lực vị trí việc làm, bản mô tả công việc gắn với thực hiện tinh giản biên chế, xây dựng phương án giảm dần lao động hợp đồng hiện có, tiến tới không sử dụng lao động hợp đồng làm nhiệm vụ chuyên môn.


Đồng thời, rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả theo chỉ đạo của Thành phố. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị, khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị trong hệ thống chính trị.

Thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện Quy tắc ứng xử của CBCCVC và quy tắc ứng xử nơi công cộng; tăng cường công tác kiểm tra công vụ từ quận tới cơ sở.

Nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức cá nhân: Xây dựng Mô hình “Bộ phận liếp nhận & trả kết quả thân thiện gần dân”; Xây dựng Mô hình “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo” tại quận và phường giai đoạn 2018 - 2020; Tiếp tục duy trì, cải tiến thực hiện các mô hình, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động điều hành, thực thi công vụ và giải quyết TTHC.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật