Mỹ Đức tăng cường kiểm tra công vụ năm 2018 (14:39 06/02/2018)


HNP - Nhằm tăng cường công tác kiểm tra công vụ năm 2018, UBND huyện Mỹ Đức vừa ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND để tổ chức thực hiện.


Theo đó, huyện Mỹ Đức tập trung kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc, nhiệm vụ được giao về việc tổ chức thực hiện "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Việc thực triển khai các kế hoạch của Thành phố, của UBND huyện về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của CB, CC, VC huyện Mỹ Đức; Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong thực thị công vụ của CB, CC, VC, người lao động.

Bên cạnh đó, kiểm tra việc bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, bộ TTHC, quy trình, quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Việc thực hiện các quy định về tiếp nhận và giải quyết TTHC, dịch vụ công đối với cá nhân và tổ chức, trong đó tập trung kiểm tra việc giải quyết hồ sơ hành chính của cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc thực hiện các quy định liên quan đến công tác tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của CB, CC, VC làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Quy tắc ứng xử của CB, CC, VC, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Việc thực hiện các chỉ đạo của UBND huyện liên quan đến thực hiện chức năng nhiệm vụ cùa các cơ quan, đơn vị và các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra của Đoàn Kiểm tra công vụ huyện.


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật