Huyện Gia Lâm: Cải cách hành chính và nâng cao trật tự kỷ cương công vụ (09:34 15/08/2017)


HNP - Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện và các xã, thị trấn huyện Gia Lâm đã triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Năm kỷ cương hành chính 2017. Đồng thời, tích cực triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, coi đây là khâu quan trọng, đột phá trong công tác cải cách hành chính. Nhờ đó, TTHC ngày càng được minh bạch, công khai, thời gian giải quyết đã được rút ngắn.


Thực hiện Kế hoạch của Thành phố về siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, các đơn vị trên địa bàn huyện đã tổ chức ký cam kết với UBND huyện, trong đó, tập trung các nội dung triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung về CCHC, duy trì thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại đơn vị; 100% đơn vị cử cán bộ đầu mối tổng hợp, thực hiện Năm kỷ cương hành chính. Đồng thời, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ký cam kết với Thủ trưởng đơn vị về thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Qua đó, tăng cường tính chủ động, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức từ huyện tới cơ sở. Bên cạnh đó, huyện đã tổ chức rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật nhằm phát hiện những mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với tình hình thực tế hoặc hết hiệu lực để kịp thời bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới.

Việc CCHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được huyện thực hiện quyết liệt. Đến nay, huyện đã tiến hành đơn giản hóa, giảm thời gian giải quyết đối với 57/287 TTHC cấp huyện trên một số lĩnh vực: Tư pháp, LĐ,TB&XH, Tài nguyên và Môi trường…, đạt tỷ lệ  20%, vươt 5% so với kế hoạch của Thành phố và của huyện. Đồng thời, huyện cũng thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các phòng ban chuyên môn và UBND xã, thị trấn. Tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính vào sáng thứ 7 hàng tuần tại Bộ phận một cửa huyện và 17 xã, thị trấn (tăng 7 xã, thị trấn so với thời điểm năm 2016).


Kết quả, tính đến hết tháng 5/2017, tại huyện đã tiếp nhận 4.921 hồ sơ, giải quyết được 4.356 hồ sơ, đạt tỷ lệ 92,18%, trong đó, 4.534 hồ sơ giải quyết đúng hạn, đạt tỷ lệ 99,96%. Tại xã, thị trấn đã tiếp nhận 41.972 hồ sơ, giải quyết được 38.390 hồ sơ, đạt tỷ lệ 91,47%, trong đó, 38.211 hồ sơ giải quyết đúng hạn, đạt tỷ lệ 99,79%.

Cùng với thực hiện CCHC, huyện Gia Lâm đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Huyện đã thành lập Đoàn kiểm tra công vụ tiến hành kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND xã, thị trấn nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị. Trong 6 tháng đầu năm, các đoàn kiểm tra đã thực hiện 28 cuộc, trong đó, kiểm tra có thông báo trước tại 18 đơn vị và kiểm tra đột xuất tại 7 đơn vị, kiểm tra theo nội dung cụ thể 3 đơn vị.

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm, huyện đã ban hành kế hoạch mở rộng, duy trì, áp dụng, cải tiến công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện và UBND xã, thị trấn; tổ chức 2 hội nghị tọa đàm, tập huấn về công tác ISO cho cán bộ, công chức. Hiện, công tác thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008 tại cấp huyện có trên 90% số TTHC được áp dụng. Mặt khác, UBND huyện đã phối hợp với các đơn vị tư vấn tiến hành rà soát, xây dựng 154 TTHC thực hiện tại cấp xã theo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008.

UBND huyện cũng thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đạt tỷ lệ cao. Đến nay, lãnh đạo UBND huyện đã tiếp 203 lượt công dân với 56 vụ việc. Công tác giải quyết đơn thư, đã giải quyết được 78/90 đơn, đạt tỷ lệ 87%. Cùng với đó, công tác hiện đại hóa nền hành chính và ứng dụng CNTT được huyện quan tâm triển khai đồng bộ tới các phòng, ban, đơn vị của huyện và 22 xã, thị trấn, các đơn vị hiệp quản trên địa bàn huyện phần mềm quản lý văn bản và điều hành nội bộ.

Những tháng cuối năm, huyện Gia Lâm sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch CCHC năm 2017, kế hoạch kiểm tra công vụ, kỷ luật kỷ cương hành chính. Đưa kết quả giải quyết và thực hiện công tác CCHC là một trong các tiêu chí để thực hiện bình xét thi đua, khen thưởng. Hoàn thành lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống camera có kết nói với màn hình tại Huyện phục vụ kiểm tra, giám sát chung đối với 22 xã, thị trấn.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với tất cả các TTHC và ứng dụng CNTT trong tiếp nhận và giải quyết TTHC tại đơn vị; thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC, công bố và cập nhật kịp thời TTHC theo quy định, niêm yết công khai TTHC trên các phương tiện thông tin. Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra, tập trung kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên sâu, chuyên đề về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, phân công, phân nhiệm, việc triển khai các nội dung kế hoạch CCHC, kỷ cương hành chính….

Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là các trường hợp tái phạm, vi phạm có tổ chức, có tính chất, mức độ nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, đơn vị. Tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật