HNP - Đôn đốc các đơn vị: Tập trung chỉ đạo, thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố giao có thời hạn hoàn thành trong nãm 2017; Rà soát, triển khai hoàn thành các nội dung trong chương trình công tác tháng 12 và cả năm 2017.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem