Chủ tịch ủy ban hành chính- Ủy ban nhân dân tỉnh qua các thời kỳ (1945 - 2008) (11:16 13/01/2011)Khi là tỉnh Hà Đông và tỉnh Sơn Tây (1945 - 1965)
1-1: TỈNH HÀ ĐÔNG:
1- Đặng Kim Giang        9/1945 - đầu 1946
2- Nguyễn Phan Lễ        Đầu 1946 - 1/1948
3- Nguyễn Khánh Đắc    1/1948 - đầu 1949
4- Đặng Trần Mân            1949
5- Nguyễn Cơ Thạch    7/1949 - 1950
6- Vũ Song            Giữa 1950 - 2/1954 (Bí thư kiêm Chủ tịch)
7- Chu Đỗ            3/1954 - 4/1955 (Bí thư kiêm Chủ tịch)
8- Trịnh Huy Đoan            1957
9- Đinh Trọng Cung        1958 - 4/1959
10- Vũ Đường        4/1959 - 1961
11- Đinh Trọng Cung    1961 - 3/1963
12- Nguyễn Hữu Thụ    3/1963 - 6/1965
1-2: TỈNH SƠN TÂY:
1- Nguyễn Quốc Hồng    9/1945 - đầu 1946
2- Dương Lĩnh            1946
3- Nguyễn Đức Hợp            1947
4- Ngô Duy Cảo        10/1947 - 1949
5- Đặng Đình Long        1950 - 1951
6- Phan Điền            1952 - 8/1953 (Bí thư kiêm Chủ tịch)
7- Trần Xuân Bách        8/1953 - 9/1954 (Bí thư kiêm Chủ tịch)
8- Nguyễn Văn Phương    1957 - 2/1959
9- Nguyễn Xuân Trường    3/1959 - 2/1961
10- Đặng Văn Lân        3/1961 - 6/1965
2: Tỉnh Hà Tây (1965 - 1976)
1- Bạch Thành Phong    6/1965 - 10/1969
2- Nguyễn Hữu Thụ        10/1969 - 3/1976
3: Tỉnh Hà Sơn Bình
1- Nguyễn Văn Hậu        3/1976 - 6/1981
2- Nguyễn Trọng Thơ    6/1981 - 4/1985
3- Nguyễn Nhiêu Cốc    4/1985 - 10/1991
4: Tỉnh Hà Tây
1- Vương Văn Biện        10/1991 - 6/1996
2- Khuất Hữu Sơn        6/1996 - 2000
3- Đỗ Văn Toan        1/2001 - 5/2004
4- Vũ Huy Hoàng        5/2004 - 7/2006
5- Nguyễn Xuân Cường    7/2006 - 7/2008
 Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t