Đoàn đại biểu quốc hội Hà Nội (09:55 12/08/2010)Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có trụ sở ở Hà Nội, đến nay có 12 khóa. Trong mỗi thời kỳ Hà Nội có các đại biểu
Khóa I bầu ngày 6/1/1946, Hà Nội có 6 đại biểu
1.Hồ Chí Minh
2. Hoàng Văn Đức
3. Vũ Đình Hòe
4. Trần Duy Hưng
5. Nguyễn Văn Luyện
6. Nguyễn Thị Thục ViênCác bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t