Hội dồng nhân dân tỉnh Hà Sơn Bình (1976 - 1991) (11:11 13/01/2011)- KHOÁ VIII, nhiệm kỳ 1977 - 1981 bầu ngày 15/5/1977 có 120 đại biểu:

1- Bùi Thị An

·           4- Nguyễn Tả Câu

2- Ngô Thị Vân An

·           5- Nguyễn Khắc Canh

3- Tạ Thị Bái

·           6- Nguyễn Nhiêu Cốc

7- Hoàng Thanh Cận

34- Lê Thị Thu Hà

8- Vương Thị Hồng Cận

35- Nguyễn Hồng Hàn

9- Phạm Tam Cấp

36- Hoàng Hải

10- Thích Thanh Chân

37- Đỗ Văn Hạnh

11- Quách Công Chẩm

38- Nguyễn Thị Hồng

12- Hoàng Thị Chiều

39- Nguyễn Văn Hậu

13- Phạm Quốc Chử

40- Bùi Đức Hậu

14- Đỗ Thị Cử

41- Vũ Thị Hiền

15- Bùi Thị Diển

42- Đỗ Thị Hiền

16- Bùi Tiến Dũng

43- Cấn Đỗ Hiệp

17- Nguyễn Khắc Dĩ

44- Nguyễn Thị Hoài

18- Nguyễn Thị Bích Dực

45- Nguyễn Văn Hoà

           19- Nguyễn Thị Kim Dung

46- Xa Văn Ít

20- Bùi Thị Dựng

47- Nguyễn Đình Khôi

21- Nguyễn Thái Duyệt

48- Bùi Văn Khai

22- Hoàng Đạo

49- Hà Văn Kỉnh

23- Minh Đạt

50- Đỗ Xuân Kỳ

24- Hoàng Đô

51- Trần Thị Lư

25- Quách Đông

52- Ngô Văn Lâm

26- Bùi Văn Đờn

53- Nguyễn Thế Lân

27- Quách Thị Đường

54- Phạm Ngọc Lạc

28- Dương Thị Đường

55- Quách Văn Lộ

29- Minh Đức

56- Đỗ Văn Lộc (Lộc Hà)

30- Nguyễn Đình Đức

57- Trần Thị Lập

31- Đỗ Thị Đua

58- Hoàng Thị Loan

32- Lê Văn Giao

59- Nguyễn Thế Lực

33- Lê Hiền Hữu

60- Lý Bá Lung

61- Lê Thị Mỹ Ly

88- Nguyễn Tùng Sơn

62- Lê Xuân Mành

89- Nguyễn Thanh Sơn

63- Đặng Đức Mang

90- Dương Thái Sơn

64- Nguyễn Văn Minh

91- Nguyễn Đình Sở

65- Bùi Văn Minh

92- Bùi Tiến Sửu

66- Nghiêm Phú Năng

93- Doãn Thực Sự

67- Lê Năng

94- Nguyễn Quốc Sự

68- Trần Thị Bích Nông

95- Nguyễn Duy Tách

69- Bùi Văn Nởm

96- Bùi Đức Tình

70- Lê Ngôn

97- Bùi Thị Tâm

1- Bùi Thị Nga

98- Hoàng Tươi

72- Đỗ Văn Ngọ

99- Lý Thị Tài

73- Đỗ Khắc Nghệ

100- Quách Xuân Tốn

74- Phan Thị Nhâm

101- Đinh Thị Tất

75- Nguyễn Hữu Nhân

102- Bùi Văn Tẩu

76- Bùi Thị Nhân

103- Nguyễn Đức Thăng

77- Nguyễn Văn Nhượng

104- Đào Thái

78- Bùi Văn Nị

105- Nguyễn Văn Thái

79- Hoàng Văn Oánh

106- Hà Công Thông

80- Phùng Thị Oanh

107- Bùi Văn Thìn

81- Đỗ Phác

108- Nguyễn Trọng Thơ

82- Tô Tiến Pha

109- Triệu Tài Thành

83- Vũ Thị Phê

110- Trần Thị Thọ

84- Trần Hữu Phúc

111- Nguyễn Thị Thêm

85- Nguyễn Ngọc Phong

112- Đỗ Thị Thiện

86- Lê Thanh Quang

113- Nguyễn Xuân Thiết

87- Vàng A Sáng

114- Nguyễn Tất Thế

115- Nguyễn Hữu Thụ

118- Ngô Huy Tự

116- Đỗ Tùng

119- Hoàng Thị Vu

117- Lê Công Trứ

120- Bùi Thị Yên

- Khóa IX, nhiệm kỳ 1981 - 1985 bầu ngày 26/4/1981 có 140 đại biểu:

1- Nguyễn Văn Ái

23- Bùi Tiến Dũng

2- Nguyễn Đức An

24- Bùi Thị Dung

3- Ngô Thị Vân An

25- Nguyễn Thái Duyệt

4- Bùi Thị Bình

26- Lê Đình Đài

5- Phạm Hoà Bân

27- Trần Như Đàm

(Hoàng Đạo)

6- Vương Văn Biện

28- Hoàng Đô

7- Bùi Văn Bẹm

29- Nguyễn Văn Đức

8- Nguyễn Tiến Cát

30- Đinh Văn Đức

9- Nguyễn Chí Cao

31- Sa Tiến Đứng

10- Nguyễn Nhiêu Cốc

32- Đỗ Thị Hằng

11- Trần Văn Cẩn

33- Trịnh Liên Hương

12- Hoà thượng

Thích Thanh Chân

34- Lê Thị Thu Hà

13- Quách Công Chẩm

35- Bùi Thị Hạnh

14- Bùi Thị Chẩm

36- Vũ Thị Hạnh

15- Kha Văn Chấn

37- Phạm Thị Hồng

16- Nguyễn Như Chỉ

38- Nguyễn Văn Hồng

17- Bùi Thị Chúc

39- Nguyễn Thị Hồng

18- Vũ Ngọc Chỉnh

40- Nguyễn Thị Hồng

19- Bùi Văn Chung

41- Bùi Thị Hiền

20- Đặng Chuyển

42- Hoàng Thị Hiền

21- Nguyễn Văn Chí

43- Phạm Khắc Hiền

22- Nguyễn Văn Cử

44- Phạm Thanh Hiền

45- Bùi Quang Hợp

72- Lương Thị Mậu

46- Lê Hợp

73- Bùi Thị Miên

47- Trịnh Tiến Hoà

74- Lê Thị Mùi

48- Phạm Đình Hoan

75- Nguyễn Quang Minh

49- Hoàng Văn Hon

76- Nguyễn Nguyên My

50- Đỗ Thị Khơi

77- Nghiêm Phú Năng

51- Bùi Văn Khai

78- Nguyễn Thị Nê

52- Bùi Xuân Khang

79- Bùi Văn Nởm

53- Bùi Văn Khỉn

80- Phan Thị Nhâm

54- Trần Văn Khuyên

81- Bùi Thị Nhân

55- Hà Văn Kỉnh

82- Nguyễn Đức Nhiễu

56- Phan Lỳ

83- Nguyễn Văn Ninh

57- Bùi Tiến Lãng

84- Bùi Văn Nị

58- Phạm Ngọc Lạc

85- Hà Thị Pươn

59- Nguyễn Quang La

86- Nguyễn Xuân Phương

60- Nguyễn Văn Lộc

87- Tô Tiến Pha

61- Trần Ngọc Lược

88- Vũ Thị Phê

62- Sùng A Lứ

89- Đinh Văn Phan

63- Nguyễn Thị Loan

90- Bùi Văn Phiệt

64- Nguyễn Thị Loan

91- Nguyễn Văn Phong

65- Nguyễn Thế Lục

92- Lê Ngọc Quang

66- Lý Bá Lung

93- Đỗ Thanh Quang

67- Lê Thị Mão

94- Nguyễn Khắc Quang

68- Trần Mạnh

95- Phạm Ngọc Quỳnh

69- Đặng Đức Mang

96- Dương Văn Răng

70- Trần Văn Mộc

97- Nguyễn Thị Sánh

71- Đỗ Văn Mận

98- Bùi Văn Sơ

99- Dương Thái Sơn

120- Triệu Thị Thành

100- Nguyễn Đình Sở

121- Nguyễn Văn Thành

101- Nguyễn Hữu Siêu

122- Lường Văn Thắng

102- Triệu Thị Sinh

123- Nguyễn Cao Thắng

103- Triệu Xuân Soạn

124- Hoàng Tấn Thạch

104- Vũ Soạn

125- Bùi Ngọc Thụ

105- Phạm Văn Sửu

126- Nguyễn Thị Thoa

106- Nguyễn Quốc Sự

127- Nguyễn Đình Thịnh

107- Vũ Thị Sự

128- Phạm Văn Thuật

108- Bùi Văn Tình

129- Trần Văn Toán

109- Bùi Thị Tâm

130- Đinh Quốc Triệu

110- Phạm Thị Thanh Tâm

131- Ngô Huy Tự

111- Văn Thị Tâm

132- Lê Quang Tuấn

112- Hoàng Tươi

133- Nguyễn Tài Tuyên

113- Quách Xuân Tốn

134- Nguyễn Thị Tính

114- Lê Hạ Tấn

135- Nguyễn Thị Tường Vân

115- Lê Tư

136- Hoàng Thị Vu

116- Hà Văn Thái

137- Vũ Trọng Vui

117- Bùi Thị Thông

138- Bùi Văn Vĩu

118- Đỗ Danh Thân

139- Trần Thị Xứng

119- Nguyễn Trọng Thơ

140- Hà Trọng Xuân

- Khóa X, nhiệm kỳ 1985 - 1989 bầu ngày 21/4/1985 có 120 đại biểu:

1- Nguyễn Văn Ánh

6- Nguyễn Hoà Bình

2- Đỗ Văn Âm

7- Bùi Xuân Bình

3- Đỗ Văn Ân

8- Trần Thị Bình

4- Lê Huy Bái

9- Phạm Hoà Bân

5- Nguyễn Huy Bằng

10- Nguyễn Duy Bùi

11- Vương Văn Biện

38- Nguyễn Văn Điệu

12- Bùi Văn Bỉnh

39- Nguyễn Văn Đức

13- Nguyễn Tiến Cát

40- Sa Tiến Đứng

14- Xa Văn Cố

41- Lê Thị Đỉnh

15- Nguyễn Nhiêu Cốc

42- Vàng A Gia

16- Nguyễn Hữu Cường

43- Nguyễn Thị Hằng

17- Trần Minh Châu

44- Trịnh Thị Hữu

18- Bùi Văn Chương

45- Bùi Thị Hạnh

19- Nguyễn Văn Chè

46- Đặng Thị Hạnh

20- Vũ Ngọc Chiều

47- Nguyễn Xuân Hồi

21- Bùi Thiện Chí

48- Triệu Quốc Hồng

22- Nguyễn Văn Chí

49- Nguyễn Văn Hưởng

23- Nguyễn Văn Cử

50- Trần Văn Hậu

24- Bàn Thị Kim Cúc

51- Nguyễn Thị Hoa

25- Nguyễn Văn Cúc

52- Phạm Đình Hoan

26- Nguyễn Thị Cứu

53- Hoàng Văn Hon

27- Bùi Văn Dành

54- Ngô Duy Huân

28- Nguyễn Như Diễm

55- Lê Thị Kha

29- Bùi Thị Diền

56- Đinh Quang Khẩn

30- Nguyễn Thị Dủng

57- Nguyễn Ngọc Khoa

31- Bùi Văn Dền

58- Nguyễn Văn Khu

32- Nguyễn Thị Dung

59- Nguyễn Huy Khuê

33- Hoàng Minh Đăng

60- Trần Văn Khuyên

34- Nguyễn Thị Đăng

61- Nguyễn Thị Mai Kính

35- Phan Văn Đà

62- Bùi Tiến Lãng

36- Vũ Thị Đàn

63- Nguyễn Quang La

37- Bạch Công Điệu

64- Xuân Thị Lan

65- Vương Thị Lan

93- Nguyễn Đình Sở

66- Lê Thị Lợi

94- Nguyễn Thị Lệ Tình

67- Nguyễn Thế Lục

95- Đinh Thị Tâm

68- Bùi Văn Mạnh

96- Phạm Thị Thanh Tâm

69- Bùi Thị Mai

97- Nguyễn Đức Tặng

70- Trần Manh

98- Quách Xuân Tốn

71- Nguyễn Quang Minh

99- Đỗ Danh Thân

72- Chu Thị Minh

100- Nguyễn Hữu Thành

73- Bùi Văn Mong

101- Hồ Thành

74- Bùi Văn Nởm

102- Quách Thị Thảo

75- Bùi Thị Ngà

103- Bùi Xuân Thanh

76- Đinh Thị Nga

104- Đinh Sỹ Thiên

77- Bùi Hữu Nghê

105- Đỗ Đăng Thịch

78- Lê Hữu Nghiêm

106- Nguyễn Thị Thu

79- Nguyễn Thị Nguyên

107- Nguyễn Thị Minh Thuỷ

80- Phan Thị Nhâm

108- Bùi Văn Tinh

81- Nguyễn Văn Nhân

109- Lê Thị Tiến

82- Nguyễn Đức Nhiễu

110- Nguyễn Thị Tiếp

83- Nguyễn Văn Ninh

111- Đinh Quốc Triệu

84- Bùi Văn Niến

112- Đặng Quốc Tuấn

85- Hà Văn Niều

113- Nguyễn Tài Tuyên

86- Thích Đàm Phương

114- Nguyễn Thị Tuyết

87- Vũ Thị Phê

115- Nguyễn Văn Văn

88- Bùi Văn Phiệt

116- Bùi Văn Vĩu

89- Đỗ Thanh Quang

117- Quách Thị Vân

90- Phạm Ngọc Quỳnh

118- Đỗ Đình Vượng

91- Dương Văn Rãng

119- Phương Vũ

92- Bùi Văn Sọn

120- Hà Trọng Xuân

- Khóa XI, nhiệm kỳ 1989 - 1994 bầu ngày 19/4/1989 có 120 đại biểu:

1- Hà Văn Ái

27- Nguyễn Văn Điệt

2- Nguyễn Văn Ba

28- Dương Văn Đức

3- Lê Văn Bảo

29- Sa Tiến Đứng

4- Nguyễn Thị Bình

30- Trần Xuân Đính

5-Vương Văn Biện

31- Nguyễn Văn Giá

6- Nguyễn Ngọc Cơ

32- Nguyễn Đắc Hải

7- Chu Thị Thanh Cải

33- Nguyễn Thị Hạnh

8- Nguyễn Đình Cảnh

34- Nguyễn Ngọc Hồng

9- Nguyễn Nhiêu Cốc

35- Khuất Quang Hồng

10- Trần Văn Cẩn

36- Phan Văn Hậu

11- Nguyễn Hữu Cường

37- Trần Nhật Hiển

12- Nguyễn Tiến Cất

38- Nguyễn Ngọc Hiền

13- Nguyễn Thị Chắt

39- Phạm Khắc Hiền

14- Nguyễn Văn Chè

40- Nguyễn Thị Hiếu

15- Nguyễn Đình Chiểu

41- Trịnh Tiến Hoà

16- Dương Viết Chu

42- Phạm Đình Hoan

17- Nguyễn Văn Cử

43- Phạm Hồng Khôi

18- Bàn Thị Kim Cúc

44- Lê Thị Lành

19- Nguyễn Huy Cung

45- Bùi Tiến Lãng

20- Bùi Văn Dư

46- Nguyễn Quang La

21- Bùi Văn Dành

47- Xuân Thị Lan

22- Bạch Công Điệu

48- Tạ Thị Ái Liên

23- Bùi Văn Dền

49- Sùng A Lứ

24- Tạ Quang Đắc

50- Vì Thị Loa

25- Đỗ Văn Đàn

51- Lã Văn Lục

26- Hà Công Động

52- Nguyễn Thế Lục

53- Trần Đức Long

80- Dương Văn Rãng

54- Nguyễn Thế Lực

81- Vương Xuân Sơn

55- Nguyễn Thị Mùi

82- Du Thị Sơn

56- Phạm Hữu Minh

83- Đỗ Thị Sơn

57- Nguyễn Văn Nặc

84- Bùi Văn Sắng

58- Bùi Văn Nởm

85- Nguyễn Đình Sở

59- Bùi Thị Nưởng

86- Nguyễn Văn Sử

60- Lương Đình Nghi

87- Bùi Thị Sửn

61- Nguyễn Thị Nghĩa

88- Phạm Văn Sửu

62- Nguyễn Hữu Nghĩa

89- Bùi Trọng Tăng

63- Phan Thị Nhâm

90- Nguyễn Văn Tâm

64- Bùi Hồng Nhân

91- Quách Thế Tản

65- Nguyễn Văn Nhân

92- Nguyễn Đình Tường

(Mạnh Tưởng)

66- Trần Thanh Nhã

93- Phùng Văn Thư

67- Phạm Văn Nhạ

94- Nguyễn Thị Thái

68- Vũ Tất Nhiên

95- Doãn Văn Thái

69- Nguyễn Đức Nhiễu

96- Quách Đình Thông

70- Đinh Đức Nhềnh

97- Nguyễn Hữu Thành

71- Bùi Văn Nhị

98- Nguyễn Văn Thành

72- Nguyễn Đình Nhu

99- Khuất Văn Thành

73- Khuất Thế Nhuận

100- Nguyễn Văn Thanh

74- Nguyễn Chu Ninh

101- Kiều Văn Thược

75- Bùi Thế Nụi

102- Bùi Thanh Thiết

76- Bạch Thị Phương

103- Nguyễn Trần Thiều

77- Vũ Thị Thanh Phương

104- Kiều Xuân Thiều

78- Đỗ Thanh Quang

105- Đỗ Đăng Thịch

79- Bùi Quỳnh

106- Nguyễn Doãn Thuận

107- Hoàng Minh Tiến

114- Bùi Văn Vân

108- Phạm Lê Tiến

115- Nguyễn Ngọc Viên

(Thích Thanh Viên)

109- Bùi Xuân Trường

116- Đỗ Đình Vượng

110- Đặng Quốc Tuấn

117- Nguyễn Đình Vũ

111- Vũ Văn Tuấn

118- Phượng Vũ

112- Nguyễn Viết Tính

119- Lý Thị Xuân

113- Trần Hồng Uy

120- Bùi Văn Xuộn

 Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t