Hội dồng nhân dân tỉnh Hà Tây (1991 - 2008) (11:10 13/01/2011)- Khóa XII, nhiệm kỳ 1994 - 1999 bầu ngày 20/11/1994 có 75 đại biểu:

1- Nguyễn Xuân Ba

18- Yên Giang (Nguyễn Sán)

2- Nguyễn Gia Bằng

19- Nguyễn Thị Thu Hà

3- Vương Văn Biện

20- Lý Quốc Hào
4- Lê Ngọc Bỉnh

21- Nguyễn Đắc Hải

5- Trần Minh Châu

22- Nguyễn Phú Hảo

6- Nguyễn Thị Chắt

23- Nguyễn Duy Hồng

7- Chu Văn Chuẩn

24- Đào Thị Bích Hường

8- Tưởng Phi Chiến

25- Trần Đỗ Hùng

9- Trịnh Xuân Chiểu

26- Nguyễn Thị Thu Hiền

10- Thái Quang Chiểu

27- Phạm Văn Hoa

11- Nguyễn Danh Chử

28- Nguyễn Ngọc Khoa

12- Phan Minh Chung

29- Vũ Ngọc Lan

13- Nguyễn Văn Diện

30- Đỗ Thị Lan

14- Đặng Hữu Đại

31- Xuân Thị Lan

16- Chu Đỗ (Đỗ Văn Cẩm)

32- Trần Thị Liên

17- Nguyễn Đức Độ

33- Phạm Thị Kim Loan

34- Lã Văn Lục

55- Phùng Văn Thư

35- Trần Đức Long

56- Doãn Văn Thái

36- Nguyễn Quang Mạnh

57- Phí Thị Thông

37- Nguyễn Minh Mẫn

58- Thích Viên Thành

(Phùng Văn Côi)

38- Nguyễn Thị Mùi

59- Nguyễn Văn Thọ

39- Đỗ Văn Nghị

60- Nguyễn Kim Thanh

40- Nguyễn Viết Phượng

61- Kim Thị Thanh

41- Nguyễn Duy Phúc

62- Chu Văn Thưởng

42- Cấn Thị Kim Phụng

63- Bùi Minh Thứ

43- Đỗ Thanh Quang

64- Nguyễn Đức Thục

44- Lê Hưng Quốc

65- Đỗ Thị Thanh Thu

45- Khuất Hữu Sơn

66- Nguyễn Doãn Thuận

46- Lê Thị Kim Sơn

67- Phan Thị Thuỷ

47- Nguyễn Ngọc Sơn

68- Nguyễn Trường Tiền

48- Đỗ Thị Sơn

69- Trịnh Văn Tiến

49- Nguyễn Văn Sử

70- Phạm Văn Túc

50- Vũ Văn Soạn(1)

71- Bùi Anh Tỉnh

51- Nguyễn Văn Song

72- Đặng Văn Tu

52- Bùi Trọng Tăng

73- Trần Hồng Uy

53- Nguyễn Văn Tâm

74- Trương Đình Vịnh

54- Đào Bá Tâm

75- Quách Thị Yên

- Khóa XIII, nhiệm kỳ 1999 - 2004 bầu ngày 14/11/1999 có 75 đại biểu:

1- Đào Xuân Ái

4- Nguyễn Đình Bảng

2- Đào Văn Bình

5- Nguyễn Thị Bền

3- Nguyễn Văn Bình

6- Lê Ngọc Bỉnh
7- Đỗ Đức Có

34- Nguyễn Thị Lan

8- Dương Văn Chi

35- Đỗ Thị Lan

9- Thái Quang Chiểu

36- Lê Thị Liên
10- Chu Văn Chuẩn
37- Lã Văn Lục

11- Đỗ Thị Chung

38- Trần Đức Long

12- Hoàng Tiến Đỉnh

39- Nguyễn Văn Luân

13- Đặng Hữu Đại

40- Trịnh Thị Lý

14- Trần Thị Thuý Hằng

41- Nguyễn Minh Mận

15- Phan Thị Thu Hường

42- Nguyễn Thị Mùi

16- Lê Thị Hương

43- Chu Phú Mỹ
17- Trần Phú Hà
44- Đỗ Huy Năm
18- Chu Sơn Hà

45- Đặng Thị Thuý Nga

19- Lý Quốc Hào
46- Lý Văn Ngọ

20- Lý Thị Thuý Hạnh

47- Nguyễn Tiến Ngọc

21- Nguyễn Thị Hồi

48- Bùi Duy Nhâm

22- Nguyễn Duy Hồng

49- Đỗ Nghị

23- Phạm Đức Hồng

50- Nguyễn Đỗ Nghiêm

24- Nguyễn Xuân Hộ

51- Dương Phú Oanh

25- Bùi Văn Hưng

52- Nguyễn Duy Phúc

26- Nguyễn Thị Hoa

53- Lê Thị Thanh Phúc

27- Phạm Văn Hoa

54- Bùi Đình Quyển

28- Phùng Văn Hỹ

55- Khuất Hữu Sơn

29- Lại Hồng Khánh

56- Nguyễn Ngọc Sơn

30- Đặng Hữu Khiếu

57- Ninh Thị Tâm

31- Nguyễn Đức Kiên

58- Đỗ Văn Thân

32- Nguyễn Sỹ Kết

59- Khuất Văn Thành

33- Nguyễn Đăng Kính

60- Đỗ Thị Thành

61- Thượng toạ

Thích Viên Thành

69- Nguyễn Trường Tiền

62- Nguyễn Ngọc Thạch

70- Đỗ Văn Toan
63- Chu Văn Thưởng
71- Đặng Văn Tu
64- Chu Thị Thinh

72- Trần Hồng Uy

65- Tạ Thị Thoa

73- Nguyễn Viết Vượng

66- Nguyễn Thị Thu

74- Hoàng Văn Xim

67- Nguyễn Doãn Thuận

75- Quách Thị Yên

68- Phan Thị Thuỷ

 

- Khóa XIV, nhiệm kỳ 2004 - 2009 bầu ngày 25/4/2004 có 80 đại biểu:

1- Đỗ Ngọc An

17- Phan Thị Thu Hương

2- Triệu Thị Anh

18- Lê Thị Thu Hương

3- Nguyễn Thị Ánh

19- Chu Sơn Hà
4- Đào Văn Bình

20- Vũ Thị Thu Hà

5- Nguyễn Thị Bài

21- Nguyễn Thuý Hà

6- Nguyễn Đức Bật

22- Trần Thị Hà

7- Nguyễn Xuân Cường

23- Nguyễn Thị Hồng Hải

8- Nguyễn Thị Chiên

24- Hoàng Thị Hải

9- Nguyễn Văn Chiến

25- Nguyễn Văn Học

10- Tưởng Phi Chiến

26- Nguyễn Duy Hồng

11- Thích Thanh Chính

27- Uông Đình Hồng

12- Đặng Hữu Đại

28- Bùi Xuân Hộ

13- Nguyễn Văn Đạt

29- Trịnh Duy Hùng

14- Hoàng Tiến Đỉnh

30- Hoàng Thị Hoà

15- Lý Văn Giao

31- Nguyễn Thị Hoà

16- Nguyễn Thị Bích Hằng

32- Vũ Huy Hoàng

33- Vũ Thị Hoa

57- Đỗ Văn Quang

34- Phùng Văn Hỹ

58- Phạm Tuấn Sơn

35- Phạm Văn Khánh

59- Nguyễn Huy Tưởng

36- Lại Hồng Khánh

60- Lê Hồng Thăng

37- Trịnh Thế Khiết

61- Nguyễn Tất Thắng

38- Nguyễn Đăng Kính

62- Nguyễn Thị Thắng

39- Nguyễn Hữu Lập

63- Nguyễn Ngọc Thạch

40- Trần Văn Lợi

64- Nguyễn Ngọc Thanh

41- Phùng Thị Liễu

65- Chu Văn Thưởng

42- Nguyễn Xuân Lĩnh

66- Nguyễn Văn Thước

43- Đào Tự Mão

67- Phùng Văn Thiệp

44- Nguyễn Thị Tuyết Mai

68- Nguyễn Thị Thịnh

45- Nguyễn Minh Mận

69- Nguyễn Thị Thu

46- Đỗ Thị Hải Nga

70- Trần Văn Thực

47- Nguyễn Thị Bích Ngọc

71- Nguyễn Ngọc Thuỷ

48- Đỗ Thị Minh Ngọc

72- Nguyễn Trường Tiền

49- Bùi Duy Nhâm

73- Nguyễn Đức Toàn

50- Nguyễn Thị Nhất

74- Hoàng Tiến Toàn

51- Nguyễn Hữu Nghĩa

75- Đào Xuân Trường

52- Nguyễn Đỗ Nghiêm

76- Trương Quang Triều

53- Dương Phú Oanh

77- Đinh Mạnh Tuân

54- Nguyễn Hải Phong

78- Phí Quốc Tuấn

55- Nguyễn Văn Phúc

79- Phan Thị Tuyến

56- Đặng Duy Phương

80- Hoàng Thanh Vân

 
 


(1) Chuyển công tác tháng 6-1995.

 Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t